News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
5 obserwujących
201 notek
20k odsłon
30 odsłon

Novum of the International World - Novum Międzynarodowego świata

rekin
rekin
Wykop Skomentuj


Novum of the International World

We will not run away, we will not reject it, we will get away impatiently
As the biological world, spiritual puki will not change
We need to speak a language similar to our Father's God.
Let the one who breaks down and riots be afraid of him
For this is not from our God
Nor of the nature of creation that we were created
According to his likeness.
The priesthood will change its thinking to the easement of the apostolate.
As he spoke, Fr. Tischner.
In the last analysis, your God and Father will ask you, Josiek, who you are.
As the teaching of the apostolate, it is a signpost.
For upbringing.
And our God will raise himself.
And as it has been written, no one will teach us and God.
And everyone will know me.
As Peter speaks to his - if your conscience does not accuse you of being pure.
As the Messiah, Jesus Christ speaks to His disciples.
I do not leave you alone.
It is the Spirit of Truth that I will send to you that will lead you to the whole Truth.
Living in the third thousand years as the time of God on the third day.
The Messiah will come to life.
The scriptures speak about it.
It is in our flesh that the Messiah is alive.
shark

Ps.
Politicking will end
Wars will end
False and false will end
We will bury all fornications forever.
And our lives will be extended to a 100-year-old man dying.
Who will sin.
It's like a child would die.
They describe us prophecies.


Novum Międzynarodowego świata

Nie uciekniemy nie odrzucimy inaczej odcierpimy
Jako świat biologiczny duchowy puki się nie zmienimy
Mówić nam trzeba językiem podobny Boga naszego Ojca.
Kto popsuje i zamieszki szczuje niech go bierze trwoga
Gdyż to nie jest od naszego Boga
Ani natury stworzenia jakiego nas utworzono
Według podobieństwa jego.
Kapłaństwo zmieni swe myślenie na służebność apostolstwa.
Jako mówił Ks. Tischner .
W ostatnim rozrachunku twój Bóg i Ojciec zapyta cię Josiek kim jesteś.
Jako nauka apostolstwa jest drogowskazem.
Do wychowania.
A już wychowie sam nasz Bóg.
A jak napisano nikt nikogo nie będzie uczył nas i Bogu.
A wszyscy będą mnie znali.
Jako Piotr mówi do swoich - jeśli was sumienie nie oskarża czyści jesteście.
Jako Mesjasz Jezus Chrystus mówi do swoich uczni.
Nie zostawiam was samych.
To Duch Prawdy którego wam poślę doprowadzi was do całej Prawdy.
Żyjąc w trzecim tysiąc leciu jako według czasu Bożego Trzecim dniu.
Wstanie Mesjasz do żywota.
O tym mówią pisma.
To w naszym ciele Ożyje Mesjasz.
rekin

Ps.
Skończy się politykierstwo
Skończą się wojny
Skończy się kłam i fałsz
I wszystkie wszeteczeństwa pogrzebiemy na zawsze.
A wydłuży się nasze życie do jak by umarł 100 letni człowiek.
Który zgrzeszy.
To jak by umarło dziecko.
To opisują nam proroctwa.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale