Tradycyjna Europa
Pisanie prawdy.
7 obserwujących
49 notek
134k odsłony
6561 odsłon

Kulturowe „wzbogacenie” Europy; część III - Cyganie

Wykop Skomentuj39

– (oraz segregacja rasowo-kulturowa w celu ochrony Białego społeczeństwa).

Część III – „Cyganie”

Pochodzenie i populacja Cyganów

Ba­da­nia na temat ję­zy­ka Cy­ga­nów oraz ba­da­nia ge­ne­tycz­ne na cy­gań­skich męż­czy­znach do­wio­dły, że naród ten po­cho­dzi z pół­noc­no-za­chod­nich Indii. Ważne jest aby­śmy o tym wie­dzie­li gdyż Cy­ga­nie nigdy nie po­wie­dzą praw­dy. Hin­du­si, któ­rzy sami są mi­strza­mi kłam­stwa nie mogli już dłu­żej wy­trzy­mać z Cy­ga­na­mi dla­te­go wy­rzu­ci­li ich z Indii w VI wieku, po czym stop­nio­wo ich wy­rzu­ca­li aż do XI wieku. Na­stęp­nie Cy­ga­nie tu­ła­li się po świe­cie miesz­ka­jąc mię­dzy in­ny­mi na te­ry­to­riach Kau­ka­zu oraz dzi­siej­sze­go Egip­tu, Tu­ne­zji, Per­sji i Tur­cji. Na­ukow­cy nie mają dziś jed­nak wąt­pli­wo­ści, że Cy­ga­nie po­cho­dzą z Indii, z do­rze­cza Gan­ge­su oraz że naj­wię­cej czasu spę­dzi­li w Egip­cie.

Ważne jest też aby przy­po­mnieć, że Cy­ga­nów nie na­le­ży po­rów­ny­wać do Ru­mu­nów gdyż są dwa różne, nie­na­wi­dzą­ce się na­wza­jem na­ro­dy, które mają różne ję­zy­ki oraz różne pod­sta­wy ge­ne­tycz­ne. Na­zwa­nie Cy­ga­na Ru­mu­nem by­ło­by wiel­kim kom­ple­men­tem na­to­miast na­zwa­nie Ru­mu­na Cy­ga­nem wiel­ką ob­ra­zą. Cy­ga­nie to ofi­cjal­nie Ro­mo­wie na­to­miast Ru­mu­ni to ina­czej Ro­mia­nie z kraju „Rzy­mia” ozna­cza­ją­ce­go pań­stwo Rzy­mian. Poza tym Ru­mu­ni mają cechy ra­so­we po­łu­dnio­wych Sło­wian na­to­miast Cy­ga­nie (Ro­mo­wie) wy­glą­da­ją jak Hin­du­si gdyż stam­tąd po­cho­dzą.

cygan.jpg
Cygański realizm

Obec­na świa­to­wa po­pu­la­cja Cy­ga­nów to kry­mi­nal­ne, ża­ło­sne i zu­peł­nie nie­po­trzeb­ne 10mln choć nie­któ­re cy­gań­skie or­ga­ni­za­cje do­li­czy­ły się nawet 15mln. Ko­mi­sja Eu­ro­py opu­bli­ko­wa­ła Listę Po­pu­la­cji Romów, z któ­rej wy­ni­ka że kraje i te­ry­to­ria które mają naj­więk­szy pro­blem z Cy­ga­na­mi to: Tur­cja ( 2,75mln), Ru­mu­nia (1,85mln), USA (1mln), Rosja (900,000), Buł­ga­ria (750,000), Hisz­pa­nia (725,000), Węgry (700,000), Ser­bia (600,000), Sło­wa­cja (500,000), Fran­cja (500,000), Wiel­ka Bry­ta­nia (300,000), Niem­cy (300,000), Gre­cja (300,000), Wło­chy (150,000), Skan­dy­na­wia (150,000), Por­tu­ga­lia (50,000). Na­le­ży też zwró­cić uwagę, że licz­by te szyb­ko ule­ga­ją zmia­nie gdyż Cy­ga­nie są na­ro­dem no­ma­dycz­nym, który prze­miesz­cza się po Eu­ro­pe otwar­tych gra­nic gdy tylko usły­szy, że w innej czę­ści na­sze­go kon­ty­nen­tu jest ła­twiej kraść.

Generalny przegląd kryminalnej kariery Cyganów

Nie spo­sób jest opi­sać wszyst­kie prze­stęp­stwa po­peł­nio­ne przez Cy­ga­nów dla­te­go za­mie­rzam ogól­nie opi­sać czym tak na­praw­dę jest Cy­gań­stwo i jak obrzy­dli­wą ma na­tu­rę. Cy­ga­nie kształ­ci­li swój kry­mi­nal­ny fach od ponad ty­sią­ca lat. Kra­dzie­że, zbrod­nie, wy­mu­sze­nia, po­rwa­nia dla okupu i pod­pa­le­nia są ich edu­ka­cją i je­dy­nym spo­so­bem na życie. To jest ich pro­fe­sja i ich ro­dzin­ny in­te­res. Po­nad­to Cy­ga­nie pa­trzą na spo­łe­czeń­stwo jak na zwie­rzy­nę łowną, którą na­le­ży okraść.

W Eu­ro­pie Cy­ga­nie żyją od około 1000 lat i jest to naród, który żyje w od­se­pa­ro­wa­nych get­tach, który znany jest ze swo­jej bar­dzo wy­so­kiej prze­stęp­czo­ści i który opie­ra swoje prze­trwa­nie je­dy­nie na kra­dzie­żach, oszu­stwach, po­rwa­niach dla okupu i po­mo­cy so­cjal­nej. Cy­ga­nie byli ko­lej­no wy­rzu­ca­ni ze wszyst­kich kra­jów w któ­rych byli a tam gdzie są za­wsze są nie­na­wi­dze­ni gdyż mają słusz­ną re­pu­ta­cję ban­dy­tów, zło­dziei, leni i ma­szyn roz­rod­czych. Cy­ga­nie są także bar­dzo nie­wdzięcz­ni, gło­śni, mają bar­dzo rosz­cze­nio­we na­sta­wie­nie do życia i są bar­dzo po­waż­nym kry­mi­nal­nym za­gro­że­niem. Cy­ga­nie są naj­go­rzej wy­edu­ko­wa­nym na­ro­dem na świe­cie, czę­sto nie umie­ją­cym czy­tać i pisać a praw­dzi­wą edu­ka­cją Cy­ga­na jest zło­dziej­stwo i oszu­stwo. Na­le­ży więc sobie po­wie­dzieć jasno i szcze­rze, że Cy­gań­stwo jest za­ra­zą, któ­rej na­le­ży uni­kać bar­dziej niż plagi cho­rych świń. Cy­ga­nie to kry­mi­no­gen­na sza­rań­cza, która naj­gło­śniej krzy­czy:”ra­sizm i dys­kry­mi­na­cja” lecz naj­ci­szej: „praca i edu­ka­cja”. Cy­ga­nie są ewi­dent­nym chwa­stem na ciele każ­de­go spo­łe­czeń­stwa, bez zna­cze­nia ja­kiej rasy i kul­tu­ry.

Od wie­ków cy­gań­skie ta­bu­ny prze­mie­rza­ły Eu­ro­pę za­pew­nia­jąc pro­stac­ką roz­ryw­kę, cza­sa­mi mę­cząc przy tym zwie­rzę­ta. Gdy Cy­ga­nie grali na har­mo­niach i opo­wia­da­li bzdu­ry wy­my­śla­ne na po­cze­ka­niu, Cy­gan­ki z nie­mow­lę­ta­mi na rę­kach od­wra­ca­ły uwagę pod­czas gdy dzie­ci cy­gań­skie okra­da­ły oglą­da­ją­cych przed­sta­wie­nia. W tej kwe­stii do dziś nic się nie zmie­ni­ło, tyle tylko że Cy­ga­nie stali się jesz­cze bar­dziej bez­czel­ni gdyż teraz okra­da­ją Ir­land­czy­ków przy ban­ko­ma­tach oraz two­rzą sztucz­ny tłum na ba­za­rach gdyż w ten spo­sób wy­ry­wa­ją to­reb­ki i port­fe­le. Tak było na przy­kład we Wro­cła­wiu gdzie na rynku Sta­re­go Mia­sta Cy­ga­nie okra­da­li Po­la­ków i wy­ry­wa­li to­reb­ki w biały dzień. Sztok­holm jest prze­peł­nio­ny Cy­ga­na­mi dla­te­go że Cy­ga­nie mogą mie­sięcz­nie z sa­me­go że­bra­nia wy­cią­gnąć około $1000. W Ir­lan­dii, Hisz­pa­nii i An­glii Cy­ga­nie wy­ry­wa­ją pie­nią­dze gdy lu­dzie wy­cią­ga­ją je z ban­ko­ma­tów a we Wło­szech Cy­ga­nie kłócą się o pie­nią­dze na uli­cach, mimo że miesz­ka­ją w get­tach opła­ca­nych przez Wło­chów i nawet nie płacą za elek­trycz­ność.

Wykop Skomentuj39
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale