GPS GPS
315
BLOG

Zbiórka podpisów na Patelni

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 20
Ju­tro, w piątek 25.08.2023, mię­dzy 17 a 20 Kon­fe­de­ra­cja zbie­ra pod­pi­sy na Pa­tel­ni w War­sza­wie. Bę­dzie moż­na po­ga­dać z li­de­ra­mi i posłuchać co mówią.

  Za­pra­szam wszy­st­ki­ch, dla któ­ry­ch Pol­ska nie je­st obo­jęt­na i w związ­ku z tym chcą, by na­sz kraj był wol­no­ryn­ko­wy, na pa­tel­nię w War­sza­wie, gdzie moż­na zło­żyć pod­pis pod li­sta­mi Kon­fe­de­ra­cji do Sej­mu i Se­na­tu. Na Kon­fe­de­ra­cję mo­gą i po­win­ni gło­so­wać wszy­scy wol­no­ściow­cy, w tym li­ber­ta­ria­nie, kon­ser­wa­tyw­ni li­be­ra­ło­wie, na­ro­dow­cy, mi­nar­chi­ści, anar­cho­ka­pi­ta­li­ści, mo­nar­chi­ści, a na­wet ma­nar­chi­ści, bo wszy­st­ki­ch nas łą­czy au­striac­ka szko­ła eko­no­mii z Mi­se­sem i Ro­th­bar­dem na cze­le. Nie ma in­nej par­tii, so­ju­szu czy ugru­po­wa­nia, z son­da­ża­mi wska­zu­ją­cy­mi na prze­kro­cze­nie pro­gu wy­bor­cze­go, któ­ra by re­pre­zen­to­wa­ła wol­no­ryn­ko­wą my­śl ekonomiczną — wszystkie in­ne są mniej lub bar­dziej so­cjal­de­mo­kra­tycz­ne.

___________________

Zaściankowość Konfederacji <- poprzednia część serii

następna część serii -> Wzorzec odpowiedzi na bzdurne pytania zadawane liderom Konfederacji

___________________

  Teraz w Polsce tyl­ko po­dej­ście do eko­no­mii się li­czy — to je­st naj­waż­niej­sze, klu­czo­we. Kwe­stie świa­to­po­glą­do­we, mię­dzy­na­ro­do­we czy oby­cza­jo­we są cią­gle dru­go­rzęd­ne. Naj­pierw mu­si­my mieć w Pol­sce wol­ny ry­nek, ka­pi­ta­li­zm, swo­bo­dę go­spo­dar­czą, ni­skie i pro­ste po­dat­ki, sen­sow­ne pra­wo, a po­tem do­pie­ro mo­że­my my­śleć o in­ny­ch ele­men­ta­ch wol­no­ści.

  Pa­tel­nia je­st przy wyj­ściu z me­tra Cen­trum — przy ron­dzie Dmow­skie­go na skrzy­żo­wa­niu uli­cy Mar­szał­kow­skiej i alej Je­ro­zo­lim­ski­ch. To są re­jo­ny, w któ­ry­ch spę­dzi­łem dzie­ciń­stwo i mło­do­ść. Cho­dzi­łem do pod­sta­wów­ki na Sien­nej, a po­tem na Emi­lii Pla­ter, a mie­sz­ka­łem w środ­ko­wym wie­żow­cu na Ścia­nie Wschod­niej. Do szko­ły prze­cho­dzi­łem przez Pe­kin, w któ­rym po­tem stu­dio­wa­łem. Z ko­le­ga­mi ba­wi­łem się na bu­do­wie Dwor­ca Cen­tral­ne­go. Do li­ceum cho­dzi­łem ka­wa­łek da­lej – na No­wo­wiej­ską. Ni­gdy do żad­nej szko­ły nie jeź­dzi­łem ko­mu­ni­ka­cją miej­ską, za­wsze mia­łem na pie­cho­tę, więc ży­łem w pięt­na­sto­mi­nu­to­wym mie­ście. Nie wie­dzia­łam wte­dy je­sz­cze, ja­ki ma­my bez­na­dziej­ny ustrój po­li­ty­cz­ny, któ­ry trwa do dziś. Ten ustrój ciągle wymaga obalenia, bo to wciąż komuna.

  Te­raz w cen­trum by­wam rzad­ko, mie­sz­kam na Mo­ko­to­wie. Moż­na w piątek przyj­ść i ze mną po­ga­dać. Za­pra­szam wszy­st­ki­ch czy­tel­ni­ków. Nie mu­si­cie się je­sz­cze zde­cy­do­wać, na ko­go bę­dzie­cie gło­so­wać w wy­bo­ra­ch. Pod­pis to tyl­ko umoż­li­wie­nie Kon­fe­de­ra­cji na star­to­wa­nie. Przyj­dź­cie, po­ga­da­my, wy­ja­śnię ewen­tu­al­ne wąt­pli­wo­ści, opo­wiem o tym, o czym pi­szę na blo­gu, za­chę­cę do gło­so­wa­nia na kan­dy­da­tów No­wej Na­dziei na li­sta­ch Kon­fe­de­ra­cji. Za­pra­szam. Łatwo mnie poznacie, bo będę na trajkku.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

___________________

Rich Men North Of Richmond <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Który z nich to baba? Obydwaj!

___________________

Ta­gi: gps65, Konfederacja, Nowa Nadzieja.

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka