News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
5 obserwujących
245 notek
23k odsłony
30 odsłon

WHAT PROCESSES OF THE WORLD ARE WAITING WITH THE DETAILS US PROPHET.

Wykop Skomentuj

News poetry site info Times  - Salon 24

WHAT PROCESSES OF THE WORLD ARE WAITING WITH THE DETAILS
US PROPHET.
JAKIE PROCESY ŚWIATA NAS CZEKAJĄ Z DETALAMI OMAWIAJĄ
NAM PROROCTWA.


Our today's world develops on the foundation of humane upbringing good, if the former increases the healing power, the military forces of the more endangered states are increasing.
If the nuclei of states fall into the disorganization of a humanitarian organization, they increase the internal forces. defense as the police, municipal guards. and watchmen like protection, etc.
What does it take, and so when we adopt the teaching of Christianity.
It teaches us about the soul and conscience and the atmosphere that surrounds us in the relationship of intercourse.
On which emotions arises our life of cooperation or grind.
Otherwise, splits break up.
Emotions do not arise by themselves but addictions that grow in us.
This is how spirituality arises in us.
Which raises the fruits of a given society.

If society has a healthy logic and with it comes common sense in this puncture and we are moving away from the fornication of evil.
In such a state, external and internal defenses can be reduced.
If we lose sense and sense logic of the nation, a fall is created.
That is why the culture of living of a given nation is so important.
By connecting with the nations of the same being.
Bearing in mind that man is created to work better
equipped with talents as we can expect.
No other creatures have it.
If so, then on a limited scale.
The world did not use such a possibility.
We are facing such a task.
That's what Piotr taught us about.
If our conscience does not accuse us of being clean.
These are the Creator and Jesus Christ.
In such a nucleus we can see ourselves and our bodies free.
In another world, we survive spontaneously in the cosmos pupils.
Yes, we can only exist according to Nature, given to us as a gift for further processes of life.
So each of us should the world mean our world to see globally
And our mutual needs of economic and spiritual ascension and development.
Today, more business is shared by Mammon, not the culture of growing conscience.
What? This can not be changed at once because the functionality of our spirit is not able to discern what and why we exist.
That we would be one stone.
He must arise in the processes of torn disasters then to the well-being of life.
Otherwise, we would not find the real way.
In another situation, the Truth would not defend us.
In the popular saying of the fortitude of life in the pursuit of the Truth.

As the Messiah, Jesus Christ sees us as one stone of the Nation
His body is covered with the Spirit of God.
This is something amazing that we were told about two thousand years ago.
In the finale finale, no matter how many sins we make or how many times we stumble
But in which direction we will cut our psyche.
Apart from this, there is no other world.
And no one else will create people.
Because we have enormous forces above us that we can not imagine.
Living in the third thousand years, counting God's time on the third day.
It is on this day that the Messiah will come.
Pouring on all nations with God's spirit.

For some, this knowledge is inconceivable.
We will not change these processes.
SH

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JAKIE PROCESY ŚWIATA NAS CZEKAJĄ Z DETALAMI OMAWIAJĄ
NAM PROROCTWA.


Nasz dzisiejszy świat rozwija się na fundamencie humanitarnego wychowania zło dobro jeśli to pierwsze zwiększa siłę rozkwitu zwiększają się siły militarne wojsk państw więcej zagrożonych.
Jeśli jądra państw wpadają w dezorganizację organizacji humanitarnej zwiększają siły wew. obrony jak policja,straż miejska. i stróże jak ochrona itd.
Od czego to się bierze a więc mianowicie gdy przyjmiemy naukę Chrześcijaństwa.
Ona nas poucza o duszy i sumieniu i atmosferę jaka nas otacza wzajemnych relacji współżycia.
Na których to emocjach powstaje nasze życie współpracy lub zgrzyty.
Inaczej rozłamy psucia się.
Emocje nie powstają same z siebie a z uzależnień jakie w nas wrastają.
Taka powstaje w nas duchowość.
Która wznosi owoce danego społeczeństwa.

Jeśli społeczeństwo ma zdrową logikę a z nią przychodzi zdrowy rozsądek w ten przebijamy i oddalamy się od wszeteczeństwa zła.
W takim państwie mogą się zmniejszać siły obronne zewnętrzne i wewnętrzne.
Jeśli go zatracamy rozsądek i logika zmysłowa narodu powstaje upadek.
Dlatego tak ważna jest kultura obycia Danego narodu.
Łącząc się z Narodami takiego samego bytowania.
Mając na uwadze że człowiek stworzony jest do współpracy lepiej
uposażony w talenty jako się możemy się spodziewać.
Żadne inne stworzenia tego nie mają.
Jeśli tak to na ograniczoną skalę.
Świat z takiej możliwości Nie korzystał.
Stoimy przed takim zadaniem.
To i o tym nas pouczał Piotr.
Jeśli nas sumienie nie oskarża czyści jesteśmy.
Takich nas widzi Stwórca i Jezus Chrystus.
W takim jądrze możemy zobaczyć siebie i ciele wolnym.
W innym świecie w prze szczeni kosmosu giniemy samoistnie.
Tak tylko możemy istnieć według Natury nam danej jakie dostaliśmy w darze do dalszych procesów obycia.
Tak każdy z nas powinien świat znaczy naszą ziemię widzieć globalnie
I nasze wzajemne potrzeby wznoszenia się i rozwoju gospodarczego i duchowego.
Dzisiaj więcej nas łączy mamona biznes a nie kultura wzrastania sumienia.
Ależ co? Nie można to zmienić od razu gdyż funkcjonalność naszego ducha nie jest wstanie tego rozeznać od czego i dlaczego istniejemy.
Byśmy byli jednym kamieniem.
On musi powstawać w procesach klęsk rozdarć następnie do dobrobytu życia.
Inaczej nie znaleźli byśmy prawdziwej drogi.
W innej sytuacji Prawda by się nie obroniła w nas.
W powszechnym powiedzeniu hartu życia w dążeniu do Prawdy.

Jako Mesjasz Jezus Chrystus nas widzi jako jeden kamień Narodu jako
Swoje ciało obleczone Duchem Bożym.
To jest coś niesamowitego co nam było przekazane ok dwa tyś lat temu.
Tak finał finałem nie ważne ile grzechów uczynimy czy ile się potkniemy
Ale w którym kierunku pniemy swoją psyche.
Poza tym obrębem nie ma innego świata.
I nikt innego nie stworzy z ludzi.
Ponieważ nad nami mamy siły przeogromne jakich sobie nie wyobrażamy.
Żyjąc w trzecim tysiąc leciu licząc czasu Bożego trzecim dniu.
To w tym dniu Przyjdzie Mesjasz.
Wylewając się na wszystkie Narody swoim duchem Bożym.

Dla niektórych ta wiedza niepojęta.
Tych procesów nie zmienimy.
SH

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale