14 obserwujących
138 notek
132k odsłony
  180   0

Ujawnienie tajemnicy adwokackiej przez adwokata – do 2 lat pozbawienia wolności…

marek czeszkiewicz
marek czeszkiewicz

Ujawnienie tajemnicy adwokackiej przez adwokata skutkuje nie tylko ewentualnym wszczęciem postępowania dyscyplinarnego ale także, a może przede wszystkim odpowiedzialnością karna z art.266 §.1 kk

          A propo informacji pojawiających się w mediach, zauważam, że naruszenie tajemnicy adwokackiej przez adwokata skutkuje nie tylko ewentualnym wszczęciem postępowania dyscyplinarnego ale także, a może przede wszystkim odpowiedzialnością karną z art.266 §.1 kk

           Ściganie w/w przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego – art.266 §.3 kk

          Zgodnie z art. 6 stawy o adwokaturze adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowani tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

         Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

          Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy jedynie informacji: udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – w zakresie określonym tymi przepisami.

art.266 kk

§.1 kk. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§.2 Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§.3 Ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.


Lubię to! Skomentuj5 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale