5 obserwujących
239 notek
40k odsłon
  114   0

Strategia solidarności międzypokoleniowej

Pięć grudniowych Petycji.
Pięć grudniowych Petycji.

Petycja o rozwoju technologii dla dzielności pracy.

Najbardziej istotnym zagrożeniem dla wolności, który wprowadzają biznesowe metody wykorzystywania sztucznej inteligencji, jest używanie cyfrowych danych do manipulowania postawami i zachowaniami ludzi. Wykorzystując właściwą dla cyfrowej promocji innowacji w mediach społecznościowych znacznie wyższą skuteczność kampanii negatywnych, organizatorzy strategii politycznych wybierają skuteczne integrowanie negatywnych emocji swoich sojuszników, destruując kulturę i wypaczając sens demokracji.


Ekonomia dla wolności

Zagrożenie dla wolności dotyczy zarówno spraw publicznych, w których moglibyśmy uczestniczyć coraz aktywniej dzięki cyfrowemu poszerzeniu wymiarów czasu i przestrzeni relacji międzyludzkich, jak i spraw prywatnych, w których dzięki cyfrowej modernizacji gospodarowania moglibyśmy podnosić dobrostan poprzez samodzielność w zaspokajaniu potrzeb własnych i swoich bliskich. Potwierdzając w ten sposób znaczenie własności i solidarności zarówno wspólnotowej jak i osobistej dla wolności.

Słabość tempa modernizacji ustroju życia publicznego w relacji z dynamiką cyfrowo powiększanych możliwości kultury poznania, wynika z obowiązującej w instytucjach naukowo badawczych zasady komercyjnego rozwoju wiedzy. Dzięki powszechności tej zasady, kierunkowanie badań przemian społeczo-gospodarczych, służy biznesowym celom centrów zarządzania kapitałem.

image

Rys. 1. Dwie alternatywne strategie cyfrowej modernizacji gospodarki opartej na wiedzy. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Dlatego tak ważnym jest by, przed określeniem strategii cyfrowej modernizacji Polski, poddać publicznej debacie, skutki jakie może przynieść oparcie wprowadzania innowacji społecznych na komercyjnym rozwoju wiedzy i zestawić z efektami, których można się spodziewać dzięki wykorzystaniu praktyki solidarnego rozwoju wiedzy. Co przedstawiłem na rysunku 1, a omówiłem w tekście Nie ma wolności bez własności.


Słabości naszego języka

Warto przy tym pamiętać, że przełamanie aprioryzmu komercyjnego rozwoju wiedzy, wymagać będzie wykorzystania społecznej przedsiębiorczości i obywatelskiej partycypacji we wprowadzaniu innowacji służących wzmacnianiu zachowania solidarności międzypokoleniowej. Solidarności międzypokoleniowej rozumianej jako podejmowanie trudu dla dobra drugiej osoby, w relacjach pomiędzy członkami konkretnych rodzin oraz pomiędzy członkami innych wspólnot narodowych, a nie rozumianej jako abstrakcyjne powiązanie troski ludźmi żyjących współcześnie a ludźmi którzy będą żyć w przyszłości.

Trzeba podkreślić, że taka abstrakcyjna, szkodliwa dla cyfrowej humanizacji definicja Solidarności międzypokoleniowej znajduje się w aktualnie obowiązującej wersji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Więc polityki rozwoju zamiast wzmacniać więzi wewnątrz rodzin i wspólnot narodowych, podejmują aprioryczne określone w ponadnarodowych dokumentach programy ujednolicania stylu życia, prowadzące poprzez homogenizację gospodarowania, segmentację, segregację i wykluczanie społeczne do cyfrowego niewolnictwa.

image

Rys. 2. Mapa innowacji cyfrowo humanizowanej gospodarki. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Dlatego na rysunku 2 Solidarność międzypokoleniowa wskazana jest jako kluczowa wartość procesu cyfrowej humanizacji gospodarowania. Omawiane od kilku lat w Krakowie zmiany ekonomii, zmiany polityk i konkretne innowacje solidarnego rozwoju wiedzy dla integrowania pamięci, edukacji i zdrowia mają wspierać tą wartość, dzięki wykorzystaniu cyfrowego powiększenia czasu, przestrzeni i zasobów kultury poznania.


Petycje solidarnego rozwoju wiedzy

Wynikające z tego wykorzystania powiększenia kultury poznania modernizacje usług depozytowych, edukacyjnych i medycznych wymagają wprowadzenia nowych zasad, standardów i procedur domowej edukacji pracy solidarnej. Wprowadzenie ich pozwoli na samodzielność gospodarstw domowych w trosce o wszystkie wymiary dobrostanu.

image

Rys. 3. Mapa pięciu grudniowych Petycji Andrzeja Madeja dla solidarnego rozwoju wiedzy.

Na rysunku 3 przedstawiam mapę tematyk i podmiotów grudniowych Petycji z których cztery pierwsze mają ułatwić podejmowanie prac badawczych nad warunkami cyfrowej humanizacji gospodarowania w edukacji i zdrowiu. Przedstawiona poniżej piąta Petycja do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, ujmuje wcześniejsze postulaty w całościowej rekomendacji wprowadzenia Solidarnego rozwoju wiedzy jako paradygmatu polityk rozwoju do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.  

Konsekwencją takiego ukierunkowania polityk rozwoju powinno być wystąpienie do władz Unii Europejskiej o wprowadzenie Samokształcenia w rodzinie do zestawu kluczowych kompetencji społecznych.. I podjęcie zatrzymanej po śmierci św. Jana Pawła II filozoficznej debaty o wprowadzeniu pracodzielności  do kanonu cnót kardynalnych cywilizacji łacińskiej.

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie