mirnalia
Rozmaitości
3 obserwujących
211 notek
24k odsłony
  211   0

To miłe, że syn wspiera mamę, ale niech lojalność nie przesłania prawdy

Mirosław Naleziński
Mirosław Naleziński
It's nice that the son supports his mom, but don't let loyalty obscure the truth Przez lata już pomału zapominałem o dawnej sprawie, kiedy to trójmiejska pisarka mnie pozwała do sądów za przewiny popełnione na niej przez nieznanego J. Kawalca pod zarzutem, że to ja nim byłem. Over the years, I was slowly forgetting the old case, when a Tricity writer sued me for offenses committed by an unknown J. Kawalec on the charge that I was him.


Przez lata już pomału zapominałem o dawnej sprawie, kiedy to trójmiejska pisarka mnie pozwała do sądów za przewiny popełnione na niej przez nieznanego J. Kawalca pod zarzutem, że to ja nim byłem.

Over the years, I was slowly forgetting the old case, when a Tricity writer sued me for offenses committed by an unknown J. Kawalec on the charge that I was him.


Ostatnio szperam w internecie w tym temacie, bowiem pewnemu pomorskiemu skrabliście zachciało się specjalnie zarejestrować na S24, aby mnie nękać i przypominać, że ongiś kogoś obrażałem jako ów Kawalec, co oczywiście jest wierutną bzdurą. I cóż dzisiaj (21 stycznia 2022) znalazłem?

Recently, I have been searching the internet on this topic, because a certain Pomeranian scrabble player wanted to register on Salon24 to harass me and remind me that I once insulted someone as this Kawalec, which of course is utter nonsense. And what have I found today (January 21, 2022)?


Komentarz anonimowego dyskutanta o intrygującym niku (propaguję polską pisownię już polskiego słowa zamiast angielskiego „nick”) p..p (a cóż to za ksywka?). Oto jego nieznany mi do dzisiaj wpis (pisownia oryginalna) na innym portalu – 

A comment of an anonymous debater about an intriguing nick (I promote the Polish spelling of the Polish word „nik” instead of the English "nick") p..p (what is this nickname?). Here is his entry unknown to me today (original spelling) on another portal –********************************************************

2012-10-25 08:49:47

Proszę spojrzeć sam Naleziński przyznaje, że napisał ponad sto tekstów (na pewno nie są to artykuły). Czy nie wydaje się Państwu dziwne, że ktoś wkółko pisze na ten sam temat? czy nie zakrawa to na obsesję? problem tylko polega na tym, że tymi tekstami dręczy moją mamę. To jest najpodlejsze doświadczenie jakie do tej pory doznałem. Ten człowiek kłamie, oczernia i nęka. 

Look, Naleziński himself admits that he wrote over a hundred texts (they are definitely not articles). Don't you find it strange that someone writes over and over on the same topic? Doesn't it seem like an obsession? the only problem is that he torments my mother with these texts. This is the most despicable experience I have had so far. This man is lying, slandering and harassing.


Państwo na to pozwalacie. Udostępniacie swój portal do prześladowania i dręczenia naprawdę uczciwej osoby. Naleziński sprawę cywilną przegrał, cały czas toczy się przeciwko niemu sprawa karna. Proszę chociaż przeczytać wymianę komentarzy pod tym jego tekstem.

You, the administration, allow it. You provide your portal to the harassment and torment of a really honest person. Naleziński lost the civil case, and a criminal case is still pending against him. Please at least read the exchange of comments under this text.


Obsesyjnie powtarza, że moje mama go pomówiła i sfałszowała jego podpis. A to są kłamstwa! miał drugie konto na NK i mama tylko to zauważyła, nic więcej. Zrobiła zrzuty i go zdemaskowała. Dowód jest pod linkiem złożony w aktach sprawy. 

He obsessively repeats that my mom slandered him and forged his signature. And these are lies! he had a second account on NaszaKlasa and mom only noticed it, nothing else. She took screenshots and exposed him. The evidence is available under the link in the case file.


Naleziński szantażuje moją mamę, że jak nie wycofa spraw, to on będzie pisał i pisał. Straszy, że nawet jak zapadnie wyrok w sprawie karnej, również będzie pisał. To jest wszystko na Państwa portalu. Dlaczego pozwalacie mu na to? dlaczego?

Naleziński is blackmailing my mom that if she does not withdraw matters, he will write and write. He is threatens that even when a sentence is passed in a criminal case, he will also write. This is all on your portal. Why are you allowing him to do this? why?

Jan Chomuszko


*************************


Przez pewien czas wymieniałem poglądy z owym p..p, ale dopiero teraz trafiłem na tekst wyjaśniający, że ten pan to syn... pisarki, która mnie dwukrotnie posyłała do sądów nad Motławą. A to jednak stawia jego wypowiedzi w równie niesubiektywnym świetle, co... moje.

For some time I exchanged views with this p..p, but only now I came across a text explaining that this gentleman is the son of... a writer who sent me to courts on the Motława River twice. And this, however, puts his statements in an equally non-subjective light as... mine.


Owszem, w ramach polemiki z mamą pana Jana oraz sądowym pierwszym wyrokiem, napisałem wiele artykułów, nazywanych tu tekstami (dlaczego nie artykułami?). Czy można to nazwać obsesją? Pewnie można, wszak znane są felietony dotyczące podłości nazistów i komunistów. Jest ich cała masa i także można nazwać je twórczością obsesyjną. 

Indeed, as part of the polemic with Mr. Jan's mom and the first verdict of the court, I wrote many articles, called here texts (why not articles?). Could this be called an obsession? Sure you can, after all, there are known feuilleton about the meanness of nazis and communists. There are a lot of them and you can also call them obsessive.

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale