14 obserwujących
130 notek
129k odsłon
241 odsłon

kazus prezesa NIK – a ustawa o Trybunale Stanu…

Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz
Wykop Skomentuj2

       W kontekście związanym z kazusem prezesa NIK należy równolegle rozważyć także rozwiązania, co najmniej nowelizujące ustawę o Trybunale Stanu m.in. w zakresie dot. wszystkich stanowisk, co do których Konstytucja RP normuje ich kadencyjność…

        Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to Trybunału Konstytucyjnego (art.188-197) oraz Trybunału Stanu (art.198-201) - art.173, 174 Konstytucji, Rozdział VIII Sądy i Trybunały.

      Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem (?!) lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: Prezydent Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych – art.198 Konstytucji

     Organizację Trybunału Stanu oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa Ustawa – art.201 Konstytucji.

     Ustawa nota bene z dnia 26 marca 1982 roku… o Trybunale Stanu normuje co prawda sytuację po podjęciu przez Sejm uchwały o pociągnięciu osób wymienionych w art.1 ust.1 pkt.2–7 do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, to jest powoduje to zawieszenie w czynnościach osoby, której dotyczy – art.11 ust.4 - ale brak jest m.in. odpowiedniego uregulowania sytuacji, w której wobec takiej osoby w postępowaniu karnym, m.in. po uchyleniu jej immunitetu zostały przedstawione zarzuty….

      Oczywiście obecny kazus prezesa NIK nie jest tożsamy z statutem byłego prezesa NIK wobec którego nie tylko postawiono zarzuty ale sprawa toczy się już w sądzie od kilku lat… ale powinniśmy wyciągać wnioski z pewnych sytuacji…

       Retorycznym pytaniem w tym miejscu jest kwestia, czy efektywnie może funkcjonować jedna z najważniejszych instytucji Państwa ale i Państwo jako całość w sytuacji, gdy jej organ, szef, kierownik stają pod zarzutami postawionymi w postępowaniu karnym i to niezależnie od ich ciężaru gatunkowego. Czy powinniśmy to tolerować. Taka osoba prywatnie ma wszelkie prawa i gwarancje procesowe w dochodzeniu sprawiedliwości ale czy nadal powinna kierować takimi instytucjami w czasie prowadzenia przeciwko niej postępowania karnego. Owszem niektórzy wiedzą co to jest Honor i Państwo, ale jeżeli przedłożą swoje interesy nad powyższe…, a co z ośmieszeniem Państwa, co z Jego autorytetem, co z dezorganizacja wspólnoty, instytucji itd.…

       W tym kontekście kolejnym pytaniem retorycznym jest kwestia dlaczego w PRL nie widziano takiej potrzeby, a po 1990 roku pozostawiono to bez zmian…

        Obecnie wobec jasnego konstytucyjnego podziału władzy ustawodawczej, wykonawczej i sadowniczej oraz pojawiających się przypadków m.in. byłego prezesa NIK itd. jest to już co najmniej niezrozumiałe……, i wymagające prac m.in. nad zmianami lub nową ustawą o Trybunale Stanu (jedną z ostatnich reliktów PRL), choć nie tylko w tym zakresie…, w tym czy nie rozszerzyć art.1 ust.1 o inne organy powoływane przez Sejm, Prezydenta, Premiera, którym także przysługuje kadencyjność i immunitet, w tym RPO, prezesów SN, TK, NSA itd…

ps. wątpliwości co do obecnych rozwiązań ustawy o Trybunale Stanu jest oczywiście więcej, w tym także tych, które dotyczą całego wymiaru sprawiedliwości, to jest przewlekłości postępowań, najpierw przed komisją sejmową odpowiedzialności konstytucyjnej, następnie przed Trybunałem Stanu, rodzaju kar jakie może zastosować TS itd…, itd…..

Trybunał Stanu – czas na zmiany…..

Czy m.in. uchylenie immunitetu parlamentarnego do kompetencji TS i inne...

Czy TS jest niezbędny wobec istnienia m.in. Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego…

https://www.salon24.pl/u/marek-czeszkiewicz/942996,trybunal-stanu-czas-na-zmiany

Władza sądownicza, RPO – a Trybunał Stanu…

https://www.salon24.pl/u/marek-czeszkiewicz/887246,wladza-sadownicza-rpo-a-trybunal-stanu

Czy uchwała Trybunału Stanu z dnia 15 maja 2019 roku jest niezgodna z prawem ?!

https://www.salon24.pl/u/marek-czeszkiewicz/965984,czy-uchwala-pelnego-skladu-trybunaly-stanu-z-dnia-15-maja-2019-roku-jest-niezgodna-z-prawem


Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka