inskrypcje
W poszukiwaniu woli mocy...
10 obserwujących
263 notki
31k odsłon
  162   0

(195) Czym się skończy dzielenie jeszcze żywych Polaków?

Jak postrzegamy i traktujemy osoby wymagające wsparcia? Oto kilka zapisów ustawy o pomocy społecznej:

Art. 6, pkt.. 6 ustawy o pomocy społecznej twierdzi, że kontrakt socjalny jest pisemną umową zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia (to nie prawo, a jakiś kontrakt określa uprawnienia?) i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny;

pkt. 12 - praca socjalna - działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi

Art. 4. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. (z tego zapisu wynika, że to pracownik instytucji pomocy społecznej został wyposażony w prawo do ustalania tego, co osoba wymagająca wsparcia ma czynić. Czymś niezrozumiałym jest pisanie o współdziałaniu, gdy pracownika instytucji pomocy społecznej czyni się zarządcą!).

Art.. 11 ust. 2. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym - może m.in. stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia…(Ustawa o pomocy społecznej kreuje pracownika socjalnego podmiotem, a nie partnerem).

Środowisko społeczne[1] to względnie trwały układ jednostek, grup społecznych i innych zbiorowości ludzkich oddziałujących na rozwój (w tym zbiorowości w społeczności), zachowanie się i aktywność człowieka. Szczególne znaczenie dla funkcjonowania jednostki mają takie składniki środowiska społecznego, jak:

rozmieszczenie zbiorowości, decydujące o intensywności i różnorodności kontaktów międzyludzkich

wykształcenie innych jednostek i grup, najsilniej powiązanych z daną jednostką

pozycja społeczna jednostek i grup, które mają wpływ na ekonomiczny i kulturalny poziom życia jednostki

To zastanawiające dlaczego nic o typie relacji osób w zbiorowości, które mogą mieć bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania osoby w danej zbiorowości? Np. obojętności, wrogości, etc. bywa, że współdziałania…

Gdyby przyjąć, iż socjalny znaczy tyle co związany z zaspokajanie potrzeb materialnych i bytowych osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, to co wspólnego z pracą związaną z zaspokajaniem potrzeb materialnych i bytowych ma np. działanie na rzecz poprawy funkcjonowania osoby w ich środowisku społecznym, które nie zostało zdefiniowane. Może dlatego, że gdyby to pojęcie zdefiniowanie, to mogłoby się okazać, że takiego bytu jak środowisko społeczne nie ma, bowiem są zbiorowości osób, które ze sobą głównie rywalizują, są sobie obojętne – nie tworzą i nie kultywują wartości kulturowych, które mogłyby te osoby łączyć we względnie trwałe struktury.

Jak bardzo Polacy jesteśmy skłóceni, jak bardzo czyni to nas nieodpornymi na fałsz polityczny, jak bardzo jesteśmy nieracjonalni niech świadczy dzisiejszy przykład inicjatywy ustawodawczej jednego z bardziej służących kościołowi środowisk w łonie rządzącej prawicy o zakazie sprawowania opieki nad dzieckiem przez osoby nieheteronormatywne. Nikt w tym środowisku nie podnosi kwestii np. wspierania rodzin dysfunkcyjnych, ochrony dzieci przed pedofilią w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży przyczyniającego się do przygotowania ich do funkcjonowania w UE, etc. Tylko dlatego, że jesteśmy niechętni środowiskom nieheteronormatywnym – ktoś gra na naszych animozjach, w tym samym stara się wyłączyć w nas myślenie… To musi się nie tylko dla osób i rodzin wymagających wsparcia bardzo źle skończyć. To co czynimy nie służy naszemu rozwojowi, a wyzwala w nas patologie, także dlatego, iż instytucje publiczne miast służyć ludziom, miast zajmować się rozwiązywaniem problemów publicznych, zajmują się śledzeniem i ściganiem „naszych wrogów”.


Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka