News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
2 obserwujących
445 notek
37k odsłon
108 odsłon

The world is waiting for huge provocations. This is Lucifer the greatest weapon of all tim

rekin
rekin
Wykop Skomentuj3

The world is waiting for huge provocations.
This is Lucifer the greatest weapon of all time.

OGROMNA WOJNA PROWOKACJI LUCYFERA W POLSCE  I W ŚWIECIE LUCYFERA  PRZEZ CIAŁO MASONERII .

Salon 24 News Poetry Times -info site

https://sites.google.com/site/drogadoprawdy/

Świat czekają ogromne prowokacje.
To jest Lucyfera największa broń wszech czasów.
Te bomby granaty musimy umieć rozbrajać.
Nad którymi pracowali Latami.
Dlatego Tusk rozwadniał Polskie Prawo.
A Bruksela Merkel walczyła o każdy skrawek swoich ludzi.
I jego prawo rozwodnienia pod prowokacją racją prawdomówności której im daleko do niej a celów dalszego nas uciemiężania. .
Trzeba nam się rozeznać nad rzeczywistością faktów a tworem iluzji.
I nauczyć się odróżnić świat iluzji od rzeczywistości.
I kto jest tworem tego ogromnego programu zawładnięcia naszego świata.
W której Lucyfer w sferze masonerii jest doskonały.
Wrogowie Watykanu działają od środka.
A fachowcy ciemności medialnie indywidualnie itd.
To wszystko jest dokładnie skomponowane.
Zapominają że głębokie doły są kopane w glinie która woda rozmywa.
Wydam was z kopytami jak Lucyfera robotnice i robotników w rekach z wielkim z koordynowaniem waszym do prac wojennym o dusze Narodów już..
Pamiętajcie że walczycie już ze Stwórcą jego dzieci którzy do niego wołają.
A tacy w Polsce zostali upokorzeni.
Znam was od podeszwy wasze zamiary.
Hitlera duch nad nami. Wytrącę wam tą broń.Z waszych pomazanych krwią rąk niewinnych ludzi.
A Stwórca jest z nami.
SMOK.

These grenade bombs must be able to disarm.
Over which they worked for years.
That is why Tusk was diluting the Polish Law.
And Brussels Merkel fought for every scrap of her people.
And his right to be diluted under the provocation of the truthfulness that is far from them and the purposes of further oppression. .
We need to discern the reality of facts and the creation of illusions.
And learn to distinguish the world of illusion from reality.
And who is the creation of this huge program of taking over our world.
In which Lucifer in the sphere of Freemasonry is perfect.
Vatican enemies are operating from the inside.
And professionals of dark media, individually, etc.
It's all exactly composed.
They forget that the deep holes are dug in clay which the water blurs.
I will send you with hooves like Lucifer, workers and workers in hands with great coordination with your war for the souls of the Nations already ..
Remember that you are already fighting with the Creator of his children who call him.
And those in Poland have been humiliated.
I know you from the sole of your intentions.
Hitler's spirit over us. I will give you this weapon. From your blood-smeared hands of innocent people.
And the Creator is with us.
DRAGON.
Upstairs

Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale