Najnowszy raport o ubóstwie w Polsce. Czy 500 plus zmieniło sytuację?

Redakcja Redakcja 800 plus Obserwuj temat Obserwuj notkę 26
W czasie ostatniej sejmowej debaty o budżecie na 2024 roku posłowie Konfederacji krytykowali zbyt duże ich zdaniem nakłady socjalne. Podobne zarzuty padały pod adresem poprzedniego rządu, który również nie oszczędzał na transferach społecznych. Czy pieniądze wspierające rodziny zmieniły coś w polskiej mapie ubóstwa?

Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku GUS regularnie publikuje dane dotyczące zasięgu ubóstwa w Polsce. Dane zebrane Główny Urząd Statystyczny pochodzą zarówno z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych jak i Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia Ludności i dotyczą lat 2021 – 2022.  


Ubóstwo - rodzaje

Eksperci wyróżniają trzy rodzaje ubóstwa: skrajne, relatywne oraz ustawowe. O ubóstwie skrajnym mówimy wtedy, gdy gospodarstwo domowe nie jest w stanie osiągnąć minimum egzystencji, a jego dochody są tak niskie, że stwarza trudności w przeżyciu i stanowi zagrożenie dla psychofizycznego rozwoju człowieka. Ubóstwo relatywne oznacza, że gospodarstwo domowe nie jest w stanie osiągnąć dochodów wyższych niż połowa średniej miesięcznej kwoty wydawanej przez gospodarstwa domowe w Polsce. Natomiast ubóstwo ustawowe to dochód na poziomie umożliwiającym ubieganie się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i przypisanymi jej rozporządzeniami. Tutaj istnieją dwa progi dochodowe: dla osoby samotnie gospodarującej (gospodarstwo jednoosobowe) i dla osoby w gospodarstwie wieloosobowym.  

Miesięczne wynagrodzenie

W 2022 r. sytuacja materialna gospodarstw domowych, pomimo wzrostu przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego, realnie pogorszyła się, co wynikało z wysokiego poziomu inflacji. Nominalnie gospodarstwa domowe osiągały zarówno wyższe dochody, jak i wydatki. Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w 2022 r. wyniósł 2250 zł i był nominalnie wyższy o 11,4 proc., ale realnie niższy o 2,6 proc. od dochodu z 2021 r.

Przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2022 r. wartość 1475 zł i były wyższe nominalnie o 15,2 proc., a realnie o 0,7 proc. od wydatków z 2021 r. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1420 zł i były wyższe nominalnie o 14,9 proc., a realnie o 0,4 proc. w stosunku do 2021 r. Po 2-letnim okresie wyjątkowo niskiego udziału wydatków w dochodzie rozporządzalnym, wzrósł on z 63,4 proc. w 2021 r. do 65,6 proc. w 2022 r., jednak nadal pozostaje on na poziomie istotnie poniżej wartości z 2019 r.

Pomimo realnie gorszej sytuacji materialnej gospodarstw domowych w roku 2022 w stosunku do roku 2021 nie zaobserwowano w tym czasie wyraźnych zmian w zasięgach poszczególnych rodzajów ubóstwa wśród ogółu osób w gospodarstwach domowych. Utrzymały się one na takim samym, w przypadku ubóstwa skrajnego- ok. 5 proc. lub na podobnym poziomie: ubóstwo relatywne – ok. 12 proc., ubóstwo ustawowe – ok. 7 proc. 


Skrajne ubóstwo

Jeśli chodzi o ubóstwo skrajne, to w latach 2010–2015 jego zasięg wynosił ok. 6 -7 proc., a od 2016 do 2022 roku włącznie - ok. 4–5 proc., a stopa ubóstwa relatywnego w latach 2010-2015 kształtowała się na poziomie 16 – 17 proc. W latach 2016–2019 wartość wskaźnika ubóstwa relatywnego spadła do 13 – 14 proc. Od 2020 do 2022 roku w ubóstwie relatywnym żyło ok. 12 proc. osób w gospodarstwach domowych. Widać więc, że w przypadku ubóstwa skrajnego i relatywnego granicę wyznacza rok 2016, kiedy wprowadzono Programu Rodzina 500 Plus. Wtedy nastąpił wyraźny spadek zasięgu tych dwóch rodzajów ubóstwa ekonomicznego, głównie wśród dzieci. Wśród osób w wieku 0 -17 ubóstwo skrajne spadło z 9 proc. w 2015 r. do 5 – 6 proc. w kolejnych latach i wśród rodzin wielodzietnych.

Zauważmy przy tym, że program 500 plus projektowany był z myślą przede wszystkim o zwiększeniu dzietności, a nie poprawie warunków materialnych rodzin. Cechą charakterystyczną właściwą dla przebiegu zmian w zasięgach ubóstwa skrajnego i relatywnego jest ich stabilizacja w ostatnich trzech analizowanych latach wśród osób w gospodarstwach domowych w Polsce, mimo że lata 2020–2022 to czas wysokiej inflacji, znaczącego wzrostu cen prądu, paliw stałych, ciepła, żywności, pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie.

Najprawdopodobniej oznacza to, że wpływ różnych czynników o charakterze społeczno-ekonomicznym może być odłożony w czasie, a ich negatywne skutki mogą być, przynajmniej po części, łagodzone decyzjami o charakterze politycznym, np. wprowadzaniem dodatku osłonowego, dodatku węglowego i elektrycznego, innych działań osłonowych, programów wsparcia czy bezpośrednim oddziaływaniem na ceny (np. obniżeniem podatku VAT na gaz, energię elektryczną i ciepło, mrożeniem ceny i stawek opłat za elektryczność, gaz). 


W 2022 roku, podobnie jak we wcześniejszych latach, szczególnie narażone na ubóstwo skrajne były gospodarstwa domowe osób, utrzymujących się głównie z tzw. niezarobkowych źródeł (ok. 12 proc. osób w 2022 r.), rolników (8,5 proc. w 2022 r.) oraz rencistów (ok. 6 proc. w 2022 r.). Najmniej narażone na ubóstwo skrajne były osoby z gospodarstw pracujących na własny rachunek (ok. 3 proc. w 2022 r.). W przypadku ubóstwa relatywnego kolejność przedstawiała się podobnie. W 2022 roku, prawie 28 proc. osób z gospodarstw utrzymujących się z innych niezarobkowych źródeł doświadczała ubóstwa relatywnego, ok.19 proc. osób z gospodarstw rolniczych i ok. 15 proc. z gospodarstw rencistów.

Tylko co około dziesiąta osoba z gospodarstw pracujących na własny rachunek (9,5 proc.) i gospodarstw emeryckich (ok. 9 proc.) doświadczała ubóstwa relatywnego. W przypadku ubóstwa ustawowego, największe zasięgi odnotowano wśród osób z gospodarstw domowych utrzymujących się z niezarobkowych źródeł (niecałe 21 proc. w 2022 r.), a także wśród gospodarstw domowych rolników (ok.12 proc. w 2022 r.).

Dość wysoki zasięg ubóstwa ustawowego zaobserwowano także wśród pracowników i osób z gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy na własny rachunek (obie grupy - ok. 7 proc. w 2022 r.), zważywszy na stosunkowo małe zasięgi ubóstwa skrajnego i relatywnego tych dwóch grup w porównaniu z grupą rolników oraz grupą utrzymujących się z niezarobkowych źródeł. Zasięg ubóstwa ustawowego wśród rencistów wyniósł w 2022 r. - 6,5 proc. Najmniejszym zasięgiem ubóstwa ustawowego charakteryzowali się emeryci (4,5 proc. w 2022 r.).  


Fot. gov.pl

Tomasz Wypych

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo