News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
5 obserwujących
245 notek
23k odsłony
49 odsłon

NEWS PRAWDA - INFO TIMES -SALON POEZJA 24

Wykop Skomentuj
HS / INFO TIMES -SALON POEZJA 24


THE POWER OF PRAVDA IS ONLY FOR THE SAVING OF NATIONS

IN THIS WE ARE THE SURFACE OF SURVIVAL TIME AND IT'S GIVING US THE ENTIRE FREEDOM OF CIVILIZATION.

IN SELF MAN, IT IS NOT GOING TO DO THIS.

Given the speci fi cation of OUR CREW.

AWAY IT IS FUNDAMENTAL TO CREATE OUR LIFE AS CONNECTION.

AND ONLY A HEALTHY SUM IN THE TRUTH, WE ARE FREEDOM TO SURVIVE TIME AND HOW TO RECOGNIZE THE WAY TO ALL OVER.

TO WHICH INFORMATION WE ARE LIMITED AS EXCLUDING FROM THE TRUTH.True News
Talk about Truth
It's played on the nose of many
Let us not lose faith in her mission
paradise gardens
On which many fell
But dryness
Win the impossible limits
https://sites.google.com/site/salonpoezja/
Survival Time
It is Truth and life

Whatever the beings, the time of survival is needed
And a joint of intercourse which will connect and merge them.
Only man got such predispositions to it
He filled.
He strengthened and expanded his talents
Animals do not have the opportunity to develop. Such.
So that we could go to the heights of God our Father.
This will not be done by man without God's help.
And the winners will give a stone White.
Which he will only know.
So Lucifer effectively interrupts the language of understanding of the Nations and then destroys them with the depths of animal-likeness.
So in misty water it is good to hunt victims.

Let us consider that we were to rule the animal world.
And he puts his strength over us, taking away freedom.
By the conceit of the Muscovites

Instead of discovering the Truth.
What some want to create.
People like Lenin, Hitler and others.
It's impossible.
The world is like a gold mine, it is enough to discover and implement it
For nature is the hand of God, it is also darkness.

shark
Truth
What a light
You can surround yourself with a man
You are kidney
liver heart
and soul in humility
That she could eat bread from yours
holy hand

And you give strength
Endure torments
Which man sacrifices for you
Which for you
He gives his soul away
To hang the banner of victory
No room.
Moving away from
Black matter of illusions
What death brings
Lucifer's Abyss
https://sites.google.com/site/uswiecanieprawdy/
----------------------------------
Who you are
Where are you
Who are you to be

Starting from the lowness
Going to heights.

A simple yet difficult road

What is the obstacle?
What divides us
further............................
https://sites.google.com/site/infoglosprawdy/

Survival

That our spirit may depart from fornication
In following the mountains
He is going to enter.
It's his goal and task
To live
In the vastness of life
This world takes us away
Who did not persist in his.
Further....................
https://sites.google.com/site/prawdaeu/


The foundation which
This is Nation
Perform with your conviction
truth
What a spark of hope our Nation wore
That it would not expire.
And Freemasonry
it will not quench her
In the eyebrow of her NWO intentions
At which it will smash
their intentions.
If he falls on her
It's shattering
If he presses him, he will crush him
https://sites.google.com/site/prawdainfopl/

.Pozja Nasza Polska

Wisdom
In the wisdom of the flame
In a fuzzy soul
It writhes and intensifies
The power of time
https://sites.google.com/site/potegaprawdy/

It is difficult to look for the truth in the crowd. Truth is a priority for those who seek it with their own strength and suffer great difficulties. Lying and not healthy views are wrong and bitter in fruits
Better 1000,000 support those who seek the truth rather than convince because only on fertile ground the fruits of real work are overpowered
https://sites.google.com/site/ccprawda/


HS/  INFO TIMES -SALON POEZJA 24


POTĘGA PRAWDY JEST TYLKO WYBAWIENIEM NARODÓW

W NIEJ STANOWIMY SKAŁĘ PRZETRWANIA CZASU I TO ON DAJE NAM CAŁKOWITĄ WOLNOŚĆ CYWILIZACJI.

SAM W SOBIE CZŁOWIEK NIE JEST  STANIE TEGO DOKONAĆ.

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ NASZEGO STWORZENIA.

A W NIM JEST JĄDRO STWORZENIA NASZEGO  ŻYCIA JAKO SUMIENIE.

A DOPIERO ZDROWE SUMIENIE W PRAWDZIE DA NAM WOLNOŚĆ PRZETRWANIA CZASU I JEGO POZNANIA DROGI DO WSZECH CZASÓW.

DO KTÓREGO INFORMACJE MAMY OGRANICZONE JAKO ODCIĘCI OD PRAWDY.


   
Prawda News
Mówić o Prawdzie
To grać na nosie wielu
Oby nie stracić wiary w swej misji
rajskich ogrodów
Na której upadło wielu
Lecz wytrawność
Zwyciężać granice niemożliwe
https://sites.google.com/site/salonpoezja/
Czas Przeżycia
Jest Prawdą i życiem

Jakiekolwiek były by istoty potrzebny jest czas przetrwania
I spoina współżycia która ich połączy i scali.
Tylko człowiek dostał takie predyspozycje by to
Wypełnił.
I swoje talenty wzmocnił i poszerzył
Zwierzęta nie mają możliwości rozwoju..Takich.
Tak byśmy wyjść mogli na wyżyny Boga Ojca Naszego.
Tego nie uczyni sam człowiek bez Pomocy samego Boga.
A zwycięzcy dam kamień Biały.
Który on tylko będzie znał.
Tak Lucyfer skutecznie przerywa język zrozumienia Narodów a następnie wyniszcza ich głębinami zezwierzęcenia.
Tak w zmąconej wodzie dobrze jest tropić ofiary.

Zważmy ze to my mieli panować nad światem zwierzęcym.
A on zwiera siły nad nami odbierając na wolność.
Przez zarozumiałość uczonych.Masońskich

Zamiast odkrywać Prawdę.
Co niektórzy chcą tworzyć.
Tacy jak Lenin,Hitler i inni.
Jest to niemożliwe.
Świat jest jak kopalnia złota wystarczy ją odkryć i realizować
Gdyż natura to ręka Boga ponadto to ciemność.

rekin
Prawda
Co światłem
Swoim otoczyć możesz człowieka
Przenikasz nerki
wątrobę serce
i duszę w pokorze
By mogła jeść chleb z twojej
świętej ręki

I dajesz siłę
Znosić udręki
Którą dla ciebie poświęca człowiek
Który dla ciebie
Oddaje swą dusze
By zawiesić sztandar zwycięstwa
Bez pokuszeń.
Oddalając się od
Czarnej materii złudzeń
Jaką niesie śmierć
Otchłani Lucyfera
https://sites.google.com/site/uswiecanieprawdy/
----------------------------------
Kim jesteś
Gdzie jesteś
Kim masz być

Wychodząc z niskości
Idąc do wysokości.

Prosta a jednak trudna droga

Co za tym stoi na przeszkodzie?
Co nas dzieli
dalej............................
https://sites.google.com/site/infoglosprawdy/

Przetrwanie

By nasz duch mógł odejść od wszeteczeństwa
W podążaniu gór
Na które ma wchodzić.
To jego cel i zadanie
Aby żyć
W bezkresie życia
Ten świat nam to zabiera
Który w swoim nie wytrwał.
Dalej....................
https://sites.google.com/site/prawdaeu/


Fundamentu jaki
To Naród
Wykona swoim przekonaniem
Prawdy
Jakim to iskierką nadziei nosił nasz Naród
By ona nie wygasła.
Jak i masoneria
jej nie zgasi
W brew jej zamierzeń NWO
Na których to roztrzaska
swe zamierzenia.
Jeśli na nią upadnie
Się roztrzaska
Jeśli go przyciśnie to go zmiażdży
https://sites.google.com/site/prawdainfopl/

.Poezja Nasza Polska

Mądrość
W mądrości płomień
W rozgorzałej duszy
Wije się i wzmaga
Potęgi czas
https://sites.google.com/site/potegaprawdy/

Trudno szukać prawdy w tłumie. Prawda jest priorytetem tych, którzy szukają jej własnymi siłami ponosząc duże trudności. Kłamstwo i nie zdrowe poglądy są mylne i gorzkie w owocach
Lepiej 1000 000 podeprzeć tych co szukają prawdy niżeli jednego przekonać gdyż tylko na podatnym gruncie owoce prawdziwej pracy są obwite
https://sites.google.com/site/ccprawda/

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale