Sprawy Spółdzielcze
Sprawy Spółdzielcze
0 obserwujących
6 notek
1427 odsłon
  285   0

WSM Ochota – nieprawidłowości i naruszenia. Waldemar Buda Minister Rozwoju i Technologii

Waldemar_Buda_wiki
Waldemar_Buda_wiki
#Waldemar Buda, #Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda, #Minister Rozwoju i Technologii, #Minister Waldemar Buda, #Waldemar Buda Minister, #Ministerstwo Rozwoju i Technologii, #Ministerstwo Rozwoju, #ministerstwo rozwoju i technologii departament mieszkalnictwa,

Spółdzielnie mieszkaniowe prowadzą działalność na podstawie ustaw: Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zarejestrowanego statutu. Każda spółdzielnia została upoważniona do samodzielnego określenia zasad ustalania opłat eksploatacyjnych w swoim statucie lub w uchwalonym na jego podstawie regulaminie - w zależności od jej rzeczywistych potrzeb. W regulaminie powinna się także znajdować szczegółowa specyfikacja opłat ponoszonych przez wszystkie osoby posiadające prawa do lokali zarządzanych przez spółdzielnię, w tym przez właścicieli lokali. W przypadku podejrzenia naruszenia prawa przez spółdzielnię mieszkaniową minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa występuje do właściwego związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub do Krajowej Rady Spółdzielczej z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji. Lustrację przeprowadza się na koszt spółdzielni, na podstawie art. 93a. §2 ustawy Prawo spółdzielcze. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu w spółdzielni przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję, na podstawie art. 304 §2 k.p.k.

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” dwukrotnie nie udostępnił dokumentów Członkowi spółdzielni. W tej sprawie toczyły się dwa odrębne postępowania. Członek spółdzielni WSM „Ochota” prawomocnie wygrał w Sądzie karnym w sprawie wykroczeniowej przeciwko Zarządowi, pierwszy raz w 2017 roku, drugi raz w 2022 roku. Lustracje za okres ostatnich ośmiu lat z działalności Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” mogły nie ujawnić istotnego faktu, polegającego na naruszeniu prawa i w następstwie skazania Członków Zarządu Spółdzielni. Prezes Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” i Zastępca Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych zostali skazani na grzywnę w 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, wyrok prawomocny. Zarząd wbrew obowiązkowi nie udostępnił członkowi spółdzielni WSM „Ochota” odpisów oraz kopii dokumentów, faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi, czyn z art. 27[3] pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Lustracje powinny były obejmować m.in. obszar badania organizacji Spółdzielni w szczególności działalność organów Spółdzielni, sprawy członkowskie, gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, gospodarkę finansową, koszty i przychody GZM oraz ocenę realizacji przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zarząd skazany i co z tego? Rada Nadzorcza i lustrator nie widzą problemu w pełnieniu funkcji w organie Spółdzielni przez taką osobę.

Przeprowadzone lustracje również mogły nie ujawnić toczącej się sprawy z powództwa cywilnego Spółdzielców i zakończonej prawomocnie. Na mocy postanowienia Sądu został ukształtowany porządek postępowania oraz wykonywania remontów w Spółdzielni. Prawdopodobnie Zarząd nie przekazał informacji o toczącym się postępowaniu i jego zakończeniu lustratorowi podczas lustracji.

Od lat w WSM „Ochota” funkcjonował sposób naliczania opłat czynszowych niezgodny z regulaminem GZM przy jednoczesnym braku gwarancji ze strony Zarządu działalności gospodarczej Spółdzielni na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni. Zgodnie z Regulaminem Gospodarki Finansowej WSM „Ochota” z 2013 roku §1 Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni (teoretycznie). Na pewno taką korzyścią dla Członków Spółdzielni nie jest opłata miesięczna ponad 200 złotych za własnościowe miejsce postojowe w garażu podziemnym. Jak można żądać ponad 200 zł miesięcznie za własne miejsce postojowe? W porównaniu z innymi Spółdzielniami i Wspólnotami na terenie m.st. Warszawy wskazana stawka jest bardzo wysoka i wynika ze sposobu naliczania opłaty niezgodnej z regulaminem, jak również może wynikać z niegospodarności w WSM „Ochota”. Koszty eksploatacji podstawowej zgodnie z § 5 ust.1 Regulaminu rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w WSM „Ochota” stanowią zamknięty katalog obejmujący m. in. koszty konserwacji i przeglądów, koszty energii elektrycznej części wspólnych. Zarząd od 2013 roku mógł podejmować uchwały w sprawie stawek opłat wbrew Regulaminowi rozliczeń i wprowadzał – niezależnie od kosztów eksploatacji podstawowej obejmujących – opłaty dodatkowe z tytułu konserwacji i przeglądów, konserwacji hydroforni, utrzymania terenów zielonych, energii elektrycznej części wspólnych i utrzymania czystości, dodatkowe pozycje opłat nieprzewidziane regulaminem. Pomimo wiedzy, Zarząd Spółdzielni nie dokuje korekty opłat czynszowych i zwrotu faktycznych nadpłat Członkom Spółdzielni w związku z niespójnością składników kosztów. Ze względu na taką sytuację, powinna nastąpić reakcja ze strony Ministertwa Rozwoju i Technologii kierowanym przez Waldemara Bude. Dostosowanie sposobu naliczeń opłaty eksploatacji podstawowej do Regulaminu to jedno, a drugie to należy rozliczyć okres zakończony na korzyść spółdzielców.

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale