GPS GPS
538
BLOG

Wzorzec odpowiedzi na bzdurne pytania zadawane liderom Konfederacji

GPS GPS Konfederacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 11
To je­st in­for­ma­cja dla człon­ków i dzia­ła­czy par­tii wcho­dzą­cy­ch w skład Kon­fe­de­ra­cji. Po­da­ję wzo­rzec od­po­wie­dzi na bzdur­ne py­ta­nia, któ­re za­da­ją dzien­ni­ka­rze i po­li­ty­cy pro­wa­dzą­cy oszu­kań­czą pro­pa­gan­dę prze­ciw Kon­fe­de­ra­cji.

  Ta­kie py­ta­nia za­da­ją funk­cjo­na­riu­sze czar­ne­go pi­ja­ru:

  Czy to praw­da, że Kon­fe­de­ra­cja:

 • je psy,
 • je­st prze­ciw­ko Ży­dom,
 • chce ode­brać pra­wa wy­bor­cze ko­bie­tom,
 • dys­kry­mi­nu­je ge­jów,
 • po­pie­ra bi­cie dzie­ci,
 • je­st za wyj­ściem z Unii Eu­ro­pej­skiej,
 • po­pie­ra za­ostrze­nie pra­wa abor­cyj­ne­go,
 • to bru­nat­ni fa­szy­ści,
 • to ru­skie onu­ce?

___________________

Zbiórka podpisów na Patelni <- poprzednia część serii

następna część serii -> Konfederacja ma we wszystkim rację!

___________________

  To tyl­ko ze­staw bzdur, któ­re wy­my­śla­ją ostat­nio funk­cjo­na­riu­sze me­dial­ne­go hej­tu. Nie­mniej to moż­na uzu­peł­nić o każ­de na­stęp­ne zmy­śle­nia czar­ne­go pi­ja­ru. Na wszyst­kie ta­kie py­ta­nia na­le­ży od­po­wie­dzieć w ten sam spo­sób. Na­le­ży in­for­mo­wać, ja­ka je­st praw­da. W za­leż­no­ści od kon­tek­stu, od te­go ile je­st cza­su i miej­sca, gdy funk­cjo­na­riu­sz do­py­tu­je, ci­śnie, chce po­twier­dze­nia swo­ich in­sy­nu­acji, na­le­ży do­kła­dać ko­lej­ne uzu­peł­nie­nia:

 1. To nie są, i ni­gdy nie by­ły, po­stu­la­ty Kon­fe­de­ra­cji.
 2. Kon­fe­de­ra­cja w swo­ich ko­mu­ni­ka­ta­ch i wy­po­wie­dzia­ch li­de­rów oraz dzia­ła­czy wie­lo­krot­nie in­for­mo­wa­ła, że nie bę­dzie się ty­mi spra­wa­mi zaj­mo­wać w Sej­mie i nie bę­dzie ini­cjo­wać żad­ny­ch ustaw w ty­ch kwe­stia­ch.
 3. Wszyst­kie te te­ma­ty zo­sta­ły opi­nii pu­blicz­nej na­rzu­co­ne przez po­li­ty­ków i dzien­ni­ka­rzy wro­gi­ch Kon­fe­de­ra­cji.
 4. Kon­fe­de­ra­cja je­st ugru­po­wa­niem wol­no­ryn­ko­wym i głów­ną sfe­rą jej za­in­te­re­so­wań je­st go­spo­dar­ka, po­dat­ki oraz po­li­ty­ka pań­stwa.
 5. Wszyst­kie eko­no­micz­ne po­stu­la­ty Kon­fe­de­ra­cji do­ty­czą głów­nie re­ali­za­cji te­go, co gło­si au­striac­ka szko­ła w eko­no­mii z Lu­dwi­giem von Mi­se­sem i Mur­ray­em Ro­th­bar­dem na cze­le.
 6. Kon­fe­de­ra­cja to ko­ali­cja, któ­ra je­st w opo­zy­cji do so­cjal­de­mo­kra­cji i re­pre­zen­tu­je głów­nie po­glą­dy kon­ser­wa­tyw­no i na­ro­do­wo li­be­ral­ne.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

___________________

Ranking wolnościowców <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Patriarchat

___________________

Ta­gi: gps65, Konfederacja, czarny pijar

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­rian. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Mój ka­nał na YouTu­be: @GrzegorzSwiderski. Mój pro­fil na X: @gps65.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka