Blog
Daj ugryźć temat
Czansi Ogrodnik
Czansi Ogrodnik Publicysta,analityk, człowiek.
1 obserwujący 69 notek 19011 odsłon
Czansi Ogrodnik, 17 lutego 2017 r.

Kara śmierci w polskim kodeksie karnym możliwa?Czy Z.Ziobro ma taki sam projekt?

96 0 0 A A A
Propozycje zmian wymiaru kary w kk
art. 32 poprzez dodanie pkt 6) - kara śmierci
art. 38 poprzez dodanie pkt 4) - nadzwyczajne obostrzenie kary w postaci orzeczenia kary śmierci dotyczy zbrodni lub przestępstw zgwałcenia oraz  działania w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym bądź przestępstwa o charakterze terrorystycznym, których sprawca dokonał ze szczególnym okrucieństwem.
art. 48 poprzez dodanie zdania : Nawiązkę sąd może orzec w wysokości wyższej niż 100tys.zł,  jeżeli pokrzywdzony lub jego rodzina doznali w wyniku przestępstwa znacznej szkody majątkowej lub znacznego uszczerbku na zdrowiu, który to uszczerbek uniemożliwia podjęcia kształcenia lub pracy w zakresie takim, jaki mógłby być spełniony przed powstaniem szkody.
art. 53 Zmienić na brzmiący: Sąd wymierza karę według swojej najlepszej wiedzy i wykazania postępowaniem sądowym, że wzięte pod uwagę w wyrokowaniu dowody dotyczącą obiektywnej rzeczywistości popełnienia przestępstwa. Sąd orzeka w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.
art. 77 poprzez dodanie § 3 o treści : Nie podlega zwolnieniu warunkowemu skazany, który popełnił zbrodnię, przestępstwo zgwałcenia lub pedofilii.
art.93 a poprzez dodanie w § 1 punktu 5 ) o treści: fizyczna kastracja
art.101 §1 poprzez dodanie pkt 2b) o treści : Jeśli poszkodowany przestępstwem zgwałcenia w momencie zajścia przestępstwa był małoletni karalność za to przestępstwo ustaje z chwilą upływu 15 lat od osiągnięcia przez poszkodowanego pełnoletności.
art. 117 - poprzez dodanie w § 1 treści : albo kary śmierci.
art. 118 -  poprzez dodanie w § 1 treści : albo kary śmierci.
art.118 a -  poprzez dodanie w § 1 i 2  treści : albo kary śmierci.
art. 121 - rozszerzenie katalogu środków masowej zagłady o substancje działające krótko lub długotrwale na ośrodkowy układ nerwowy np. o paration metylu, octany rtęci, octany metylu itp.
art.130  - § 1 - poprzez zmianę wymiaru kary  z 10 na 15 lat, § 2 - poprzez zmianę wymiaru kary na czas nie krótszy niż 5 lat z możliwym orzeczeniem przepadku mienia w całości na Skarb Państwa, § 3 - podwyższenie wymiaru kary do 12 lat, § 4 poprzez dodanie treści : „oraz karze śmierci“.
art.148 § 2 - poprzez dodanie treści: „ albo podlega karze śmierci“.
art. 152 - wykreślić § 1 i 2.
art. 155 - podwyższyć wymiar kary do lat 8.
art. 156 - podwyższyć wymiar kary do lat 15.
art. 160  i 161- podwyższyć wymiar kary do lat 10.
art.162 - podwyższyć wymiar kary do lat 5.
art. 178 a - podwyższyć wymiar kary do lat 5 wraz z orzeczeniem przepadku przedmiotów służących popełnieniu przestęptwa (samochód, itp.) na rzecz Skarbu Państwa.
art.182 §  1- poprzez dodanie w § 5 treści: Jeśli sprawca czynu powoduje również uszczerbek na zdrowi ludzi (na danym obszarze) w znacznych rozmiarach podlega karze pozbawienia wolności do lat 10.
art. 189a - poprzez podwyższenie wymiaru kary kolejno do 8 i 10 lat.
art. 190 - poprzez podwyższenie wymiaru kary do lat 5.
art. 190 a -  poprzez podwyższenie wymiaru kary do lat 5.
art. 191 a - § 1 - podwyższenie wymiaru kary do lat 8.
art.193 - podwyższenie wymiaru kary do lat 3.
art. 197 § 1 poprzez podwyższenie wymiaru kary do lat 15, § 2 podwyższenie wymiaru kary do 8 lat,
§ 3 pedofilia m.in. - podwyższenie wymiaru kary do lat 8, § 4 podwyższenie wymiaru kary do lat 10. oraz dodanie § 5 o treści : Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-4 działa ze szczególnym okrucieństwem, a terapia nie przynosi skutku w postaci wyleczenia sąd orzeka o fizycznej kastracji narządów płciowych.
art.200 § 3  i art. 200a § 1poprzez podwyższenie wymiaru kary do lat 8. Czynności wykrywcze podejmuje się z urzędu.
art.200 b - poprzez podwyższenie wymiaru kary do lat 5.
art.202 § 4 poprzez podwyższenie wymiaru kary do lat 15, § 4 i 5 poprzez podwyższenie wymiaru kary do lat 8.
art. 208 - poprzez podwyższenie wymiaru kary do lat 3.
art. 209 § 1 - poprzez podwyższenie wymiaru kary do lat 5, § ściganie następuje z urzędu bez względu na okoliczności.
art.211 poprzez podwyższenie wymiaru kary do lat 5.
art.219 poprzez podwyższenie wymiaru kary do lat 5 i naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem nieubezpieczenia do wysokości powstałej szkody.
art. 227 - podwyższenie wymiaru kary do lat 3.
art. 233. poprzez dodanie § 7 o treści : Sąd z urzędu bada zaistnienie fałszywych zeznań i kieruje osobnym protokołem do akt informację o wyłączeniu zeznań oraz kieruje sprawę do nadzwyczajnego orzeczenia kary za składanie fałszywych zeznań pod sygnaturą z oznacznikiem"prim“.
art. 241 poprzez podwyższenie wymiaru kary do lat 5.
art.241 a - Kto  zmienia treść dokumentów z akt w sposób prowadzący do uniemożliwienia skazania winnego lub spowoduje zmianą treści dokumentu powołanie biegłego lub skazanie niewinnego popełnienia zarzucanego przestępstwa, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
art.252 poprzez podwyższenie wymiaru kary § 1 do lat 5.
art.258 poprzez podwyższenie  wymiaru kary § 1 do lat 8.
art.263 poprzez podwyższenie  wymiaru kary § 1 do lat 15.
art.264 poprzez podwyższenie wymiaru kary § 2 do lat 5.
art.267 poprzez podwyższenie wymiaru kary § 1 do lat 5 oraz zmianę treści § 5 poprzez stwierdzenie, że ściganie następuje z urzędu.
art.268 i art.268a podwyższenie wymiaru kary § 1 do lat 5.
art.311 podwyższenie wymiaru kary do lat 5.
art.312 podwyższenie wymiaru kary do lat 3 i przepadku mienia uzyskanego przestępstwem na rzezc Skarbu Państwa.

Nie martwmy się skazanymi. Państwo zawsze może wybudować nowe więzienia. Do orzeczenia o osadzeniu skazanego dodałbym orzeczenie o przymusowym świadczeniu nieodpłatnie pracy na rzecz zakładu karnego w wymiarze 30 - 45 godzin tygodniowo.
I jak się podoba tak obostrzony polski kodeks karny? Na pewno Polska uzyska poparcie prezydenta USA w takim wprowadzeniu zmian w ustawie kk, natomiast nie uzyska zgody  UE. Sondaże będą za :) .


Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Czytam, oglądam, wnioskuję. Lubię fakty, kieruję się zasadą słuszności.

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Harry, Abw się do ciebie zbliża...
  • Harry, (Arix), to już portalu wasz.styl.pl (pisma Twój Styl) baby cię wyrzuciły? Teraz robisz...
  • Z feak'ami nie gadam. Omamy masz? Pracuj w swoim blogu, bo coś kiepsko merytorycznie wygląda.

Tematy w dziale Społeczeństwo