Pupilla Libertatis
Jestem sarmatolibertarianinem. Myślę, politykuję, rozważam, polemizuję, szukam, prowokuję, dyskutuję, dociekam, analizuję, filozofuję.
150 obserwujących
1837 notek
2343k odsłony
  11814   9

Usta glonojada

Niektórzy się dziwią i nie wiedzą dlaczego współczesne kobiety niszczą sobie urodę różnym botoksem, a w szczególności szpecą sobie usta pompując je tak, że wyglądają jak glonojady. Przecież to wygląda okropnie i zniechęca człowieka do kontaktu z takim oszpeconym, wynaturzonym tworem! Dlaczego więc kobiety to sobie robią? Otóż wytłumaczenie jak zwykle jest ewolucyjne.

image       U lu­dzi to nic dziw­ne­go i nic za­ska­ku­ją­ce­go. Są ple­mio­na afry­kań­skie, któ­re de­for­mu­ją so­bie na­wet czasz­ki dla uro­dy. De­for­ma­cje cia­ła to czę­sty za­bieg słu­żą­cy uro­dzie w ludz­ki­ch kul­tu­ra­ch. Cho­dzi o to by sku­tecz­nie i nie­od­wra­cal­nie uczy­nić na­sze ple­mię od­róż­nial­nym z wy­glą­du od in­ny­ch ple­mion.

       Od wszech cza­sów do te­go słu­ży­ły róż­ne dia­lek­ty i gwa­ry. Cho­dzi o wy­eli­mi­no­wa­nie pa­sa­że­rów na ga­pę - czy­li jed­no­stek, któ­re chcą że­ro­wać na wspól­no­cie nic do niej nie wno­sząc. Więc istot­ne by­ło, by od­róż­nić swo­ich od ob­cy­ch. Pó­ki ma­my ty­ch swo­ich oko­ło set­ki, to ich pa­mię­ta­my, ale je­śli ple­mię roz­ra­sta się do ty­się­cy osob­ni­ków, to trze­ba mieć spo­sób, by od­róż­nić przy­ja­ciół od wro­gów.

image       Roz­wój na­sze­go mó­zgu po­stę­po­wał głów­nie po to, by za­pa­mię­ty­wać jak naj­wię­cej twa­rzy. Dzię­ki te­mu mo­że­my two­rzyć trzy ra­zy więk­sze sta­da niż szym­pan­sy – bo aż stu­pięć­dzie­się­cio­oso­bo­we. Przy oka­zji spo­wo­do­wa­ło to też moż­li­wo­ść uży­wa­nia mó­zgu do wie­lu in­ny­ch czyn­no­ści – głów­nie ję­zy­ka. Ale cza­sem gwa­ry nie wy­star­cza­ły i in­stynkt od­róż­nia­nia się był tak du­ży, że po­wo­do­wał ce­lo­we de­for­mo­wa­nie cia­ła.

       W dzi­siej­szej cy­wi­li­za­cji je­st to zbęd­ne, ale po­nie­waż tkwi w ludz­ki­ch ge­na­ch, to je­st nie do wy­eli­mi­no­wa­nia. W za­sa­dzie to do­brze, bo dzię­ki tym ustom glo­no­ja­da moż­na od­róż­nić pry­mi­tyw­ne idiot­ki od zdro­wy­ch i mą­dry­ch ko­biet – moż­na od­róż­nić pier­wot­ne na­tu­ry, od lu­dzi cy­wi­li­zo­wa­ny­ch.

image       Im wła­śnie o to cho­dzi - by ich ża­den ob­cy nie tknął, tak jak nikt ob­cy nie zgwał­ci ty­ch zde­for­mo­wa­ny­ch Mu­rzy­nek. W za­sa­dzie to ich sam­com o to cho­dzi. To do­brze, że ple­mio­na glo­no­ja­dów są do roz­po­zna­nia z wy­glą­du. Dzię­ki te­mu ma­my róż­no­rod­no­ść, ma­my wie­le od­mian ludz­kiej uro­dy i wy­glą­du, ma­my wie­le ję­zy­ków i dia­lek­tów – to czyni ludz­ką kul­tu­rę bo­gat­szą.

       Więc nie po­tę­piaj­my ty­ch wszyst­ki­ch de­for­ma­cji i oszpe­ceń, któ­re ko­bie­ty na so­bie do­ko­nu­ją. One słusz­nie chcą się upodob­nić do swo­je­go ple­mie­nia, tak by się tyl­ko w je­go ra­ma­ch roz­mna­żać. Dzię­ki te­mu, my, męż­czyź­ni, ma­my wy­bór i już na pierw­szy rzut oka wie­my, któ­rą dziew­czy­nę pod­ry­wać, a któ­rą so­bie le­piej od­pu­ścić.

Grzegorz GPS Świderski

PS: Notki powiązane:

------------------------------

Amnestia za lokalną niepodległość! Secesja prawem człowieka! <- poprzednia notka

następna notka -> Denazyfikacja Europy

------------------------------

Tagi: gps65, uroda, kobiety, ewolucja, moda

Lubię to! Skomentuj14 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale