Blog
Spod podściółki III RP
trust and control
trust and control Fighter antyhipokryta
15 obserwujących 320 notek 321175 odsłon
trust and control, 29 listopada 2017 r.

„Biała flaga” SSN Małgorzaty Gersdorf

1894 31 0 A A A

O tym, że SSN Małgorzata Gersdorf, obecna Pierwsza Prezes SN to bezczelny kłamca pisałem od dawna, tj. zanim jeszcze, na oczach telewidzów, skłamała w trakcie dzisiejszego posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, iż nie chodziła ze świeczkami (najwyraźniej SSN Gersdorf nie nosiła świeczki, ale "diabłu ogarek").  Jednak lektura Wniosku z dnia 17.11.2017 r. o udostępnienie informacji publicznej przez SSN M.Gersdorf, w kontekście znamiennej treści jej odpowiedzi z dnia 27.11.2017 r. na w/w Wniosek, samodzielnie myślącym czytelnikom uzmysłowi skalę problemu karnego jaki ma Pierwsza Prezes SN…

 

Z treści enigmatycznej odpowiedzi Pierwszej Prezes SN z dnia 27.11.2017 r. bezpośrednio wynika, iż - w obawie przed grożącymi jej konsekwencjami karnymi – SSN M.Gersdorf boi się powtórzyć zniesławiającą  insynuację z dnia 9.10.2015 r., jakoby rzekomo - znane I Prezes SN - publiczne oskarżenia kierowane przeciwko niej były „absurdalne”, a także, iż nie zamierza zawiadomić prokuratury o rzekomym przestępstwie, określonym w art. 212 par. 2 k.k., oskarżającego ją publicznie finansisty - co biorąc pod uwagę twierdzenia I Prezes SN zawarte w piśmie z dnia 14.11.2017 r., skierowanym do Pana Roberta Majki, Członka Trybunał Stanu, w odpowiedzi na wniosek w/w z dnia 11.10.2017 r. o wskazanie przyczyny braku zawiadomienia prokuratury przez Prezes Gersdorf o rzekomym przestępstwie określonym w art. 212 par. 2 k.k., iż „pytanie opiera się na entymematycznym założeniu, że w ogóle do przestępstwa doszło” (w sytuacji, gdy – zgodnie z art. 213 par. 2  j e d y n ą  przesłanką wyłączającą bezprawność zniesławienia jest fakt podnoszenia lub rozgłaszania prawdziwego zarzutu, dotyczącego postępowania osoby publicznej, czyli w niniejszym przypadku I  Prezes SN!), dowodzi, iż SSN M.Gersdorf de facto przyznała, iż konsekwentne, publiczne oskarżenia jej o popełnienie tzw. zbrodni sądowej (w trakcie procesu o wynagrodzenie przeciwko AEGON PTE S.A.) są prawdziwe!

Wobec powyższego, nic dziwnego, że taki „szach mat”; vide:  https://www.salon24.pl/u/trustandcontrol/824085,wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej-przez-pierwsza-prezes-sn,

 

„Ryszard Jach

.. – … ………..

ul. ……………

e-mail: ………………….

                                                                       Pani SSN Małgorzata Gersdorf

                                                        Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego

00-951 Warszawa

Plac Krasińskich 2/4/6,

e-mail: ppsek@sn,pl

 

 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 października 2016 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.), wnoszę o udzielenie mi  – w trybie informacji publicznej - odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy wobec:

a)      jednolitego i jednoznacznie interpretowanego orzecznictwa SN, w tym także stanowiska prawnego zaprezentowanego przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu Wyroku SN ( w składzie orzekającym którego była Pani Sędzia!), sygn. I PK 16/10 z dnia 08.06.2010 r., w którym w analogicznej sprawie do procesu o wynagrodzenie z mojego powództwa przeciwko AEGON PTE S.A., Sąd Najwyższy sformułował stanowisko prawne ewidentnie wykluczające się z tym, które Pani Sędzia sformułowała, poświadczając nieprawdę (art. 271 k.k.) i niedopełniając obowiązków służbowych (art. 231 k.k. w zw. z naruszeniem art. 328 par. 2 k.p.c.) w Postanowieniu o sygn. II PK 224/09,

b)      wywiadu udzielonego przeze mnie red. Bogdanowi Zalewskiemu z Radia RMF FM w dniu 2.10.2017 r.; vide: http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/bogdan-zalewski/blogi/news-temida-zona-cezara-cz-4,nId,2450913,


c)      twierdzenia Pani Prezes w piśmie z dnia 14.11.2017 r., skierowanym do Pana Roberta Majki, Członka Trybunał Stanu, w odpowiedzi na wniosek w/w z dnia 11.10.2017 r. o wskazanie przyczyny braku zawiadomienia prokuratury przez Panią Prezes o moim rzekomym przestępstwie określonym w art. 212 par. 2 k.k., iż „pytanie opiera się na entymematycznym założeniu, że w ogóle do przestępstwa doszło” (w sytuacji, gdy – zgodnie z art. 213 par. 2 jedyną przesłanką wyłączającą bezprawność zniesławienia jest fakt podnoszenia lub rozgłaszania prawdziwego zarzutu, dotyczącego postępowania osoby publicznej, czyli w niniejszym przypadku Pani Prezes!),

nadal podtrzymuje Pani swoją absurdalną i celowo kłamliwą, zniesławiającą mnie insynuację wyrażoną w dniu 9.10.2015 r., w odpowiedzi na pytanie red. Jana Pińskiego, Redaktora Naczelnego tygodnika „Uważam Rze”, o rzekomej „absurdalności” stawianych Pani Sędzi przeze mnie publicznych zarzutóww zakresie popełnienia przez Panią – w warunkach konfliktu interesów! - na moją szkodę tzw. „zbrodni sądowej”; vide: https://www.salon24.pl/u/trustandcontrol/762072,kulisy-zbrodni-sadowej-pierwszej-prezes-sn-czyli-prezesgersdorfmusiodejsc-2, w trakcie procesu z mojego powództwa o wynagrodzenie przeciwko AEGON PTE S.A. w Postanowieniu SN, sygn. II PK 224/09, na mocy którego ostatecznie - w sposób rażąco bezprawny – pozbawiono mnie ewidentnie należnego mi wynagrodzenia – co na podstawie art. 415 k.c. i art.  4171  k.c. w zw. z art. 417  k.c. dowodzi spełnienia przesłanek do zgłoszenia przeze mnie zasadnego, nieprzedawnionego (zgodnie zart. 442[1] § 3 k.c.)roszczenia odszkodowawczego ?

              

Przypominam, iż priorytetowe znaczenie jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych podkreśliło także Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego - któremu przewodniczyła Pani Prezes -  w uchwale z dnia 26.04.2016 r., poprzez stwierdzenie expressis verbis, iż kierowało się ono „koniecznością zapewnienia jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych (…)”

  1. Czy  wobec zacytowanego powyżej, zupełnie bezrefleksyjnego oraz ewidentnie zniesławiającego mnie stanowiska Pani Prezes z dnia 09.10.2015 r. o rzekomej „absurdalności stawianych zarzutów”, a contrario należy rozumieć, iż zawiadomiłaby Pani prokuraturę o moim rzekomym przestępstwie wówczas, gdyby uznała Pani moje publiczne i precyzyjnie uzasadnione oskarżenia za … „zasadne” i „racjonalne” …?
  2. Czy przyczyną dostrzeżonego przez Panią Prezes w piśmie z dnia 14.11.2017 r., sygn. BSA – I – 055 – 624/17 skierowanym do Pan Roberta Majki, Członka Trybunału Stanu, „entymematycznego założenia, że w ogóle do przestępstwa doszło” był fakt, iż rozgłaszany przeze mnie publicznie zarzut pod adresem Pani Prezes jest prawdziwy?

Na podstawie art. 14 ust. 1 pow ołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób:  przesłanie informacji w formie pisemnej na mój adres internetowy: …………………….

 

17.11.2017 r.                                                             Ryszard Jach

                                                                  

Do wiadomości:

1.      Pan Andrzej Duda, Prezydent RP

2.      Pan Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu RP , Warszawa.

3.      Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny RP

4.      Pan Jarosław Kaczyński, Prezes Prawo i Sprawiedliwość

5.      Pan Robert Majka, Członek Trybunału Stanu

6.      Polska Agencja Prasowa, Warszawa

7.      Red. Bogdan Zalewski, Radio RMF FM

8.      Red. Jan Piński

9.      Red. Adrian Stankowski, Gazeta Polska”

 

 

, obecnie skutkuje wywieszeniem „białej flagi” przez SSN Małgorzatę Gersdorf…

 

Zatem, najwyższy czas na zaprzestanie nieudolnego pozorowania przez prokuraturę postępowania w sprawie ewidentnej tzw. zbrodni sądowej Pierwszej Prezes SN, nie mówiąc już o przerwanie podejrzanej zmowy milczenia mediów w sprawie afery kompromitującej SSN Małgorzatę Gersdorf etycznie i merytorycznie.

Opublikowano: 29.11.2017 16:49. Ostatnia aktualizacja: 30.11.2017 10:25.
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Polska potrzebuje fighterów, a nie frajerów.

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @torpeda.wulkaniczna  Panu posłowi Robertowi Majka należą się najwyższe noty za "wartość...
  • @piko I to mimo tego, że przez s24 została "zakopana"...
  • @Szeliga  Art. 178 Konstytucji RP stanowi jasno, że sędziowie podlegają przepisom ustaw, a...

Tematy w dziale Społeczeństwo