0 obserwujących
230 notek
36k odsłon
  189   1

Prezes Elewarr powołany zgodnie z prawem. NIK wprowadza w błąd.

Czy organ kontroli państwowej powinien w wystąpieniach pokontrolnych i komunikacie dla dziennikarzy przemilczać argumenty strony kontrolowanej, wyroki sądowe a w konsekwencji wprowadzać w błąd opinię publiczną? Odpowiedź wydaje się oczywista. A jednak to właśnie ma miejsce w sprawie Elewarru. 20 listopada br. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała komunikat dla dziennikarzy, w którym sformułowała nieprawdziwą tezę, „zarzut”, że p.o. dyrektor generalny KOWR w 2018 r. powołał trzech nowych członków zarządu niezgodnie z przepisami prawa, bez przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą ELEWARR postępowań konkursowych. Otóż:

1. Tryb pilny powołania zarządu w 2018 r. nastąpił w warunkach bardzo dużej straty za rok obrotowy 2017/18. Zgodnie z dokumentem wygenerowanym dla potrzeb Agencji Rezerw Materiałowych w dniu 27 września 2018 r., strata za rok od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 wynosiła 18.087.990,83 zł... Z Wystąpienia pokontrolnego wynika, że w kwietniu 2018 r. rada nadzorcza w ww. składzie spółki Elewarr, straciła zaufanie do prezesa Bogdana Drechny. Utrata zaufania spowodowana była tym że nie informował o krytycznej sytuacji zarządzanej przez siebie Spółki, nie wprowadził działań naprawczych i restytuujących sytuację (komunikat zarządu spółki z dnia 20.11.2020 r.). W tej sytuacji nie było czasu na jakiejś zabawy konkursowe. W świetle zarzutów postawionych przez prokuraturę jednemu z byłych prezesów NIK w odniesieniu właśnie do ustawiania postępowań konkursowych w samej Izbie, wydaje się że NIK powinien być bardziej wstrzemięźliwy w formułowaniu jakichkolwiek zarzutów w zakresie konkursów. 

2. NIK w Wystąpieniu Pokontrolnym skierowanym do KOWR stwierdza, że W okresie objętym kontrolą NZW powołało czterech członków Zarządu. Wszyscy członkowie Zarządu zostali wybrani bez postępowania konkursowego na stanowisko członka Zarządu. Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu NZW powołało w dniu 31 października 2018 r. oraz Wiceprezes Zarządu w dniu 5 marca 2019 r. Powołanie trzech członków Zarządu w 2018 r. przez p.o. Dyrektora Generalnego KOWR – jako organ Spółki NZW - było niezgodne z art. 19a ust. 2 w związku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, który stanowił, że powołanie na członka zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przez radę nadzorczą oraz niezgodne z § 19 ust 2 pkt 10 Aktu Założycielskiego. NIK podważa zatem jedynie powołanie członków zarządu w 2018 r. (1 stycznia 2019 r. miała miejsce zmiana ustawy o komercjalizacji), a zatem sam nie traktuje poważnie zarzut niezgodności z § 19 ust 2 pkt 10 Aktu Założycielskiego. Otóż przepis ten – jak wskazuje Spółka w stanowisku przesłanym do KOWR odnosząc się do wystąpienia pokontrolnego skierowanego do KOWR - wcale nie nakazywał Radzie Nadzorczej przeprowadzenie konkursu na stanowisko członka Zarządu Elewarr. NIK błędnie ocenił treść przepisu. Zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 10) Aktu Założycielskiego Spółki do Rady Nadzorczej należało uchwalanie regulaminu konkursu na stanowisko członka Zarządu (a do obowiązków nie należało powołanie członka Zarządu. ani też przeprowadzenie postępowania konkursowego). Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Akt Założycielski Spółki nie narzucał obowiązku przeprowadzenia postępowania konkursowego przez Radę Nadzorczą, a więc nieprawdziwym jest stwierdzenie NIK, że powołanie członków Zarządu w 2018 r. i 2019 r. było niezgodne z Aktem Założycielskim Spółki, tym bardziej, że taki regulamin konkursu w 2018 i 2019 r. nie obowiązywał w Spółce. Zatem powołanie członków Zarządu zarówno w roku 2018 jak i w 2019 zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi mogło, ale nie musiało odbyć się w oparciu o postępowanie konkursowe.

3. Odnosząc się zaś do zarzutu naruszenia przepisów ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych zwracam uwagę, na fakt iż przepisy tej ustawy, co Spółka wskazała w zastrzeżeniach z dn. 7 maja 2020 r. do wystąpienia pokontrolnego NIK, nigdy nie miały zastosowania do Spółki. Cyt.

Zgodnie z brzmieniem art. 69a ust. 3 u k.p„ obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.: „Przepisy art. 19a i 19b stosuje się również do spółek powstałych na podstawie odrębnych przepisów i w trybie innym niż określony w mniejszej ustawie, w których ponad połowa akcji należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, oraz do spółek, o których mowa w art. la.”. Zgodnie z brzmieniem art. 19a ust. 2 u.k.p., obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.: „Powołanie na członka zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przez radę nadzorczą; przepis ten nie dotyczy członka zarządu wybranego przez pracowników.” .

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale