31 obserwujących
5443 notki
1935k odsłon
322 odsłony

uchwała sejmu a uchwała sądu...

Wykop Skomentuj13

Wiele mówi się o władzy i jej trójpodziale. Instytucja trójpodziału władzy wiąże się z wadami władzy monarchistycznej, gdzie monarcha nie tylko stanowił prawo, to również je wykonywał. A w przypadku sporu - rozstrzygał...

Jednoosobowe władztwo miało wiele wad, stąd pojawiła się koncepcja władzy całego społeczeństwa. Taki rodzaj władzy określamy demokracją - czyli wyborem tego rozwiązania, za którym opowiada się większość społeczeństwa. W tym przypadku mamy kilka propozycji - albo jest to władza bezpośrednia, w pracy której biorą udział wszyscy obywatele państwa. Może to również być władza pośrednia - czyli społeczeństwo wyłania spośród siebie przedstawicieli władzy, a oni wykonują tę władzę w imieniu swoich wyborców.

Co ciekawe - społeczeństwo wybiera tylko posłów do parlamentu. Sam parlament może być  jednoizbowy, czyli jest to tylko skład "jednoizbowy". Można też powołać parlament dwuizbowy, czyli w tworzeniu prawa uczestniczą dwie grupy - posłów w sejmie oraz senatorów w senacie.

Wzajemne relacje między tymi dwiema izbami ustala Konstytucja, czyli akt szczególnego znaczenia. Konstytucję przyjęto również uważać za Ustawę o najwyższej randze i ponad tę ustawę zasadniczą nie można ustanawiać aktu o wyższej randze.


Najwyższym organem władzy w państwie jest sejm (może to być sejm jednoizbowy lub dwuizbowy). Wykonanie postanowień tego najwyższego rangą organu władzy w państwie powierza się Najwyższemu Organowi Administracji Państwowej - czyli rządowi.

Rząd jest już organem administracji zarządzającej państwem. Rząd podejmuje decyzje niezbędne do funkcjonowania państwa zgodnie z postanowieniami Sejmu.

Oba te najwyższe organy władzy - stanowiącej (sejm) oraz wykonawczej (rząd) są organami kolegialnymi, organami wieloosobowymi. Na czele rządu stoi najważniejszy z ministrów, pierwszy minister, któremu również przysługuje tytuł premiera. To premier kieruje pracą zespołu Rady ministrów.

Wybór premiera wiąże się już z uchwałą sejmu w sprawie powierzenia misji utworzenia sejmu każdemu nowemu składowi parlamentu, który jest organem wybieralnym w wyborach powszechnych. Organizację wyborów powszechnych prowadzi państwowa komisja wyborcza zgodnie z zasadami Ordynacji Wyborczej - czyli ustawy określającej zasady wyboru nowego składu parlamentu.

Jednym z rozwiązań stosowanych w tworzeniu administracji państwowej i zarządzania państwem jest powołanie prezydenta państwa, który pełni jednocześnie dwie funkcje: na pewno prezydent jest jednoosobowym przedstawicielem PAŃSTWA na forum międzynarodowym i wszędzie tam, gdzie kolegialne ciało Sejmu jest zbyt liczne, aby zachować powagę instytucji.

Drugim zadaniem prezydenta państwa jest pełnienie urzędu wykonawczego Sejmu. Prezydent pełni więc funkcję "dyrektora biura sejmu". Do jego obowiązków należy podpisywanie aktów przyjętych przez Parlament jako wytyczne do wykonania w randze ustaw.

Tu używam skrótowo terminu "ustawa" dla wszystkich aktów tworzonych przez parlament - mogą to być nie tylko ustawy, ale też rozporządzenia wykonawcze, umowy międzynarodowe oraz szczególne uchwały Sejmu nie posiadające cech ustawy.


W polskim prawie zarówno sejm wraz z senatem jak i prezydent państwa są ciałami wybieralnymi przez społeczeństwo w wyborach powszechnych - do parlamentu - co cztery lata i prezydenta - co pięć lat.

O ile nie ma szczególnych ograniczeń w sprawowaniu mandatu posła czy senatora, to urząd prezydenta jest ograniczony maksymalnie do dwóch kadencji, jedna po drugiej. Jest to system zabezpieczający przed "dyktaturą" władzy.

Warto dodać, że w wyborach powszechnych duże znaczenie ma popularność kandydatów w społeczeństwie. Takie "nagłaśnianie" popularności kandydata często wiąże się z jego udziałem w pracy społecznej realizowanej przez działalność w partiach politycznych. Stąd partie duże, o zasięgu całego państwa  mają zdecydowanie większą szansę na wprowadzenie większej liczby kandydatów do parlamentu.

W przeciwieństwie do systemu partii politycznych o charakterze wodzowskim, znajduje się propozycja wyłaniania kandydatów w okręgach wyborczych. Niestety, w Polsce ten system nie potrafi przebić się przez niechęć osób zarządzających partiami politycznymi. Sądzę, że źródłem tej niechęci jest stosunkowa łatwość pozbawienia mandatu posła lub senatora w przypadku, gdy taka osoba po prostu zawiedzie wyborców. A to oznacza polityczny niebyt takiego polityka w przyszłości...


Mimo tak długiego wstępu, nie wspomniałem jeszcze o trzecim elemencie władzy demokratycznej - o władzy sądowniczej.

Sądy i sądownictwo jest wyspecjalizowanym organem władzy w państwie, którego zadaniem jest dokonanie oceny, czy zgłoszony czyn jest zgodny z obowiązującym prawem, czy też z tym prawem nie jest zgodny. Pomijam tutaj skutki  popełnienia czynu niezgodnego z prawem - który również podlega ocenie sądów.

Wykop Skomentuj13
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka