fot. Pixabay
fot. Pixabay

Ważny komunikat dla uczestników PPK. Chodzi o środki gromadzone na rachunku

Redakcja Redakcja Pieniądze Obserwuj temat Obserwuj notkę 8
Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Wyjątek dotyczy tylko roszczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Egzekucja środków z PPK na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych

Wyłączenie spod egzekucji sądowej i administracyjnej (z wyjątkiem dotyczącym roszczeń alimentacyjnych) obejmuje wszystkie środki na rachunku PPK - zarówno te pochodzące z wpłat podstawowych i dodatkowych sfinansowanych przez pracownika, jak i te pochodzące z wpłat podstawowych i dodatkowych sfinansowanych przez pracodawcę bądź z wpłaty powitalnej lub dopłat rocznych od państwa.

Zakres obowiązku alimentacyjnego, jaki może ciążyć na uczestniku PPK, określają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obowiązek alimentacyjny ciąży nie tylko na rodzicu wobec dziecka. Taki obowiązek może ciążyć na uczestniku PPK np. w stosunku do jego rodziców czy rodzeństwa.

Przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewidują m.in. żądanie od dłużnika alimentacyjnego świadczeń, które zostały wypłacone wierzycielowi na podstawie decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego. W przypadku egzekucji mającej na celu zaspokojenie należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, środki na rachunku PPK uczestnika PPK nie są chronione przed tą egzekucją.


PPK. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Ograniczenia dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę określone są w przepisach kodeksu pracy. Zgodnie z prawem: z wynagrodzenia za pracę potrącane są dopiero po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania.

Potrąceniu podlegają wtedy na mocy przepisu m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych albo na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

A zatem pracodawca zatrudniający pracownika, który nie złożył deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK - po otrzymaniu pisma od komornika o zajęciu wynagrodzenia tego pracownika - zobowiązany będzie najpierw odliczyć z niego składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłaty na PPK, a dopiero od pozostałej kwoty dokonać potrącenia w ramach prowadzonej z wynagrodzenia egzekucji.


Nie można ustanowić zastawu na środkach z PPK

Nie jest dopuszczalne ustanowienie zastawu na środkach zgromadzonych w PPK. Mimo, że ustawa o PPK nie wprowadza wprost zakazu ustanawiania zastawu na środkach zgromadzonych w PPK - ustanawianie zastawu na jednostkach uczestnictwa jest sprzeczne z celem gromadzenia środków w PPK oraz z przewidzianymi w ustawie o PPK ograniczeniami w prowadzeniu egzekucji z tych środków.

W zakresie nieuregulowanym ustawą o PPK stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ale tylko w takim zakresie, w jakim nie jest ona sprzeczna z ustawą o PPK.

Celem PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności przez uczestnika tego programu – zasadniczo z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia.


Wzrost aktywów PPK o ponad 5 mld złotych

Według danych udostępnionych przez PPK, w Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczy obecnie 3,35 mln osób z 313 tys. podmiotów, co oznacza wzrost m/m o blisko 20 tysięcy nowych uczestników. Aktualna partycypacja w programie wynosi 44,60%, przy czym w firmach zatrudniających ponad 250 osób zbliża się do poziomu 70% (69,36%). Nadal prym wiedzie sektor prywatny, z partycypacją 50,85%. Partycypacja w sektorze publicznym jest o połowę niższa.

Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 46 mln złotych i wynosi aktualnie 18,04 mld złotych. Oznacza to - w stosunku do danych z końca stycznia bieżącego roku -  wzrost o ponad 5 mld złotych!

Suma wpłat pracodawców wynosi ponad 7 mld, a suma wpłat uczestników 9 mld. Funduszami zarządza 17 instytucji finansowych, średni koszt prowadzenia PPK kształtuje się na niezmiennie niskim poziomie 0,333%. Uczestnik PPK, zarabiający 5 300 zł, oszczędzający w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD osiągnął zysk od 116% do 137%.

ja

Czytaj także:.

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj8 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka