GPS GPS
108
BLOG

Instrukcja wyboru kandydata w wyborach samorządowych

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 4
Wy­bo­ry sa­mo­rzą­do­we de­cy­du­ją o naj­waż­niej­szy­ch kwe­stia­ch w na­szym oto­cze­niu, więc to są cho­ler­nie waż­ne spra­wy. Świa­do­my czło­wiek po­wi­nien nie tyl­ko przyj­mo­wać po­tul­nie to, co się do­oko­ła nie­go dzie­je, ale też mieć na to wpływ. De­mo­kra­cja to nie tyl­ko po­sta­wie­nie ptasz­ka, ale też po­rząd­ne prze­my­śle­nie, po co i ko­mu się ten pta­szek sta­wia.

  Po­da­ję in­struk­cję, jak na­le­ży gło­so­wać w ty­ch wy­bo­ra­ch:

  1. Naj­waż­niej­sze kry­te­rium to ro­dzi­na i do­brzy zna­jo­mi. Je­śli ko­goś do­brze zna­my, ufa­my mu i wie­my, że do­brze bę­dzie nas re­pre­zen­to­wał ja­ko rad­ny, to go na­le­ży wy­brać w pierw­szej ko­lej­no­ści.
  2. Jeśli nikt z ro­dzi­ny i zna­jo­my­ch nie kan­dy­du­je, to przede wszyst­kim na­le­ży wy­brać li­stę wy­bor­czą, któ­ra re­pre­zen­tu­je ugru­po­wa­nie, sto­wa­rzy­sze­nie czy par­tię, któ­ra je­st naj­bliż­sza na­szym po­glą­dom. Ha­sła wy­bor­cze czy to kan­dy­da­tów, czy ko­mi­te­tów są dru­go­rzęd­ne. Na po­czą­tek istot­ne je­st to, ja­ki ogól­ny kie­ru­nek po­li­tycz­ny ma ugru­po­wa­nie, któ­re wy­bie­ra­my — czy to pra­wi­ca, czy le­wi­ca, czy li­be­ra­ło­wie, czy na­ro­dow­cy, czy pa­trio­ci, czy kon­ser­wa­ty­ści, czy pro­gre­sy­wi­ści, czy zie­lo­ni, czy ko­mu­ni­ści, czy kli­ma­ty­ści. Ja w wy­bo­ra­ch do Ra­dy War­sza­wy wy­bra­łem ko­mi­tet Kon­fe­de­ra­cji i Bez­par­tyj­ny­ch Sa­mo­rzą­dow­ców. Wy­bie­ram kon­fe­de­ra­tów, bo to są pra­wi­cow­cy, pa­trio­ci, wol­no­ściow­cy, kon­ser­wa­ty­ści i na­ro­dow­cy.
  3. Jak już ma­my wy­bra­ną li­stę, to na­le­ży wy­brać oso­bę z tej li­sty, na któ­rą od­da­my głos. Naj­waż­niej­sze to nie wy­bie­rać oso­by z pierw­sze­go miej­sca, bo to naj­czę­ściej je­st ka­rie­ro­wi­cz w złym te­go sło­wa zna­cze­niu. Do­stał się na to miej­sce dzię­ki ukła­dom, ła­pów­kom, zna­jo­mo­ściom lub ciem­nym gier­kom par­tyj­nym. Resz­tę kan­dy­da­tów na­le­ży oce­nić po ich po­glą­da­ch i pro­gra­mie. Na­le­ży ty­ch kan­dy­da­tów wy­gu­glo­wać. Je­śli ko­goś nie znaj­dzie się w Sie­ci, to le­piej go so­bie od­pu­ścić, bo to zna­czy, że się ukry­wa. O po­li­ty­ku po­win­ny być ja­kieś in­for­ma­cje w In­ter­ne­cie.
  4. Waż­ny też je­st wiek. Na sta­no­wi­sko rad­ne­go le­piej wy­bie­rać czło­wie­ka do­świad­czo­ne­go, a za­tem w kwie­cie wie­ku. Mło­dzież jesz­cze się kształ­tu­je, uczy, nie ma wy­ro­bio­ny­ch po­glą­dów. Ja wy­bra­łem Kon­fe­de­ra­cję, któ­ra je­st bar­dzo nisz­czo­na przez czar­ny pi­jar, więc je­śli po­pie­ra ją czło­wiek doj­rza­ły, to zna­czy, że to je­st je­go świa­do­my, ugrun­to­wa­ny, so­lid­ny wy­bór. A jak się de­cy­du­je na start w wy­bo­ra­ch z Kon­fe­de­ra­cji, to tym bar­dziej świad­czy to o je­go mą­dro­ści i od­por­no­ści na pro­pa­gan­dę.

  Ja do­ko­na­łem ta­kie­go wy­bo­ru do Ra­dy War­sza­wy, że gło­su­ję na li­stę nu­mer 2, w okrę­gu nu­mer 8 (Ur­sy­nów, Wi­la­nów, Wło­chy) gdzie je­st 8 man­da­tów. Na tej li­ście gło­su­ję na Gra­ży­nę Świ­der­ską, star­tu­ją­cą z miej­sca nu­mer 9. Do­ko­na­łem ta­kie­go wy­bo­ru, bo po pierw­sze to mo­ja mat­ka, po dru­gie je­st wol­no­ścio­wą pa­triot­ką, a po trze­cie ma du­że do­świad­cze­nie ja­ko po­li­tycz­na dzia­łacz­ka.

  A ty na ko­go za­gło­su­je­sz? W ko­men­ta­rza­ch pro­szę o po­da­nie wy­bo­ru z na­stę­pu­ją­cej li­sty:

  1. Zna­jo­my lub ro­dzi­na.
  2. Ktoś z Kon­fe­de­ra­cji.
  3. Gra­ży­na Świ­der­ska.
  4. Ktoś in­ny.

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

__________________
Gotowanie zupy w jeziorze się nie opłaca! <- poprzednia notka
__________________

Tagi: gps65, wybory, samorząd, polityka

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka