b-Lech-blo-G.
Jestem, więc myślę. Myślę, by poznać. Poznaję, aby zrozumieć. Jestem.
9 obserwujących
418 notek
123k odsłony
327 odsłon

Polskie Żale - ułomek II wojny swiatowej - słowo Polaka oraz Izraelitów na Putina kłamstwa

17.09.1039.pl
17.09.1039.pl
Wykop Skomentuj6

    Polskie żale Od kiedy nas nienawidzą, Kiedy nastał ten czas, Data, godzina, przyczyna, Iż chcą by nie było nas, Dlaczego chcą nas zniszczyć, I z czego wynika ta wola zła, Zniemczyć, zrusyfikować, Skundlić Dei gratia rex Poloniae, jak psa, Dlaczego jesteśmy ich celem, W unicestwieniu nas, Od kiedy nieprzyjacielem, pluskwą pod but i zerem, Głową na pniak, ciałem na krzyż, Wybrykiem natury, karłem, plwociną, żartem przebrzydłym dla zaborców mas, Ciągle lubo co jakiś czas, Dlaczego nas nienawidzą, I wszystko co polskie chcą zetrzeć w proch, Wielkości odwiecznej Polski są katem, Elity jej dla nich to z kapustą groch, Pacyfikacje, obozy, strzały w tył głowy, To od nich dla nas produkt zejściowy, Ja nie rozumiem i wiem, że tak jest, Oni nas nie chcą i w nienawiści, Sianiu okrutny mają gest, Dlaczego wszystko się tak właśnie toczy, Odpowiedz naszych nieszczęść przyczyno, A skoro gadzino jesteś, Niepolitycznie Polsce spójrz w oczy. O Duchu Święty w Twój czas zesłania, Rad Twych prosimy i rozeznania, By do wielkości Polskę przywrócić, I narzutowy głaz zaborczy, Imperatorskich i wściekle niemych, Sił zespolonych krzepko odrzucić, Jak trudno w kleszczach tyranów tkwić, A ino chcemy w swej wierze żyć, Wolni, w granicach sprawiedliwości, Bez niecnych obcych niechcianych gości, Polska to dobry i stary kraj, Twój Dom Opieki już tu na ziemi, Tej ziemi Panie naszej nam daj. Od kiedy nas nienawidzą, Kiedy nastał ten czas, Data, godzina, przyczyna, Iż chcą by nie było nas…? Autor: Lech Galicki Powróć na stronę: Lech Galicki.
Czytaj więcej na:
https://prawicowyinternet.pl/polskie-zale-lech-galicki/

Prezydent Rosji Władimir Putin  skandalicznymi wypowiedziami o przyczynach wybuchu II wojny światowej zdumiał i zaszokował Polaków. Stwierdził m.in. że to nie Niemcy w porozumieniu z ZSRR, a Polska jest odpowiedzialna za wybuch wojny. Oskarżył też Polskę o współdziałanie z Niemcami w celu eksterminacji Żydów. Spreparowane kłamstwa i oszczerstwa. Co mówią Izraelici o zachowaniach Rosjan i Niemców w czasie II wojny światowej na łamach * Wirtualnego Sztetla *.

Wirtualny Sztetl (ang. Virtual Shtetl) – serwis społecznościowy o żydowskiej historii lokalnej, multimedialny projekt Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Portal rozpoczął działalność w 2009 r., a następnie był rozwijany przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny[1]. W czerwcu 2012 r. Stowarzyszenie przekazało portal Muzeum Historii Żydów Polskich[1]. Pomysłodawcą i pierwszym koordynatorem projektu był Albert Stankowski. W 2017 r. portal przeszedł gruntowną modernizację, zmieniając całkowicie swoją szatę graficzną. Pojawiły się nowe działy m.in. baza genealogiczna i historia mówiona. Wirtualny Sztetl stanowi najobszerniejszy zbiór opracowań na temat historii lokalnych społeczności żydowskich, uwzględniający informacje o losach Żydów polskich i ich dziedzictwa kulturowego po II wojnie światowej. Zawiera on opisy historii około 1900 miejscowości w Polsce i krajach sąsiednich, ponad 50 000 stron tekstów, blisko 80 000 współczesnych i archiwalnych zdjęć, a także ponad 1000 nagrań audio i wideo.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirtualny_Sztetl

                         image

 Zbrodnie hitlerowskie w Polsce 1939–45                                                   1 września 1939.pl

   zbrodnie hitlerowskie w Polsce 1939–45 – zbrodnie w okresie II wojny światowej dokonane w wyniku świadomej i planowej działalności niemieckiej partii narodowosocjalistycznej NSDAP, instytucji i organów państwowych, organizacji III Rzeszy oraz ich funkcjonariuszy. Zbrodnie te, realizujące hitlerowski program ludobójstwa, zostały uznane przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze (1946) za zbrodnie przeciw pokojowi (zbrodnie wojenne). Zgodnie z tym orzeczeniem zbrodnie hitlerowskie obejmują głównie: planowanie, przygotowanie, rozpoczęcie i prowadzenie wojny napastniczej, morderstwa dokonywane na jeńcach wojennych i ludności cywilnej, masowe zabijanie mężczyzn, kobiet i dzieci, zagładę w obozach, niewolniczą eksploatację, wysiedlenia i pacyfikacje, burzenie i palenie miast, wsi i osiedli, grabież majątku i niszczenie skarbów kultury narodowej, wynarodowienie i germanizację, prześladowania ze względów politycznych, rasowych i narodowościowych.
   Celem napaści III Rzeszy na Polskę była likwidacja państwa polskiego i wyniszczenie narodu polskiego. Naród polski uznany za małowartościowy miał być pozbawiony swego narodowego i państwowego kierownictwa oraz systematycznie wynaradawiany i niszczony. W tym celu dyplomaci niemieccy podejmowali tajne i jawne działania, zmierzające do obalenia następstw wersalskiego traktatu pokojowego 1919, których końcowym rezultatem był pakt Ribbentrop–Mołotow, a niemieckie siły zbrojne (Reichswehra, następnie Wehrmacht) utrzymywały bliską tajną współpracę z Armią Czerwoną. Plany napaści („Fall Weiss”) i eksterminacji narodu polskiego opracowały władze i centralne instytucje hitlerowskich Niemiec na długo przed agresją III Rzeszy. Ukoronowaniem tych planów był w latach II wojny światowej Generalny Plan Wschodni, który zakładał wysiedlenie ok. 80–85% pozostałych przy życiu Polaków i przekształcenie ziem polskich w niemiecki obszar kolonizacyjny. Działania niemieckich sił zbrojnych na ziemiach polskich były często prowadzone z pogwałceniem praw i zwyczajów wojny. Koncepcja wojny totalnej, realizowana już w 1939 r., zakładała nie tylko niszczenie sił zbrojnych, ale wszystkich sił przeciwnika, zwłaszcza ludności cywilnej. Zgodnie z dekretami A. Hitlera z 8 i 25 IX 1939 w sprawie administracji wojskowej na okupowanych terenach polskich władzę wykonawczą sprawował początkowo gen. G. von Rundstedt, naczelny dowódca wojsk lądowych na Wschodzie, podlegali mu dowódcy wojskowi, przy których utworzono sztaby administracji cywilnej (okupacja niemiecka w Polsce 1939–45). Na podstawie dekretu Hitlera z 8 X 1939 wcielono do Rzeszy Pomorze, Śląsk, Wielkopolskę, większą część woj. łódzkiego, część województw: warszawskiego, kieleckiego, krakowskiego i białostockiego. Tereny wcielone obejmowały ok. 92 tys. km2 z ok. 9,5 mln ludności. Naczelnymi zwierzchnikami administracji terenowej zostali: A. Forster w okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie, A. Greiser w tzw. Kraju Warty, E. Koch w Prusach Wschodnich i okręgu Białystok (od 1941). Z pozostałych terenów Polski, znajdujących się pod okupacją niemiecką, utworzono Generalne Gubernatorstwo (GG). Na ziemiach wcielonych do Rzeszy we wszystkich dziedzinach stosowano prawo Rzeszy. Niemcy objęli wszelkie stanowiska, językiem urzędowym uczynili język niemiecki, konfiskatą objęto prawie cały polski majątek państwowy nieruchomy i w znacznej części majątek ruchomy, uniemożliwiono życie społeczne, kulturalne i religijne, całkowicie zlikwidowano szkolnictwo polskie, ograniczono swobodę poruszania się.
    Polityka okupacyjna na terenie GG w stosunku do ok. 12–15 mln ludności kształtowała się w zależności od ogólnej koncepcji polityki wschodniej i sytuacji militarnej III Rzeszy. Okupant niszczył inteligencję polską, stosował brutalny terror, stworzył niezwykle ciężkie, sprzyjające wysokiej śmiertelności warunki materialne i aprowizacyjne w miastach, przygotowywał plany włączenia GG do Rzeszy. GG wykorzystywano jako rezerwę niewolniczej siły roboczej dla Rzeszy. Jednym ze środków polityki terroru i eksterminacji ludności Polski stały się egzekucje, będące bezprawnymi aktami mordu. Większość egzekucji, szczególnie potajemnych, nie była poprzedzona żadnymi wyrokami sądów, nawet policyjnych lub doraźnych sądów wojskowych, lecz dokonywano ich na podstawie decyzji władz policyjnych i administracji cywilnej. Mordowano przede wszystkim przedstawicieli inteligencji, działaczy politycznych i członków organizacji konspiracyjnych. Wkraczające do Polski wraz z Wehrmachtem Einsatzgruppen, dokonały aresztowań i morderstw tysięcy przedstawicieli elity społeczeństwa polskiego. Licznych egzekucji potajemnych dokonywano w pierwszych miesiącach okupacji na Śląsku i Pomorzu (np. w lasach piaśnickich koło Wejherowa), w Wielkopolsce. Następnie terenami szczególnego nasilenia egzekucji jawnych i potajemnych stały się m.in.: Warszawa i okolice, Lubelszczyzna, ziemie zamojska i radomska, Nowosądecczyzna, okolice Ciechanowa i Zakopanego, Lwowa, Wilna, Stanisławowa, Równego. Podczas akcji pacyfikacyjnych wobec ludności wiejskiej dokonywano egzekucji, wysiedleń i aresztowań oraz palono zabudowania i rabowano mienie. Pierwszych pacyfikacji dokonał Wehrmacht we wrześniu 1939 r. Następnie SS, formacje policyjne i Wehrmacht pacyfikowały m.in. wsie na Kielecczyźnie podczas likwidacji oddziału hubalczyków, wiele zbrodni dokonali hitlerowcy w okresie akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie. Do największych należą masakry ludności we wsiach: Aleksandrów — gdzie zamordowano 446 mieszkańców, Krasowo-Częstki — 257, Lipniak-Majorat — 370, Łężek — 187, Michniów — 203, Różanice — ok. 200, Skłoby — 215, Smoliców — ok. 200, Sochy — 183, Szczecyn — 368, Złoczew — ok. 200. W realizacji hitlerowskiej polityki wyniszczenia społeczeństwa polskiego kluczową rolę odegrał system obozów hitlerowskich. Miejscami tortur i mordów były również więzienia, szczególnie: Pawiak w Warszawie, Zamek w Lublinie, więzienie Montelupich w Krakowie, Radogoszcz w Łodzi, Fort VII w Poznaniu. W latach okupacji hitlerowcy prześladowali i wymordowali ludność żydowską (Żydzi — Zagłada Żydów). Podobny los spotkał Romów i Sinti (Cyganie). Hitlerowcy mordowali psychicznie chorych i starców (tzw. eutanazja). Szczególnie okrutną zbrodnią było odbieranie rodzicom dzieci uznanych za rasowo wartościowe. Spośród 200 tys. polskich dzieci zrabowanych rodzicom w celu ich germanizacji, po zakończeniu działań wojennych udało się odnaleźć zaledwie 30 tys. (dzieci rabunek). Dokonano wysiedleń ok. 750 tys. Polaków ze Śląska, Wielkopolski i Pomorza. W 1940–41 wysiedlono ludność polską z okolic Radomia, Dębicy i Lublina, na Zamojszczyźnie z 297 wsi wysiedlono ok. 100 tys. osób, w tym ok. 30 tys. dzieci, spośród których pozostało przy życiu zaledwie 4,5 tys., wiele tysięcy wysiedlonych z Zamojszczyzny skierowano do obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Majdanku. Ogółem okupanci hitlerowcy dokonali wysiedleń 2478 tys. Polaków. Jednym z przejawów terroru okupanta wobec ludności polskiej w miastach były tzw. łapanki, Polaków złapanych w obławach ulicznych kierowano do robót przymusowych w Rzeszy, do obozów i więzień; do prac przymusowych poza granice kraju wywieziono ogółem 2841 tys. Polaków. Ponadto dla Rzeszy pracowało ok. 300 tys. polskich jeńców wojennych, pozbawionych statusu jenieckiego. Hitlerowcy dążyli do likwidacji polskości, poniżali godność narodową Polaków, zmuszali ludność ziem wcielonych do Rzeszy do podpisywania niemieckiej listy narodowościowej (Deutsche Volksliste; Volksdeutsche). Zbrodnicza działalność okupanta objęła również wynaradawianie i germanizację wybranych grup dzieci, uznanych za wartościowe pod względem rasowym, utrudnianie wykonywania praktyk religijnych i prześladowanie duchowieństwa, grabież i niszczenie dóbr kultury, likwidację ośrodków życia umysłowego i artystycznego. Ziemie polskie zostały przekształcone przez hitlerowców w międzynarodowe cmentarzysko, w położonych na terenie Polski obozach zagłady wymordowano większość europejskich Żydów. W obozach jenieckich zginęło ponad 800 tys. jeńców sowieckich, ok. 30 tys. jeńców włoskich, a także kilka tysięcy jeńców francuskich i brytyjskich.
W wyniku okupacji hitlerowskiej Polska poniosła olbrzymie straty w ludziach, majątku narodowym i dorobku kulturalnym. Podstawę ścigania i karania zbrodniarzy hitlerowskich stanowią akty prawa międzynarodowego. Ściganie i karanie zbrodniarzy hitlerowskich zostało zapoczątkowane działalnością Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze. Badaniem i ściganiem oraz gromadzeniem materiałów dokumentacyjnych dotyczących zbrodni hitlerowskich zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej.(...).

Wykop Skomentuj6
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale