GPS GPS
180
BLOG

Demokracja płynna a media

GPS GPS Społeczeństwo Obserwuj notkę 8
Wpływ me­diów na po­li­ty­kę w de­mo­kra­cji je­st ewi­dent­nie ne­ga­tyw­ny. Me­dia, a głów­nie te­le­wi­zja, to są na­rzę­dzia par­tii po­li­tycz­ny­ch w oszu­ki­wa­niu, otu­ma­nia­niu czy ma­ni­pu­lo­wa­niu lu­dem. Me­dia słu­żą pro­pa­gan­dzie, pro­wa­dzą nar­ra­cję, re­ali­zu­ją czar­ny pi­jar. Efek­tem te­go je­st to, że lu­dzie gło­su­ją na par­tie po­pu­li­stycz­ne, so­cjal­de­mo­kra­tycz­ne, któ­re psu­ją pra­wo, nisz­czą biz­nes, ogra­ni­cza­ją wol­no­ść.

  De­mo­kra­cja płyn­na pod wzglę­dem du­ra­cze­nia przez me­dia by­ła­by lep­sza od przed­sta­wi­ciel­skiej i ka­den­cyj­nej czy re­fe­ren­dów. Otóż me­dia po­tra­fią ma­ni­pu­lo­wać pro­pa­gan­dą więk­szo­ść lu­dzi – ale to je­st pra­wi­dło­wo­ść sta­ty­stycz­na. Nie­mniej za­wsze bę­dzie ist­nieć mniej­szo­ść świa­do­ma ty­ch oszu­stw i znająca prawdę.

------------------------------

Demokracja płynna zamiast klubów <- poprzednia część serii

następna część serii -> Demokracja płynna a liczebność ludzkich grup

------------------------------

  Tak się dzie­je nie tyl­ko dla­te­go, że ta więk­szo­ść je­st głu­pia, a ta mniej­szo­ść mą­dra, ale głów­nie dla­te­go, że więk­szo­ść nie ma cza­su spraw­dzać wszyst­kie­go szcze­gó­ło­wo, co mó­wią me­dia, więc im ufa. A ci, któ­rzy ma­ją wię­cej cza­su, in­te­re­su­ją się, czy­ta­ją, ro­zu­mie­ją, mo­gą kwe­stie zba­dać do­kład­nie, więc spraw­dzą, w czym me­dia kła­mią czy ma­ni­pu­lu­ją.

  De­mo­kra­cja płyn­na po­zwa­la na to, by ci świa­do­mi i spraw­dza­ją­cy za­stę­po­wa­li ty­ch głu­pi­ch, by by­li ich re­pre­zen­tan­ta­mi na do­wol­nym po­zio­mie. Garst­ka głu­pi­ch znaj­dzie so­bie men­to­ra, któ­ry ich prze­ko­na, że­by sce­do­wa­li na nie­go głos, bo im wy­ja­śni, że się od ni­ch le­piej zna, wię­cej wie i ma czas wszyst­ko prze­ana­li­zo­wać.

  To bę­dzie się dzia­ło na wie­lu szcze­bla­ch hie­rar­chii – bar­dzo głu­pi i za­pra­co­wa­ni znaj­dą so­bie śred­ni­ch, ci lep­szy­ch od sie­bie, ci jesz­cze lep­szy­ch i tak da­lej – po­wsta­nie skom­pli­ko­wa­ne drze­wo gło­su­ją­cy­ch.

  W ten spo­sób, ten na po­zio­mie wy­so­kie­go wę­zła w drze­wie nie bę­dzie prze­ko­ny­wał li­ści (a li­ści w drze­wie więk­szym niż bi­nar­ne je­st wie­lo­kroć wię­cej niż wszyst­ki­ch wę­złów), ale ty­ch tro­chę ni­żej od sie­bie. Tyl­ko ty­ch tro­chę mniej wie­dzą­cy­ch, tro­chę mniej my­ślą­cy­ch. A to kom­plet­nie zmie­nia sens i spo­sób prze­ko­ny­wa­nia – to po­wo­du­je, że wszel­ka agi­ta­cja bę­dzie mu­sia­ła być bar­dziej me­ry­to­rycz­na.

  Te­raz też tak tro­chę się dzie­je, ale pod­le­ga du­żo więk­szej in­er­cji spo­łecz­nej, bo zmia­ny drze­wa od­by­wa­ją się co 4 la­ta, a w de­mo­kra­cji płyn­nej re­ak­cja na oszu­stwa, czy stra­ta za­ufa­nia, by­ła­by na­tych­mia­sto­wa i ła­two wi­docz­na. To dra­stycz­nie zmie­ni­ło­by ja­ko­ść de­ba­ty pu­blicz­nej i ja­ko­ść do­ko­ny­wa­ny­ch wy­bo­rów.

  A po­za tym są­dzę, że Fe­de­ra­cję Ro­syj­ską na­le­ży znisz­czyć.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/gps65


PS. Inne notki o demokracji płynnej:

------------------------------

Jestem załamany i zdruzgotany <- poprzednia notka

następna notka -> Im większa kontrola, tym silniejsze państwo

------------------------------

Tagi: gps65, demokracja płynna, media

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo