58 obserwujących
298 notek
313k odsłon
  312   0

Debata w Europarlamencie, a odpowiedzi na interpelację Saryusza-Wolskiego nadal nie ma

Europoseł Jacek Saryusz-Wolski złożył 30 września br. interpelację  sygn. E-004477/2021 w sprawie bezprawnego i bezskutecznego nałożenia kary finansowej na Polskę przez wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości z powodu niezaprzestania wydobycia przez Polskę węgla brunatnego w kopalni Turów. Jej treść jest następująca:

    20 września 2021 r. wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości wydała postanowienie w sprawie C-121/21, na mocy którego Polska jest zobowiązana do zapłaty Komisji kary finansowej w wysokości 500 000 EUR dziennie. W swojej wcześniejszej decyzji, wydanej 21 maja 2021 r., wiceprezes zobowiązała Polskę do natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla brunatnego w kopalni w Turowie do czasu wydania prawomocnego wyroku.

    Kopalnia Turów ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, ponieważ wydobywane tam zasoby zasilają elektrownię produkującą 7 % energii elektrycznej wytwarzanej w kraju, co pokrywa zapotrzebowanie 3,2 mln gospodarstw domowych.

    Dlatego też chciałbym zadać Komisji następujące pytania:

    1. Czy Komisja uważa, że nakaz wstrzymania działalności takiego strategicznego obiektu energetycznego stanowi środek wpływający „znacząco na [...] ogólną strukturę [...] zaopatrzenia w energię” Polski w rozumieniu art. 192 ust. 2 akapit pierwszy lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (w związku z art. 194 TFUE), przez co narusza ten artykuł, zgodnie z którym takie decyzje mogą być podejmowane wyłącznie jednomyślnie przez Radę?

    2. Czy Komisja uważa, że wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości postąpiła zgodnie z zasadą praworządności, kiedy sama oddaliła odwołanie od swojej decyzji i sprzeciwiła się przekazaniu sprawy wielkiej izbie Trybunału, pełniąc w ten sposób funkcję sędziego we własnej sprawie?


Interpelacja jest złożona w trybie art. 138 Regulaminu Parlamentu Europejskiego i wymaga odpowiedzi na piśmie.

    Artykuł 138 : Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

    1.   Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja może wnosić pytania wymagające odpowiedzi na piśmie do Przewodniczącego Rady Europejskiej, do Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku do niniejszego Regulaminu (1). Wyłączną odpowiedzialność za treść pytań ponosi ich autor.

    2.   Pytania są przekazywane w formie elektronicznej Przewodniczącemu. Przewodniczący rozstrzyga kwestie dotyczące dopuszczalności pytań. Decyzja Przewodniczącego opiera się nie tylko na przepisach określonych w załączniku, o którym mowa w ustępie 1, ale także na ogólnych przepisach Regulaminu. Autor pytania zostaje powiadomiony o uzasadnionej decyzji Przewodniczącego.

    3.   Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja może złożyć maksymalnie dwadzieścia pytań w okresie trzech kolejnych miesięcy. Co do zasady adresat pytania udziela na nie odpowiedzi w ciągu sześciu tygodni od przekazania mu pytania. Jednakże każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja może co miesiąc wskazać jedno ze swoich pytań jako pytanie priorytetowe, na które adresat pytania ma udzielić odpowiedzi w ciągu trzech tygodni od przekazania mu pytania.

    4.   Oprócz autora pytanie mogą poprzeć też inni posłowie. Zgodnie z ust. 3 pytania te zostaną zaliczone na poczet maksymalnej liczby pytań jedynie autorowi, a nie posłom popierającym pytanie.

    5.   Jeśli adresat nie udzielił odpowiedzi na dane pytanie w terminie określonym w ust. 3, właściwa komisja może podjąć decyzję o wpisaniu tego pytania do porządku dziennego swojego następnego posiedzenia.

    6.   Pytania i odpowiedzi, wraz z dotyczącymi ich załącznikami, są publikowane na stronie internetowej Parlamentu.

Jak wynika z Regulaminu PE adresat pytania (w tym przypadku Komisja Europejska) po rozstrzygnięciu dopuszczalności pytania "co do zasady udziela na nie odpowiedzi w ciągu sześciu tygodni od przekazania mu pytania".

Termin w tej sprawie jeszcze nie minął, ale w innych kwestiach Komisja Europejska nie działa tak powolnie, vide: dzisiejsza debata Parlamentu Europejskiego zainicjowana po wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nadrzędności konstytucji nad prawem unijnym. Swoje wystąpienie wygłosiła podczas debaty szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Tytuł debaty (sic!): Kryzys praworządności w Polsce i nadrzędność prawa UE. Rada UE i Komisja przygotowały w tej sprawie oświadczenia [2021/2935(RSP)].

Sprawa "komentuje się sama".Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale