Blog
marek czeszkiewicz
marek czeszkiewicz
0 obserwujących 97 notek 110758 odsłon
marek czeszkiewicz, 28 listopada 2018 r.

Czy w NIK pracują funkcjonariusze lub współpracownicy służb PRL……

266 4 0 A A A
Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz

        Precyzyjnie w/w pytanie powinno brzmieć, czy w NIK na stanowiskach decyzyjnych, funkcyjnych, kontrolnych pracują osoby, które w latach 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku pracowały, pełniły służbę lub były współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa. Czy są potrzebne zmiany w ustawie o NIK nie tylko w w/w zakresie…

        W dniu 22.11.2018 roku Sejm RP uchwalił ustawę, zgodnie z którą w służbie zagranicznej nie może być zatrudniona osoba, która w latach 22.07.1944 r. do 31.07.1990 r. pracowała, pełniła służbę lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

         Za przyjęciem w/w ustawy na 460 posłów za głosowało aż 375, a tylko 28 było przeciwnych i ośmiu wstrzymało się od głosu.

       Od dnia 01.10.2018 roku obowiązuje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którą członkiem rady uczelni, członkiem senatu uczelni, członkiem Komisji Ewaluacji Nauki, Rady Doskonałości Naukowej, Polskiej Komisji Akredytacyjnej czy profesorem tytularnym może zostać osoba, która "w okresie od dnia 22.07.1944 r. do dnia 31.07.1990 r. nie pracowała i nie pełniła służby w organach bezpieczeństwa państwa.. oraz nie współpracowała z tymi organami”. Powyższa ustawa nie ma zastosowania do członków Polskiej Akademii Nauk ani stanowisk kierowniczych w PAN….

      W/w przesłanka negatywna zatrudnienia, służby obowiązuje już z oczywistych względów w prawie wszystkich newralgicznych instytucjach, służbach naszego Państwa, a MSZ był jednym z ostatnich w tym zakresie, ale czy na pewno…

     Najwyższa Izba Kontroli kontroluje m.in. działalność organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa - art. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 524 z późn.zm.).

     Pracownikami Najwyższej Izby Kontroli są: prezes, wiceprezesi, dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli, kontrolerzy oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych i obsługi.

       Prezes, vice prezesi oraz dyrektor generalny NIK oraz pracownicy NIK nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne maja obowiązek złożenia oświadczeń lustracyjnych ale złożenie tzw. pozytywnego oświadczenia nie pociąga za sobą żadnych skutków. To samo dotyczy 7 przedstawicieli nauk prawnych i ekonomicznych, wyznaczonych w skład kolegium NIK, które podejmuje kluczowe decyzje …

       Uwzględniając powyższe należy rozważyć, czy nie uzupełnić przepisy ustawy o NIK o dodanie w/w przesłanki negatywnej w zakresie mianowania prezesa, wiceprezesów, dyrektora generalnego oraz kontrolerów NIK przyjmując w większości uzasadnienie zmian w tym zakresie m.in. w wymienionych powyżej ustawach.

        W tak newralgicznej dla funkcjonowania państwa instytucji „wprowadzenie negatywnej przesłanki zatrudnienia pozostaje „w zgodzie z oceną okresu komunizmu wynikającą z Konstytucji RP i dotychczasowego ustawodawstwa”. Polskie prawo wiąże już od szeregu lat negatywne konsekwencje z faktem pracy w służbie oraz współpracy z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa. Projektowane rozwiązanie nie stanowi zatem novum w systemie prawa, a jedynie rozwinięcie tendencji już w nim obecnych, zweryfikowanych pozytywnie przez Trybunał Konstytucyjny i niekwestionowanych co do zasady przez przeważającą część doktryny.”

       Z ujawnionych informacji i katalogów IPN wynika, że służby komunistyczne werbowały m.in. na donosicieli nie tylko osoby czynne zawodowo ale także studentów, a nawet uczniów najstarszych klas szkół średnich. Przyjmując, że np. w 1989 roku ktoś miał 25 lat, to dziś taka osoba ma 54-55 lat, a osoby w takim wieku często pełnią znaczącą rolę w hierarchii służbowej różnych instytucji, organów……..

      Należy także zauważyć, że w 2019 roku będziemy obchodzili 100 rocznicę powołania Najwyższej izby Kontroli ( w dniu 8.02.1919 r. na mocy dekretu wydanego 7.02.1919 r. przez Naczelnika Państwa została powołana Najwyższą Izbę Kontroli Państwa), natomiast obecna sytuacja w NIK jest nie najlepsza...

      W 2018 roku Sejm RP ponownie (3) nie przyjął sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli. W kolejnych uzasadnieniach stwierdzano, że NIK jest źle zarządzana, a praca kontrolerów jest nadmiernie zbiurokratyzowana. Złe zarządzanie "nie przełożyło się na efekty pracy zewnętrznej NIK", a prezes NIK i jego zastępcy powinni podjąć "działania naprawcze".

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Prawnik, w tym adwokat, poprzednio m.in. prokurator. Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (poprzednio Filia Uniwersytetu Warszawskiego), który ukończyłem z wyróżnieniem, w tym z „Diploma Honorificum”. Ukończyłem także z wyróżnieniami: Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Podyplomowe Studia Problematyki Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Szkołę Administracji Publicznej, aplikację prokuratorską etatową, egzamin prokuratorski z wynikiem bardzo dobrym, asesurę itd. Posiadam status osoby pokrzywdzonej IPN nr BUBi-III-4432-91(WP-119-7-03). Służyłem Rzeczypospolitej Polskiej jako prawnik oraz funkcjonariusz : do 2010 roku na stanowisku Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, a wcześniej w Prokuraturze i innych służbach państwowych. Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa m.in. do najwyższych klauzul. Byłem wielokrotne nagradzany za wyniki i osiągnięcia. Pisałem prace m.in. z uwarunkowania przestępczości zorganizowanej Polsce, zakazy dowodowe w polskim procesie karnym, instytucji świadka anonimowego - zagadnienia wybrane, rodzaje i metody stosowania kontroli operacyjnych, metody przesłuchań, działania operacyjne, metody taktyki, metody strategii, i inne. Uczestniczyłem w programach, szkoleniach, konferencjach resortowych, akademickich m.in. z zakresu korupcji, taktyki i techniki czynności śledczych oraz operacyjnych, strategii i inne, w tym prowadzonych przez międzynarodowych ekspertów Prowadziłem różne specjalistyczne szkolenia funkcjonariuszy różnych służb i urzędów. Od 2010 roku pracowałem w Kancelariach Adwokackich, Radców Prawnych. Obecnie jestem adwokatem i prowadzę indywidualną kancelarie adwokacką. Pomagałem w miejscach powodzi pośrednio i bezpośrednio m.in. Tarnobrzeg 25.05.2010-03.06.2010, Wrocław 12.07.1997-29-07-1997. Pomagałem i pomagam innym, w tym czynny m.in. organizacjom harcerskim, wolontariat m.in. w Caritas, Hospicjum i Fundacjach pomagającym chorym, w tym dzieciom z chorobami nowotworowymi, bezrobotnym i bezdomnym. Moje zainteresowania obecnie, to, m.in. psychologia człowieka, prawo, polityka, sport, konie, teatr, książka i inne. Moje credo życiowe, to, m.in.: „Veritate sequi et tuerii iustitia” - iść za prawdą, nie zapomnieć o sprawiedliwości.

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @Zd No  może z ewentualną krytyką i posądzaniem o insynuacje poczekamy na reakcje platformy...
  • @pemep  może tak "z polotem" krytykujący poczeka na reakcje platformy w tej sprawie......
  • Ciekawe, czy wśród „prokuratorów informatorów” i w zespole prowadzącym w/w sprawę są...

Tematy w dziale Polityka