GPS GPS
427
BLOG

Konfederacja ma we wszystkim rację!

GPS GPS Konfederacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 19
Obej­rza­łem na ży­wo wiel­ką kon­wen­cję Kon­fe­de­ra­cji. Nie mam się do cze­go przy­cze­pić. Obaj li­de­rzy, Sła­wo­mir Ment­zen i Krzysz­tof Bo­sak, mie­li świet­ne prze­mó­wie­nia, po­wie­dzie­li wszyst­ko to, co trze­ba po­wie­dzieć. Wy­bie­ram z ich wy­po­wie­dzi naj­waż­niej­sze mo­im zda­niem kwe­stie:

Krzysz­tof Bo­sak:

 • „idzie­my ra­zem do ty­ch wy­bo­rów, by wy­wró­cić ten sto­lik, przy któ­rym sie­dzą wszyst­kie in­ne par­tie po­li­tycz­ne”
 • „oni wszy­scy gra­ją do jed­nej bram­ki, a my ja­ko je­dy­ni re­pre­zen­tu­je­my kontr­pro­gram ko­rzyst­ny dla Po­la­ków, a nie­ko­rzyst­ny dla eu­ro­kra­tów”
 • „to je­st ba­ta­lia, któ­ra je­st roz­ło­żo­na na la­ta”
 • „my so­bie za­da­je­my py­ta­nie, co bę­dzie za 5 lat, co bę­dzie za 10 lat, co bę­dzie za 15, 50 i 100 lat”
 • „ostat­nie la­ta bar­dzo wy­raź­nie po­ka­za­ły, że w wie­lu spra­wa­ch mie­li­śmy ra­cję”
 • „w trak­cie pan­de­mii ja­ko je­dy­ni mó­wi­li­śmy, że to wszyst­ko, co ser­wu­je zbla­to­wa­ny kar­tel pro­mo­wa­ny­ch przez me­dia par­tii po­li­tycz­ny­ch i wiel­ki­ch me­diów pro­mu­ją­cy­ch się na­wza­jem i pro­mu­ją­cy­ch swo­je tak zwa­ne dy­żur­ne au­to­ry­te­ty, że to je­st wiel­ce wąt­pli­we, al­bo wpro­st mó­wi­li­śmy, że to je­st nie­praw­da. Po kil­ku la­ta­ch oka­zu­je się, że i wy­ni­ki nam przy­zna­ją ra­cję, i po­wsta­ły ba­da­nia na­uko­we, któ­re nam przy­zna­ją ra­cję i spo­łe­czeń­stwo nam przy­zna­je ra­cję”
 • „ty­ch hi­po­kry­tów [PiS i PO] ktoś mu­si roz­go­nić, ktoś mu­si ty­ch hi­po­kry­tów zmar­gi­na­li­zo­wać w ro­li re­pre­zen­ta­cji Po­la­ków”
 • „mi­mo że ma­my za­le­d­wie 11 po­słów, by­li­śmy w wie­lu de­ba­ta­ch sej­mo­wy­ch i w wie­lu spo­ra­ch spo­łecz­ny­ch wi­docz­ni znacz­nie bar­dziej niż in­ne pro­mo­wa­ne przez me­dia par­tie”
 • „my nie chce­my wma­new­ro­wać się w fał­szy­wą po­la­ry­za­cję (…) ten spo­sób je­st te­sto­wa­ny od cza­sów PRL. Je­że­li po­ja­wia się ja­kiś kon­flikt spo­łecz­ny – ba­da­my na­stro­je, two­rzy­my fał­szy­wą opo­zy­cję, two­rzy­my ja­kiś wen­tyl bez­pie­czeń­stwa, że­by roz­ła­do­wać na­pię­cie, i nie po­zwa­la­my, by lu­dzie, któ­rzy ma­ją in­ne po­dej­ście na­praw­dę za­czę­li coś zna­czyć”
 • „pew­ne pro­ce­sy i w Pol­sce, i w Eu­ro­pie się po­wo­li do­my­ka­ją. Je­że­li w tej chwi­li, nie prze­ła­mie­my wszyst­ki­ch ne­ga­tyw­ny­ch tren­dów, w któ­re na­sze pań­stwo i spo­łe­czeń­stwo je­st wma­new­ro­wy­wa­ne, mo­że Pol­ska osu­nąć się tak sa­mo, jak pań­stwa za­chod­nie”
 • „Kon­fe­de­ra­cja mó­wi ja­sno: żad­ny­ch trak­ta­tów, w któ­ry­ch choć jesz­cze jed­na rze­cz by­ła­by za­bra­na z War­sza­wy i prze­nie­sio­na do Bruk­se­li. Nie ma ta­kiej opcji!”
 • „ja­ko je­dy­ni pró­bu­je­my Po­la­kom tłu­ma­czyć co się szy­ku­je w Bruk­se­li”
 • „wie­my, że że­by ko­muś coś dać, to naj­pierw trze­ba wszyst­kim za­brać”
 • „tak: kal­ku­la­cji eko­no­micz­nej, tak: kon­ku­ren­cja, tak: być mo­że w nie­któ­ry­ch dzie­dzi­na­ch współ­pła­ce­nie, tak: kon­ku­ren­cyj­ny sys­tem fun­du­szy ubez­pie­czeń zdro­wot­ny­ch”
 • „nie chce­my za­ka­zy­wa­nia aut spa­li­no­wy­ch, nie chce­my styg­ma­ty­zo­wa­nia ja­ko szko­dzą­cy­ch pla­ne­cie, ty­ch, któ­rzy chcą miesz­kać w do­ma­ch zgod­ny­ch ze stan­dar­dem bu­dow­la­nym z ro­ku 2020, a nie 2026”
 • „nie chce­my świa­ta, w któ­rym ni­ko­go nie bę­dzie stać na miesz­ka­nie i po­dró­żo­wa­nie”
 • „Kon­fe­de­ra­cja by­ła je­dy­ną si­łą po­li­tycz­ną w Pol­sce, któ­ra nie ad­wo­ka­to­wa­ła za bez­wa­run­ko­wym otwo­rze­niem ryn­ku unij­ne­go na wszyst­kie pro­duk­ty z Ukra­iny”
 • „ja­ko je­dy­na si­ła po­li­tycz­na mó­wi­li­śmy o tym, że trze­ba chro­nić gra­ni­cę, za­nim PiS za­czął bu­do­wać ten mur”
 • „chce­my po­łą­czyć ide­owo­ść z roz­sąd­nym pro­gra­mem go­spo­dar­czym i pań­stwo­wym — i ro­bi­my to!”

___________________

Wzorzec odpowiedzi na bzdurne pytania zadawane liderom Konfederacji <- poprzednia część serii

następna część serii ->  Ostatni będą pierwszymi!

___________________

Sła­wo­mir Ment­zen:

 • „kie­dy zwra­ca­my uwa­gę, że ca­łe wiel­kie sys­te­my, rów­nież dzia­ła­ją źle, że nas sys­tem eme­ry­tal­ny dzia­ła źle, że na­sz sys­tem ochro­ny zdro­wia dzia­ła źle, że nas sys­tem po­dat­ko­wy rów­nież dzia­ła źle, gdy o tym mó­wi­my, to zno­wu je­ste­śmy na­zy­wa­ni po­pu­li­sta­mi, bo to są rze­czy, któ­ry­ch prze­cież nie da się zmie­nić, one mu­szą być ta­kie, one są ta­kie od 20 lat i już za­wsze ta­kie bę­dą”
 • „mam po­wo­li do­syć te­go ma­ra­zmu, te­go cią­głe­go słu­cha­nia, że tu się nie da nic po­pra­wić i na­wet nie war­to pró­bo­wać.
 • „w Niem­cze­ch mo­że­my mieć ry­wa­li­zu­ją­ce ze so­bą o pa­cjen­ta ka­sy cho­ry­ch”
 • „w Es­to­nii mo­gą mieć pro­stą usta­wę o VAT, któ­ra ma po­ni­żej 100 stron”
 • „w Niem­cze­ch mo­gą mieć do­bro­wol­ny ZUS dla przed­się­bior­ców”
 • „kie­dy o tym mó­wi­my, kie­dy wska­zu­je­my pal­cem do­kład­nie na głu­po­ty, na ab­sur­dy, na skut­ki tej biu­ro­kra­tycz­nej po­li­ty­ki na­sze­go pań­stwa, to mó­wią nam, że to są ja­kieś głu­po­ty, po­pu­li­zmy, że­by­śmy się za­ję­li czymś po­waż­niej­szym”
 • „kto nas zmu­sza do te­go, że ten sys­tem mu­si być ta­ki dzia­dow­ski?”
 • „Nie wie­rzę, że to mu­si tak wy­glą­dać, że­by skar­bów­ka by­ła wro­giem dla po­dat­ni­ka”
 • „urzę­dy i mi­ni­ster­stwa, róż­ne­go ro­dza­ju fun­da­cje rzą­do­we, któ­re nie ma­ją po­trze­by wal­ki o klien­ta, tam na pew­no wszyst­ko dzia­ła źle i na pew­no da się to po­pra­wić”
 • „spół­ki skar­bu pań­stwa w tym sys­te­mie zaj­mu­ją się od daw­na tyl­ko i wy­łącz­nie wy­pro­wa­dza­niem pie­nię­dzy dla lu­dzi zwią­za­ny­ch z rzą­dem”
 • „ta ka­sta ob­sia­dła te wszyst­kie spół­ki i mó­wi nam, że nie da się te­go od­po­li­tycz­nić, bo gdy­by­śmy to od­po­li­tycz­ni­li to oni nie mie­li­by co je­ść”
 • „oczy­wi­ście, że się da, je­ste­śmy w sta­nie od­po­li­tycz­nić te wszyst­kie spół­ki skar­bu pań­stwa i sprze­dać te, któ­re nie są po­trzeb­ne dla na­sze­go stra­te­gicz­ne­go in­te­re­su”
 • „suk­ces go­spo­dar­czy, któ­ry od­nie­śli­śmy przez ostat­nie 30 lat, to je­st za­słu­ga nas Po­la­ków, pra­cow­ni­ków i przed­się­bior­ców, a nie po­li­ty­ków i urzęd­ni­ków, to czę­sto by­ło ro­bio­ne wbrew nim, oni w tym nie po­ma­ga­li, wrę­cz prze­szka­dza­li na każ­dy ko­lej­nym kro­ku”
 • „wpro­wa­dzi­my do Sej­mu kil­ku­dzie­się­ciu po­słów i wszyst­ko wska­zu­je na to, że unie­moż­li­wi­my dal­sze trwa­nie PO­PiS-u, umoż­li­wi­my to, że PiS wresz­cie prze­sta­nie rzą­dzić, a Plat­for­ma nie za­cznie rzą­dzić”
 • „11% to wię­cej niż kie­dy­kol­wiek mie­li­śmy w hi­sto­rii na­szy­ch śro­do­wi­sk”
 • „po­trze­bu­je­my mię­dzy dwa a dwa i pół mi­lio­na gło­sów i to je­st jak naj­bar­dziej moż­li­we”
 • „nie trze­ba zga­dzać się z każ­dą wy­po­wie­dzią każ­de­go na­sze­go człon­ka, że­by móc na nas gło­so­wać, to nie je­st wy­ma­ga­ne”
 • „my chce­my zmie­nić świat i my go zmie­ni­my. To wszyst­ko nie je­st po to, by zmie­nić je­den głu­pi prze­pis, ob­ni­żyć tro­szecz­kę je­den po­da­tek, al­bo zli­kwi­do­wać in­ny po­da­tek, my chce­my zu­peł­nie zmie­nić Pol­skę”
 • „chce­my Pol­ski bo­ga­tej bo­gac­twem swo­ich oby­wa­te­li, gdzie są ni­ski i pro­ste po­dat­ki, gdzie nie ma roz­daw­nic­twa, gdzie po­li­ty­cy nie prze­ku­pu­ją Po­la­ków za ich wła­sne pie­nią­dze, gdzie nie ma cen­zu­ry, gdzie nie ma tej ab­sur­dal­nej po­li­tycz­nej po­praw­no­ści, gdzie je­st wol­no­ść sło­wa, gdzie po­li­ty­cy, gdzie wła­dza, wresz­cie dba o pol­ski in­te­res na­ro­do­wy, gdzie rzą­dzą­cy nie są słu­ga­mi żad­ne­go in­ne­go na­ro­du niż na­ród pol­ski”
 • „ma­my ta­kie po­par­cie, że na­wet dzie­ci pi­sow­ców gło­su­ją na Kon­fe­de­ra­cję, ca­ła mło­dzież je­st za Kon­fe­de­ra­cją”
 • „nie­ste­ty jesz­cze wie­lu lu­dzi wie­rzy tym me­diom, jesz­cze lu­dzie nie wi­dzą, jak bar­dzo me­dia kła­mią, jak strasz­nie pró­bu­ją znie­kształ­cić rze­czy­wi­sto­ść”
 • „my, ja­ko je­dy­ni, roz­sąd­nie pod­cho­dzi­my do sta­nu fi­nan­sów pu­blicz­ny­ch, kie­dy mó­wi­my o cię­cia­ch po­dat­ków, mó­wi­my też o cię­cia­ch wy­dat­ków”
 • „od lat mó­wi­my, że trze­ba zli­kwi­do­wać po­da­tek Bel­ki”
 • „nie chce­my po­wtó­rzyć lo­su ani Sa­mo­obro­ny, ani LPR-u (…) to dla nas ja­sna in­struk­cja cze­go nie na­le­ży ro­bić, nie na­le­ży wcho­dzić w ko­ali­cję z PiS-em”
 • „dla­te­go do ty­ch wy­bo­rów idzie­my, aby za­koń­czyć rzą­dy PiS-u i że­by nie do­pu­ścić do rzą­dów Tu­ska. To je­st na­sz cel”.
 • „ko­bie­ty w Pol­sce ro­bią ka­rie­ry za­wo­do­we, za­kła­da­ją fir­my, osią­ga­ją ol­brzy­mie suk­ce­sy i my chce­my im w tym po­móc. Ko­bie­ty pła­cą wy­so­kie i skom­pli­ko­wa­ne po­dat­ki, mie­rzą się z ty­mi biu­ro­kra­tycz­ny­mi prze­szko­da­mi do­kład­nie tak sa­mo, jak męż­czyź­ni. Ko­bie­ty to nie są ja­kieś oso­by spe­cjal­nej tro­ski, któ­rym trze­ba da­wać ja­kieś pa­ry­te­ty, spe­cjal­ne pra­wa, przy­wi­le­je, jak­by chcia­ła le­wi­ca. Ko­bie­ty tak sa­mo, jak męż­czyź­ni bu­du­ją do­bro­byt te­go pań­stwa i na­sz pro­gram je­st pro­gra­mem naj­lep­szym dla ko­biet”
 • „widzi­my, że ży­je­my w kra­ju, któ­ry zo­stał za­pro­jek­to­wa­ny i stwo­rzo­ny i ca­ły czas je­st rzą­dzo­ny przez lu­dzi, któ­rzy wy­cho­wa­li się jesz­cze w PRL-u, że ży­ją jesz­cze ca­ły czas tam­ty­mi la­ta­mi”
 • „dla­te­go mło­dzi Po­la­cy chcą zmia­ny”
 • „a my na­praw­dę ma­my gdzieś spo­ry tam­te­go po­ko­le­nia”
 • „wi­dzi­my, jak zmie­nia się świat, jak szyb­ko się świat zmie­nia, jak się roz­wi­ja, i wi­dzi­my, że po­ko­le­nie Tu­ska, Ka­czyń­skie­go czy Cza­rza­ste­go za ty­mi zmia­na­mi po pro­stu nie na­dą­ża”
 • „chce­my być dum­ni z pol­skiej hi­sto­rii, dum­ni z do­ko­nań na­szy­ch przod­ków, chce­my być dum­ni z Pol­ski. Dla­te­go cho­ler­nie wku­rza nas to, co ro­bi z Pol­ską, z tym pięk­nym kra­jem, ta ca­ła nie­szczę­sna kla­sa po­li­tycz­na”
 • „wszy­scy je­ste­ście w sta­nie się przy­łą­czyć do Kon­fe­de­ra­cji i wresz­cie zmie­nić ten kraj. Dla­te­go 15 paź­dzier­ni­ka idzie­my na wy­bo­ry nie po to, by przy­sią­ść się do te­go sto­li­ka, tyl­ko by im ten sto­lik prze­wró­cić. I my im ten sto­lik prze­wró­ci­my”

Tu całość konwencji:


Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

___________________

Patriarchat <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Przekręty finansowe to regres cywilizacyjny wywoływany przez państwa

___________________

Ta­gi: gps65, wybory, Konfederacja

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­rian. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Mój ka­nał na YouTu­be: @GrzegorzSwiderski. Mój pro­fil na X: @gps65. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mo­je tek­sty, to pro­szę o prze­lew kwo­ty 1 zł na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: paypal.me/gps1965

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka