GPS GPS
185
BLOG

Czy smoki w mózgu są ciekawe i arbitralne?

GPS GPS Nauka Obserwuj temat Obserwuj notkę 1
Czy ak­sjo­ma­ty są ar­bi­tral­ne? Ma­te­ma­ty­cy two­rzą ści­słe teo­rie, wy­bie­ra­jąc so­bie ak­sjo­ma­ty czy de­fi­ni­cje. A jak ich spy­tać dla­cze­go, to od­po­wia­da­ją, że te two­rzą cie­ka­wy sys­tem, a in­ne nie. Jed­nak co to je­st ta cie­ka­wo­ść? Czy cie­ka­we to ta­kie, któ­re bar­dziej pa­su­ją do rze­czy­wi­sto­ści? Czy kom­plet­na abs­trak­cja je­st nie­cie­ka­wa? Ma­te­ma­tyk tak ni­gdy nie po­wie, bo się głów­nie abs­trak­cja­mi cie­ka­wi.

  Od­wo­ły­wa­nie się do fi­zy­ki nie dzia­ła do­brze, bo się oka­zu­je, że na­gle fi­zy­cy od­ko­pu­ją teo­rie, któ­re daw­no te­mu zo­sta­ły stwo­rzo­ne cał­ko­wi­cie od cza­py po nic, bo so­bie ma­te­ma­tyk tak wy­my­ślił i się tym pa­sjo­no­wał, choć to do ni­cze­go sen­sow­ne­go nie słu­ży­ło. A cza­sem po wie­lu la­ta­ch znaj­du­je za­sto­so­wa­nie. Więc by­ło ar­bi­tral­ne, a prze­sta­ło być. To, że coś je­st ar­bi­tral­ne, je­st ar­bi­tral­ne.

  Ta cie­ka­wo­ść teo­rii je­st bar­dzo cie­ka­wa! Od­po­wie­dzi mo­że nam udzie­lić bio­lo­gia. Otóż są au­ty­sty­cy, któ­rzy ma­ją wy­jąt­ko­we uzdol­nie­nia, ale nie moż­na z ni­mi nor­mal­nie po­ga­dać. Jed­nak są też sa­wan­ci — to ta­cy au­ty­sty­cy, któ­rzy są w mia­rę nor­mal­ni spo­łecz­nie. Oni wi­dzą i czu­ją na przy­kład mno­że­nie. Po­tra­fią mo­men­tal­nie po­da­wać wy­ni­ki mno­że­nia dłu­gi­ch liczb. I po­tra­fią opi­sać, jak to li­czą. Je­den z ni­ch wy­obra­ża so­bie każ­dą cy­frę ja­ko róż­nej wiel­ko­ści i róż­ne­go ko­lo­ru kul­kę. A licz­ba to ta­ki zle­pek ty­ch ku­lek, a mno­że­nie to zle­pie­nie dwó­ch ta­ki­ch zlep­ków.

  Ma­te­ma­ty­cy mo­gą mieć po­dob­nie. Jak ich py­tam, to za­wsze ja­koś so­bie wy­obra­ża­ją te obiek­ty ma­te­ma­tycz­ne, nad któ­ry­mi pra­cu­ją. Wi­dzą ja­kieś smo­ki. Cie­kaw­sze są te, któ­re wi­zu­ali­zu­ją się ja­ko ład­niej­szy smok, któ­ry ma du­żo szcze­gó­łów, ale har­mo­nij­nie zle­pio­ny­ch, tak by się da­ło la­tać i ziać ogniem.

  Więc ta cie­ka­wo­ść teo­rii to ra­czej kwe­stia es­te­tycz­na. Cie­ka­we to ta­kie, któ­re są ład­ne.

  Wkrót­ce to od­kry­je­my, bo bę­dzie moż­na zba­dać sie­ci neu­ro­no­we. Zaj­rzy­my im do środ­ka i zo­ba­czy­my te smo­ki na­ocz­nie. Na ra­zie AI mi ta­kie­go smo­ka jak wyżej na­ry­so­wa­ła.

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

__________________

SCT uderzy w działkowców <- poprzednia notka

następna notka -> Deklaracja Liberalnego Samorządowca

__________________

Tagi: gps65, matematyka, filozofia, nauka, sztuczna inteligencja

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie