News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
5 obserwujących
304 notki
28k odsłon
30 odsłon

The time and space of the universe is unlimited Our life is limited / Wszechświat

rekin
rekin
Wykop Skomentuj

Salon 24 poezja News/times

The time and space of the universe is unlimited
Our life is limited
Czas i przestrzeń wszechświata jest nieograniczony
Ograniczone jest tylko nasze życie
_______________________________________________
But only on this layer
which we exist
Processes which are being turned in the universe
They are unlimited,
These processes that are passed on to us
Through our Messiah Jesus Christ
They are called a white stone
And the core of its development
There is the Spirit of truth.
Which brings us to the whole truth.
Extending our time to infinity.
Who destroys these processes
It would be better
For him, he would set a stone for himself
Młyński and he drowned.
That he would go to the judgment of the Most High.
Let no one dare to destroy God's work and to pour
Without knowing him.
Because he can expose what he does not know
On what strength and energy Targa is
ocean shark

Yes, masses or whoever it would be.
Lucifer is also under the authority of the Creator.
He can not cross his area.
As Jesus Christ said.
The devil himself asked us to sift.
Why?
Answer yourself.
Who is looking for this one
Who who opens the knockers ago.
Whoever requests this receives
The Spirit of Truth
Which will lead him to the whole truth
Not me or the priest.
These are higher things.
As people, we can only help.
And nobody can kill it.
And above all, our spirit.
Let Tusk personally think about what he is doing.
Homosexuality is a degeneration.
And the sickness of our perversity.
It is a process but a perdition
Reducing to the dark.
And the pitiless of a worm who dies as a fern in nothingness.
Those who came to this and others
They go under the cruelty of judgment that the world can not imagine.
You can not even compare it
To the Holocaust of Hitler.
For the endless suffering has no opinion.
Hitler's suffering had a time of cruelty.
There is no time for this cruelty of punishment.
In that world
What we know about the court's pleading in hell.
ocean shark
https://sites.google.com/site/poezjapolska/

Czas i przestrzeń wszechświata jest nieograniczony
Ograniczone jest tylko nasze życie
_______________________________________________
Ale tylko na tej warstwie
której istniejemy
Procesy którą toczone są we wszechświecie
Są nieograniczone,
Te procesy które są nam przekazane
Przez naszego Mesjasza Jezusa Chrystusa
Nazwane są białym kamieniem
A jądrem jego rozwoju
Jest Duch Prawdy.
Który nas sprowadza do całej prawdy.
Wydłużając nasz czas w nieskończoność.
Kto te procesy niszczy
Lepiej by było
Dla niego by założył by sobie kamień
Młyński i się utopił.
By miał iść na sąd Najwyższego.
Niech nikt się nie waży niszczyć dzieła Bożego i dołować
Nie znając go.
Bo może narazić na to czego nie zna
Na jaką siłę i energię Targa się
rekin oceanu

Tak czy masom czy ktokolwiek by to nie był.
Także i lucyfer podlega władzy Stwórcy.
Nie może przekroczyć swego obrębu.
Jak to Jezus Chrystus powiedział.
Diabeł sobie wyprosił by nas przesiać.
Dlaczego?
Sami sobie odpowiedzcie.
Kto szuka ten znajduje
Kto kołacze temu otwierają.
Kto prosi ten otrzymuje
Ducha Prawdy
Który go poprowadzi do całej prawdy
Nie ja ani kapłan.
To już są sprawy wyższe.
Jako ludzie możemy się tylko wspomagać.
I nikt tego nie może zabijać.
A przede wszystkim ducha naszego.
Tak niech się Tusk osobiście zastanowi co robi.
Homoseksualizm jest zwyrodnieniem.
I obrzydzeniem chorobliwym naszego wynaturzenia.
Jest on procesem ale zatracenia
Sprowadzający do ciemności.
I czeluści robaczka który ginie jako paproch w nicość.
Ci którzy do tego sprowadzili się i innych
Idą pod okrucieństwo sądu jakiego sobie świat nie wyobraża.
Nawet nie można tego porównywać
Do holokaustu Hitlera.
Gdyż bezkres cierpienia nie ma opinii.
Hitlera cierpienie miało czas okrucieństwa.
W ten okrucieństwo kary nie ma czasu.
Na tamtym świecie
Co nam wiadomo o upraszaniu sądnym w piekle.
rekin oceanu

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale