Lech-Blo-G.
Jestem, więc myślę. Myślę, by poznać. Poznaję, aby zrozumieć. Jestem.
9 obserwujących
442 notki
143k odsłony
115 odsłon

Zespół Bigbitowy Dum Dum z Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Wykop Skomentuj

Back to the Past

 14 maja 2013 roku w  Dąbrowie Górniczej rozpoczął się  IV Przegląd Umiejętności Artystycznych Domów Pomocy Społecznej 2013 czyli PUMA. W tym roku po raz czwarty impreza miała charakter międzynarodowy. Na scenie Hali Centrum w Dąbrowie Górniczej w ciągu trzech dni    ( do 16  maja br.) wystąpiły 73 zespoły artystyczne z Domów Pomocy Społecznej. Oprócz aktorów z Polski, pojawiło się siedem  zespołów zagranicznych m.in. z Łotwy, Czech, Danii, Litwy i Słowacji. Festiwal PUMA to forma terapii poprzez sztukę, czyli tzw. arteterapia. Zespoły aktorskie biorące udział w festiwalu przygotowują występy, które prezentują publiczności oraz jury. W czasie Przeglądu Umiejętności Artystycznych Domów Pomocy Społecznej wystąpiły osoby starsze oraz niepełnosprawne, podopieczni – Mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej. Udział w PUMA to przeżycie artystyczne ale także warsztaty oraz spotkania panelowe przeznaczona dla opiekunów i terapeutów. Nasz DPS „ Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” mieszczący się przy ulicy Eugeniusza Romera 21 -29 w Szczecinie  reprezentował  Zespół Bigbitowy Dum Dum  w składzie: Maria Magdalena Wołoszczuk ( wykonała piosenki: Modlitwa Bułata Okudżawy i  Przyjdę – kompozycja własna) oraz Alicja Czuraba, która wykonała trzy piosenki: Dom Wschodzącego Słońca  - zespołu Animals,  Angie –grupy Rolling Stones, Alleluja – Leonarda Cohena. Opiekunem zespołu Bigbitowego Dum Dum , a zarazem grającym na gitarze elektrycznej akompaniatorem jest  Lech Galicki.   Nie chwalimy się bezpodstawnie – zagraliśmy i zaśpiewaliśmy jak z nut. I otrzymaliśmy bardzo wysokie noty jurorów – 120 Talentów, co umiejscowiło nas w najwyższej strefie artystów ocenionych/nagrodzonych w Rankingu Przeglądu Puma 2013. Także cenny dyplom, który wręczył nam  pan  Andrzej Pacia, Dyrektor Przeglądu PUMA i jednocześnie DPS – u „ Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej  uświetnił nasz sukces. Do Szczecina wracaliśmy uradowani. Nasza droga wiodła przez klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie. To był szczególny wyjazd pozwalający nam umocnić się w wierze, iż wiele godzin prób pozwoli artystom – amatorom „ z tarczą” stanąć w szranki konkurencji  wysokiej sztuki muzycznej na Międzynarodowym Przeglądzie PUMA.    

                                                                                                              


On 14 May 2013 in Dąbrowa Górnicza, the 4th Review of Arts Skills of Social Assistance Homes in 2013, ie PUMA, began. This year, for the fourth time, the event was international. On the stage of Hala Centrum in Dąbrowa Górnicza, in three days (until May 16), 73 artistic teams from Social Welfare Homes performed. In addition to the actors from Poland, seven foreign bands appeared, including from Latvia, the Czech Republic, Denmark, Lithuania and Slovakia. The PUMA festival is a form of therapy through art, or so-called art therapy. The acting groups participating in the festival prepare performances that present the audience and the jury. During the Review of Artistic Skills of Social Welfare Homes, elderly and disabled persons appeared, residents of the Social Welfare Homes. Participation in PUMA is an artistic experience, but also workshops and panel meetings for carers and therapists. Our DPS "Dom Kombatanta and Pioniera Ziemi Szczecińska" located at 21 Eugeniusz Romera Street in Szczecin was represented by Dum Dum's Bigbeat Band team consisting of: Maria Magdalena Wołoszczuk (she made songs: Prayer Bulat Okudżawa and Przyjdę - own composition) and Alicja Czuraba, who she made three songs: Dom Wschodzącego Słońca - Animals, Angie - Rolling Stones, Alleluja - Leonard Cohen. The protector of the Bigbeat Dum Dum team, and also playing the electric guitar accompanist is Lech Galicki. We do not praise ourselves unjustly - we played and sang as if from notes. And we received very high scores of jurors - 120 Talents, which placed us in the highest zone of artists rated / awarded in the Puma Review Ranking 2013. Also a valuable diploma, which gave us Andrzej Pacia, Director of the PUMA Review and at the same time DPS - at "Pod Dębem" in Dąbrowa Górnicza graced our success. We returned to Szczecin glad. Our path led through the monastery at Jasna Góra in Częstochowa. It was a special trip that allowed us to strengthen ourselves in the belief that many hours of rehearsals would allow artists - with "shield" amateurs to compete in the competition of high musical art at the PUMA International Review.

Lech Galicki

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura