46 obserwujących
1214 notek
1202k odsłony
126 odsłon

Ziemiańskie korzenie Kół Gospodyń Wiejskich

Wykop Skomentuj


Współczesna fałszywa narracja:

"Pierwsze na ziemiach polskich koło gospodyń wiejskich założyła w 1877 roku we wsi Janisławice działaczka socjalistyczna Filipina Płaskowicka, aczkolwiek podobna organizacja pod nazwą „Towarzystwo Gospodyń” działała już od 1866 roku we wsi Piaseczno na Pomorzu Gdańskim".

Płaskowicka to, tak jak jej promotorzy, marksistka roznosząca socjalizm, nie mająca nic wspólnego ani z gospodarką wiejską ani z gospodyniami, propagandystka socjalistyczna i nic ponadto. A podczepiona została pod powstanie i historię Kół Gospodyń Wiejskich.

Rzeczywistość jest zupełnie inna....

Stowarzyszenie Zjednoczonych Ziemianek (1895)
Zawołanie organizacyjne: Z Bogiem dla Boga, z Narodem dla Ojczyzny!
Pierwsze na świecie kobiece Towarzystwo Rolnicze (drugie w Kanadzie 1896, trzecie w Belgii itd.)

1930 r.

Przed I wojną światową.
Stowarzyszenie Zjednoczonych Ziemianek
Propagowało, jak i obecnie, ideę ścisłej współpracy ziemianki - obywatelki ziemskiej, z włościanką, dworu ze wsią, na zasadzie wspólnego umiłowania Polski i jej ziemi. Prowadziło Kursy praktyczne (obecnie Instruktorskie). Pierwsze urządzało Konkursy gospodarcze (na wyrób masła, serów, na pieczenie chleba i t.p.), organizowało Stacje Zarodowe, Szkoły Gospodarcze (obecnie pozostały trzy takie szkoły: w Mirosławicach, w Nałęczowie i w Marysinie, pod Kutnem), zakładało Ochronki dla dzieci, Czytelnie latające, kształciło specjalne sanitarjuszki wiejskie, t.zw. "babki wiejskie" i t.d.

Podczas I wojny światowej.
Prócz powyższego: Zakłada schroniska dla sierot i półsierot po poległych i ewakuowanych, niesie pomoc tworzącej się armji polskiej, urządza szpital dla rannych, pracuje w ambulatoriach, w kantynach i t.p., rozwija całą sieć wiejskich szkółek elementarnych, 650 szkółek; organizuje sekcje: Samokształcenia wychowawczego Matek, Wydawniczą, Kolportażową i t.d.

W niepodległej Polsce.
Wchodzi przez swe delegatki, w skład zainicjowanej przez siebie w 1923, Rady Naczelnej Ziemianek, organizuje Kursy instruktorskie (kroju, szycia, robót ręcznych) w Puławach, skoordynowuje ze sobą w 1918, nowo zawiązane "Koło Młodych Ziemianek" (dawniejsze "Nowe Życie" z roku 1913), obejmuje większość Kół Gospodyń Wiejskich przy Centralnem Towarzystwie Rolniczem, wyłania ze siebie, w 1926 roku, Koło Kresowych Ziemianek (Zrzeszenie Ziemianek i Gospodyń Wiejskich), wchodzi, jako Sekcja, Gospodarstwa Domowego do Instytutu Naukowej Organizacji w Warszawie, wyłania znów ze siebie, w 1926, Radę Naczelną Gospodarczego Wykształcenia Kobiet, przez którą wkracza na Międzynarodowy teren współpracy intelektualno-gospodarczej kobiet (przystępuje do Międzynarodowej Federacji Ogólnej Wykształcenia Gospodarczego we Fryburgu), bierze udział w III-cim Zjeździe Gospodyń Czechosłowackich i propaguje Unję Gospodyń Państw Słowiańskich Centralnych, organizuje Koło Studjów Gospodarstwa Domowego i przystępuje do realizacji Polskiego Instytutu Gospodarstwa Domowego, na wzór Ameryki, Anglji, Niemiec.
Organizacyjnie dzieli się na Koła i na Okręgi powiatowe i wojewódzkie.
Stan liczebny, 3.000.
W skład prezydjum Zarządu S.Z.Z. wchodzą: pp. Eleonora Czarnowska, przewodnicząca, Anna Glinczyna i ks. Róża Czetwertyńska, dwie wiceprzewodniczące, Zofja Rogowska i Kazimiera Sieńkowska, dwie sekretarki.
Adres: Marszałkowska 149, tel. 82-03. [w drugiej połowie lat 30. lokal przy ul. Krakowskie Przedmieście 58 m.3]
Organ Prasowy: Ziemianka Polska (dawniej "Świat Kobiecy", "Łan Polski").

image
Kamienica przy Marszałkowskiej 149 (zniszczona bombardowaniem przez Niemców w 1939 r.)

Ostatnie dane statystyczne Instruktorjatu S.Z.Z. za rok 1929.
Ukończyło Kurs Instruktorski, trzymiesięczny w Puławach, słuchaczek 92,
Kursów prowadziły:
Kursów Kroju i Szycia (2—3 miesięcznych) za lata 1926,
1927, 1928, — 594, przy 9690 słuchaczkach.
Kursów gotowania i porządków domowych za tenże okres czasu — 539, przy 8186 słuchaczkach,
Kursów Zdrowia — 21, przy 1543 słuchaczkach.
Ponadto instruktorki Stowarzyszenia były powoływane do pracy w różnych szkołach gospodarczych, w Kołach Gospodyń Wiejskich przy Centralnem Towarzystwie Rolniczem i w Stowarzyszeniach Młodzieży Wiejskiej i w różnych Kursach szycia i gotowania.
Do powyższego dodamy: S.Z.Z. należy ponadto do:
"Organizacyj Rolniczych", łączących wszystkie polskie zespoły rolnicze i gospodarcze, do "Związku właścicieli Sadów", do "Spółki kolportażowej "Druk", do "Międzystowarzyszeniowego Komitetu Pomocy Inteligencji", do "Opieki nad Młodzieżą Akademicką", do "Opieki nad rodakami na Obczyźnie",
do "Żeńskiego Stowarzyszenia Polskiego Fidac'u i pozostaje porozumieniu ze "Stowarzyszeniem Młodych Kobiet".

Ta organizacja to także - m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, Koło Młodych Ziemianek, Rada Naczelna Ziemianek, Koło Studiów Gospodarstwa Domowego, Rada Naczelna Gospodarczego Wykształcenia Kobiet. 
 

Koła Gospodyń Wiejskich

Istniejące obecnie przeważnie przy Centralnem Towarzystwie Organizacyj i Kółek Rolniczych, Koła Gospodyń Wiejskich zawdzięczają swoje powstanie również Stowarzyszeniu Zjednoczonych Ziemianek.
Wyłoniły się, właściwie, z tak zwanych konspiracyjnie "delegacyj wiejskich" w 1902.
Z pierwszem drukowanem sprawozdaniem tych Kół spotykamy się w "Świecie Kobiecym", tygodniku Ziemianek z 1905—1906 r.
Sprawozdanie to w całości, jako dokument historyczny, podamy w dziale Źródła dziejowe.
Prócz Kół Gospodyń wiejskich przy S.Z.Z., w 1907, powstały takież Koła przy Centralnem Towarzystwie Rolniczem, przy zakładanych przez nie Kółkach Rolniczych, poświęconych sprawom drobnego rolnictwa.
Po oderwaniu się kilkuset tych Kółek od Towarzystwa w 1920 r. wraz z niemi oderwały się i liczne Koła gospodyń wiejskich.
W ten sposób powstały jakby trzy grupy tych Kół Gospodyń: Ziemianek, Towarzystwa i Kółek.
Dla tem wszechstronniejszego zorientowania się w tych dość złożonych ugrupowaniach gospodyń wiejskich, nie możemy pominąć nadto Kółek Włościanek w Wielkopolsce, powstałych w 1918 r., przy sekcji Ekonomicznej Ziemianek, i Kół Gospodyń wiejskich na Śląsku, z dnia 20 lutego 1927.
Otóż, wracając do omawianego powyżej Stowarzyszenia Zjednoczonych Ziemianek określimy ich stan liczebny w Kołach Gospodyń wiejskich w przybliżeniu, w taki sposób:
właściwych Kół gospodyń wiejskich (Ziemianek) — 280,
Kół gospodyń wiejskich przy Centralnym Towarzystwie Rolniczym, do 1 stycznia 1930 roku, prowadzonych przez Ziemianki, 500, (w tem: 40 instruktorek, trzy inspektorki wojewódzkie),
Kółek Włościanek w Wielkopolsce, prowadzonych przez Ziemianki — 100.
Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonych przez Ziemianki na Śląsku — 20."

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura