GPS GPS
140
BLOG

Betel na wiosnę

GPS GPS Społeczeństwo Obserwuj notkę 0
Idzie wiosna, więc warto się już zastanowić, w co będziemy grać na działce przy grillowaniu. Proponuję brydżopodobną grę karcianą "betel", którą sam wymyśliłem. Gra jest rewelacyjna, dużo łatwiejsza do nauki niż brydż, ale wielokroć ciekawsza.

  Gra się we trzech, a nie w czterech, ale tak jak w brydżu jest licytacja i rozgrywka. Najważniejsze jest to, że z każdą kartą można wygrać, nie ma tak jak w brydżu, że trzeba dostać dobre karty, by coś ugrać, co się rzadko zdarza. W brydżu większość rozdań to nuda, ciekawe są tylko nieliczne. A w betlu każde rozdanie jest ciekawe i nie ma lepszej czy gorszej karty — z każdą można ograć przeciwników, a szlemiki czy szlemy są co drugie rozdanie. Chętnym do zagrania wyślę na priv adres listy telegramowej, na której umawiamy się na granie w betla. A tu są opisane zasady gry: Reguły Betla.

  Dodatkowo w betlu nie ma nielegalnych sygnałów, więc w trakcie gry można toczyć dowolne rozmowy, które też mogą być elementem gry. Można zawierać i zrywać koalicje dwóch przeciw jednemu. Można robić prawie wszystko, w tym pokazywać sobie karty, czy handlować tym pokazywaniem. Można też handlować, wymieniając się kartami, czy sprzedając lub kupując określone zachowania, co wymaga targowania, więc wszelkie gadki, w tym opowieści i dygresje, są mile widziane, bo są elementem takiego targowania. Chętnym do zagrania wyślę na priv adres listy telegramowej, na której umawiamy się na granie w betla. A tu jest grupa fejsbukowa, na której można dyskutować o zasadach gry: Grupa Betel

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

------------------------------

Emocje sztucznej inteligencji! <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Furtki w socjalizmie lub czasopisma

------------------------------

Ta­gi: gps65, socjalizm, luki, furtki.

GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo