GPS GPS
444
BLOG

Który z nich to baba? Obydwaj!

GPS GPS Społeczeństwo Obserwuj notkę 25
Wczo­raj zbie­ra­li­śmy pod­pi­sy na pa­tel­ni. Uwa­żam, że świet­nie to wy­szło. Bar­dzo do­bre by­ły prze­mó­wie­nia — w za­sa­dzie nie ma się do cze­go przy­cze­pić.

  By­ła też cie­ka­wa scy­sja z trans­we­sty­tą. Po zwró­ce­niu się do nie­go per pan za­czął wo­łać po­li­cję i nie chciał od­dać mi­kro­fo­nu. Po­li­cja w su­mie bar­dzo po­praw­nie za­re­ago­wa­ła, bo ­go za­czę­ła spi­sy­wać. Jak­by jed­nak oskar­ża­li nas o to, że go na­zwa­li­śmy pa­nem, to ja bym oskar­żył je­go o to, że nie zwra­ca się do nas: „Wa­sze Wy­so­ko­ści”.

  Nie­któ­rzy uwa­ża­ją, że wol­no­ściow­cy po­win­ni za­ak­cep­to­wać fakt, że męż­czy­zna uwa­ża się za ko­bie­tę i nie po­win­ni mieć opo­rów, by mó­wić do nie­go per pa­ni.

  Oczy­wi­ście moż­na mó­wić do nie­go jak to ko­bie­ty i nic by się nie sta­ło, ale do­kład­nie tak sa­mo nic nie po­win­no się stać, jak się do niej zwró­ci­my: „pa­nie sier­żan­cie”. Każ­dy ma pra­wo pro­sić, by się do nie­go zwra­cać, jak chce, i każ­dy ma pra­wo zwra­cać się do in­ny­ch, jak chce. Wo­ła­nie po­li­cji, gdy ktoś się do cie­bie zwra­ca tak, jak nie chce­sz, nie je­st wol­no­ścio­we.

  Ta scy­sja do­bit­nie mnie prze­ko­na­ła, że trans­we­sty­ci są cho­rzy psy­chicz­nie. Ta cho­ro­ba nie po­le­ga na za­bu­rze­nia­ch toż­sa­mo­ści płci, ale to ra­czej ro­dzaj ja­kie­goś eks­hi­bi­cjo­ni­zmu. Dla­te­go le­wi­ca wy­ko­rzy­stu­je ta­kie przy­pa­dło­ści po­li­tycz­nie — bo ci lu­dzie są chęt­ni do afer, scy­sji i za­dym — to ich na­krę­ca.

  Oczy­wi­ste je­st, że kul­tu­ra po­win­na stać po­nad pra­wem. Do­brze je­st usza­no­wać czy­jąś proś­bę, jak so­bie ży­czy, by się do nie­go zwra­cać. Nie­mniej to ma swo­je gra­ni­ce. Usza­nu­je­cie mo­ją proś­bę, by się do mnie zwra­cać: „Je­go Świątobliwo­ść”, a na przy­wi­ta­nie za­żą­dam uklęk­nię­cia i po­ca­ło­wa­nia mnie w pier­ścień? Na skraj­no­ścia­ch wi­dać wszyst­ko naj­le­piej.

  Je­śli ktoś je­st na­praw­dę cho­ry psy­chicz­nie i uwa­ża się za papieża, to być mo­że na­le­ży się tak do nie­go zwracać, jeśli psy­chia­tra uzna, że to mu po­mo­że. Lu­dzi upo­śle­dzo­ny­ch na­le­ży trak­to­wać ostroż­nie i z sza­cun­kiem. Jed­nak­że, gdy nie znam sta­nu je­go cho­ro­by, to zwra­cam się do nie­go tak, jak chcę, szcze­gól­nie gdy wi­dać, że so­bie ja­ja ro­bi. Ja się do trans­we­sty­tów zwra­cam: „pa­nie sier­żan­cie”. Jak chcą, by się ina­czej zwra­cać, to mu­szą mi po­ka­zać za­świad­cze­nie od psy­chia­try — i wte­dy usza­nu­ję ich upo­śle­dze­nie.

  Mo­im zda­niem lu­dzie ro­bią­cy so­bie ja­ja są faj­ni i wpro­wa­dza­ją zdro­wy ko­lo­ryt w na­sze ży­cie. Wi­dzia­łem wie­lu klau­nów, prze­bie­rań­ców i graj­ków na uli­ca­ch i uwa­żam, że je­st ich za ma­ło, po­win­no być te­go wię­cej. Na uli­cy, szcze­gól­nie w du­żym mie­ście, to je­st faj­ne i do­bre. Trans­we­sty­ci też są faj­ni.

  Jednakże co in­ne­go ro­bie­nie so­bie jaj, za­ba­wa, prze­bie­ran­ki, a co in­ne­go roz­ra­bia­nie, wy­ry­wa­nie mi­kro­fo­nu czy wzy­wa­nie po­li­cji bez po­wo­du. Ja­ja­rzy na­le­ży sza­no­wać, za­dy­mia­rzy zwal­czać.

  Nie lu­bię rosz­cze­niow­ców chcą­cy­ch na­rzu­cać mi i in­nym swo­je wi­dzi­mi­się. Nie­mniej psy­cho­pa­ci, aten­cju­sze i ja­ja­rze są OK. Na­le­ży jed­ny­ch od dru­gi­ch sta­ran­nie od­róż­niać. Ten trans­we­sty­ta nic śmiesz­ne­go, faj­ne­go, cie­ka­we­go nie po­wie­dział, on tyl­ko miał pre­ten­sje, rosz­cze­nia i chciał się bić. Gdy­by za­tań­czył, to bym go po­lu­bił.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

___________________

Zbiórka podpisów na Patelni <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Oświadczenie sarmatolibertarian w kwestii jedzenia psów!

___________________

Ta­gi: gps65, transwestyci, zboczeńcy, zadymiarze, atencjusze

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­rian. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Mój ka­nał na YouTu­be: @GrzegorzSwiderski. Mój pro­fil na X: @gps65.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo