34 obserwujących
2558 notek
626k odsłon
48 odsłon

HR 672

Wykop Skomentuj


HR 672  DRUGA SESJAAby wymagać ciągłego i zwiększonego corocznego raportowania Kongresowi w Rocznym Raporcie na temat międzynarodowej wolności religijnej w sprawie antysemickich incydentów w Europie, bezpieczeństwa europejskich społeczności żydowskich oraz wysiłków Stanów Zjednoczonych na rzecz współpracy z rządami europejskimi, Unią Europejską oraz grupy społeczeństwa obywatelskiego, aby walczyć antysemityzmi do innych celów.Zostanie on uchwalony przez Senat i Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Ameryki w Kongresie,SEKCJA 1. Akt ten może być cytowany jako "Zwalczanie w Europie Antysemityzmu Ustawa z 2017 roku ".SEK. 2. USTALENIA .Kongres stwierdza, co następuje:(1) W ciągu ostatniego dziesięciolecia odnotowano stały wzrost liczby antysemickich incydentów w Europie, w wyniku których europejscy Żydzi byli celem fizycznych i słownych nękania, a nawet śmiertelnych ataków terrorystycznych, z których wszystkie spowodowały erozję osobistego i wspólnotowego bezpieczeństwa oraz jakość codziennego żydowskiego życia.(2) Zgodnie z raportem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), w latach 2005-2014 odnotowano wzrost liczby incydentów antysemickich we Francji z 508 do 851; w Niemczech od 60 do 173; w Belgii od 58 do 130; we Włoszech od 49 do 86; oraz w Wielkiej Brytanii od 459 do 1 168.(3) Antysyjonizm czasami przeradzał się w antysemickie ataki, skłaniając do potępienia wielu europejskich przywódców, w tym premiera Francji Manuela Vallsa, brytyjskiego premiera Davida Camerona i niemieckiej kanclerz Angeli Merkel.(4) Od 2010 r. Departament Stanu przestrzega roboczej definicji Antysemityzmu przez Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (EUMC). Niektóre współczesne przykładyantysemityzm obejmują następujące:(A) Wzywanie, pomocnictwo lub usprawiedliwianie zabijania lub krzywdzenia Żydów (często w imię radykalnej ideologii lub ekstremistycznego poglądu na religię).(B) Wykonywanie podejrzanych, dehumanizujących, demonizujących lub stereotypowych zarzutów na temat Żydów jako takich, lub potęgi Żydów jako zbiorowego, zwłaszcza, ale nie wyłącznie, mitu o światowej żydowskiej konspiracji lub Żydów kontrolujących media, gospodarkę, rząd lub inne instytucje społeczne.(C) Oskarżenie Żydów o to, że są ludźmi odpowiedzialnymi za rzeczywiste lub wyimaginowane przestępstwa popełnione przez pojedynczą żydowską osobę lub grupę, państwo Izrael, a nawet za czyny popełnione przez nie-Żydów.(D) Oskarżenie Żydów jako narodu, lub Izraela za państwo, o wynalezienie lub wyolbrzymienie Holocaustu.(E) Oskarżenie żydowskich obywateli o to, że są bardziej lojalni wobec Izraela lub domniemanych priorytetów Żydów na całym świecie, niż interesom swoich krajów.(5) 16 października 2004 r. Prezydent podpisał ustawę globalną Antysemityzm Przegląd ustawy z 2004 r. Ustawa ta stanowi podstawę prawną dla wymogu sprawozdawczego przedkładanego corocznie przez Departament Stanu antysemityzm dookoła świata.(6) W listopadzie 2015 r. Izba Reprezentantów przekazała H. Res. 354 głosami 418-0, wzywając Sekretarza Stanu do dalszego rzetelnego raportowania Stanów Zjednoczonychantysemityzm Departament Stanu i specjalny wysłannik do walki i monitorowania Antysemityzm.(7) W 2016 r. Międzynarodowy Związek Pamięci Holokaustu (IHRA), złożony z 31 państw członkowskich, przyjął roboczą definicję antysemityzm który stwierdził: "Antysemityzmj jest pewnym postrzeganiem Żydów, co można wyrazić jako nienawiść do Żydów. Retoryczne i fizyczne przejawy antysemityzmu są skierowane do osób żydowskich lub nieżydowskich i / lub ich własności, w stosunku do instytucji gminy żydowskiej i obiektów religijnych. ".(8) IHRA dodatkowo wyjaśniło, że przejawy antysemityzmu może również celować w państwo Izrael, pojmowane jako zbiorowość żydowska. Antysemityzm często oskarża Żydów o konspirację, by skrzywdzić ludzkość, i jest często używany do obwiniania Żydów za "dlaczego coś idzie nie tak". Wyraża się w mowie, piśmie, formach wizualnych i działaniu, a także stosuje groźne stereotypy i negatywne cechy charakteru.SEK. 3. 

(1) w interesie Stanów Zjednoczonych leży walka antysemityzmem w kraju i za granicą;(2) antysemityzm jest wyzwaniem dla podstawowych zasad tolerancji, pluralizmu i demokracji oraz wspólnych wartości, które łączą Amerykanów i Europejczyków;(3) istnieje pilna potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa europejskich społeczności żydowskich, w tym synagog, szkół, cmentarzy i innych instytucji;(4) Stany Zjednoczone powinny nadal podkreślać znaczenie zwalczania antysemityzmu w organach wielostronnych, w tym w Organizacji Narodów Zjednoczonych, instytucjach Unii Europejskiej i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie;(5) Departament Stanu powinien kontynuować dokładną dokumentację aktów antysemityzmu, podżegania do antysemityzmu, które ma miejsce na całym świecie, i powinno nadal zachęcać inne kraje do uczynienia tego samego i dzielenia się swoimi doświadczeniami.(6) Departament Stanu powinien kontynuować prace mające na celu zachęcanie instytucji rządowych i instytucji wielostronnych do przyjęcia roboczej definicji antysemityzmu podobne do przyjętego w kontekście Międzynarodowego Przymierza Pamięci o Holokauście.SEK. 4. ROCZNE SPRAWOZDANIA NA TEMAT STANU ANTYSEMITYZMU W EUROPIE .Paragraf (1) sekcji 102 (b) Międzynarodowej Ustawy o Wolności Religijnej z 1998 r. ( 22 USC 6412 ) zostaje zmieniony poprzez dodanie na końcu następującego nowego akapitu:


„(G) NTI antysemityzm IN EUROPE.-Oprócz informacji wymaganych zgodnie z klauzulą (vii) punkcie (a), w odniesieniu do każdego kraju europejskiego, w którym werbalne lub fizyczne groźby lub ataki są szczególnie istotne wobec osób żydowskiego, miejsca kultu, szkoły, cmentarze i inne instytucje religijne, opis:"(I) wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i potrzeby europejskich społeczności żydowskich i europejskich organów ścigania w takich krajach w celu lepszej ochrony takich społeczności;"(Ii) w możliwym zakresie, wysiłki rządu Stanów Zjednoczonych w okresie sprawozdawczym w celu współpracy z europejskimi organami ścigania i grupami społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wymiany informacji i najlepszych praktyk w celu zwalczania incydentów antysemickich w Europie;"(Iii) europejskie programy edukacyjne i inicjatywy uświadamiające społeczeństwo, które mają na celu współpracę nad programami edukacyjnymi i kampaniami, które przekazują wspólne wartości pluralizmu i tolerancji, oraz pokazują pozytywny wkład Żydów w kulturę, stypendia, naukę i sztukę, ze szczególnym uwzględnieniem te części populacji, które wykazują wysoki stopień antysemickiej animus; i


"(Iv) wysiłki rządów europejskich zmierzające do przyjęcia i zastosowania roboczej definicji antysemityzmu. ".Przewodniczący Izby Reprezentantów.

(Tłum. własne)

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale