GPS GPS
611
BLOG

Zaściankowość Konfederacji

GPS GPS Konfederacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 59
Ni­gdy ża­den dzia­ła­cz Kon­fe­de­ra­cji nie za­pro­po­no­wał pro­jek­tu usta­wy, któ­ra po­zwa­la­ła­by bić dzie­ci, zli­kwi­do­wać roz­wo­dy, re­gu­lo­wać ro­le mę­ża lub żo­ny w mał­żeń­stwie, czy wpro­wa­dzić cał­ko­wi­ty za­kaz abor­cji. To nie są po­li­tycz­ne po­stu­la­ty ani Kon­fe­de­ra­cji, ani par­tii ją współ­two­rzą­cy­ch, ani żad­ny­ch po­je­dyn­czy­ch li­de­rów. Kon­fe­de­ra­cja nie ma za­mia­ru ty­ch kwe­stii ru­szać. Być mo­że nie­licz­ni li­de­rzy wy­po­wia­da­ją się na te te­ma­ty, ale to są za­wsze po­glą­dy do­ty­czą­ce ich in­dy­wi­du­al­nie, a nie po­stu­la­ty po­li­tycz­ne, nie pro­po­zy­cje zmian pra­wa.

  Je­śli kon­ku­ren­cyj­ni po­li­ty­cy, jak na przy­kład ostat­nio Wal­de­mar Bu­da, mi­ni­ster roz­wo­ju i tech­no­lo­gii w rzą­dzie Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści, twier­dzą, że Kon­fe­de­ra­cja to ab­so­lut­na za­ścian­ko­wo­ść w po­dej­ściu spo­łecz­nym i świa­to­po­glą­do­wym, że ja­ko­by po­pie­ra­ją bi­cie dzie­ci, nie­roz­wią­zy­wal­no­ść związ­ków mał­żeń­ski­ch, słu­żeb­ną ro­lę ko­bie­ty w związ­ku mał­żeń­skim czy cał­ko­wi­ty za­kaz abor­cji, je­śli ta­kie za­rzu­ty sta­wia­ją, a za­tem wci­ska­ją Kon­fe­de­ra­cji swo­je po­stu­la­ty, to zna­czy, że nie ma­ją żad­ny­ch me­ry­to­rycz­ny­ch ar­gu­men­tów prze­ciw Kon­fe­de­ra­cji.

___________________

Paleolibertarianie na listach Konfederacji <- poprzednia część serii

następna część serii -> Zbiórka podpisów na Patelni

___________________

  Nie­mniej Kon­fe­de­ra­cja je­st rze­czy­wi­ście za­ścian­ko­wa, ale w in­ny spo­sób niż się to jej wci­ska. Je­st za­ścian­ko­wa, bo je­st za­co­fa­na w sto­sun­ku do no­wy­ch le­wi­co­wy­ch ide­olo­gii, nie przyj­mu­je ich, nie ak­cep­tu­je i zwal­cza. Po­dam wy­bra­ne przy­kła­dy tej za­ścian­ko­wo­ści wzię­te z ofi­cjal­ne­go pro­gra­mu Kon­fe­de­ra­cji pod na­zwą „Kon­sty­tu­cja Wol­no­ści”:

  • Nie­zgo­da na szy­ka­no­wa­nie sa­mo­cho­dów spa­li­no­wy­ch i utrud­nia­nie ich pro­duk­cji, re­je­stro­wa­nia i po­ru­sza­nia się ni­mi. Mo­to­ry­za­cja to prze­dłu­że­nie tra­dy­cyj­nej mo­bil­no­ści Po­la­ków, au­to­mo­bil za­stą­pił brycz­ki i ko­nie, i do­brze się na Za­ścian­ku przy­jął. No­wo­cze­sne ide­olo­gie utrud­nia­ją­ce mo­bil­no­ść, są złe.
  • Sprze­ciw wo­bec nisz­cze­nia tra­dy­cyj­ne­go rol­nic­twa i gór­nic­twa. Te dzie­dzi­ny to tra­dy­cyj­ne pol­skie spe­cjal­no­ści. Po­stęp po­le­ga­ją­cy na praw­nym ogra­ni­cza­niu, re­gu­lo­wa­niu i utrud­nia­niu wy­do­by­wa­nia wę­gla, upra­wy zie­mi czy ho­dow­li zwie­rząt je­st zły.
  • Ra­cjo­na­li­za­cja do­stę­pu do bro­ni pal­nej. To, że Po­lak je­st uzbro­jo­ny, to na­sza od­wiecz­na tra­dy­cja. Dzię­ki te­mu po­tra­fi­li­śmy się sta­wiać za­bor­com na­wet wte­dy, gdy politycy za­wie­dli. No­wo­cze­sne ide­olo­gie za­bra­nia­ją­ce sto­so­wać bro­ni pal­nej w sa­mo­obro­nie są złe.
  • Efek­tyw­ne wy­dat­ki zbro­je­nio­we. Po­lak to tra­dy­cyj­ny żoł­nie­rz i par­ty­zant, więc re­gu­lar­na ar­mia je­st u nas waż­na. No­wo­cze­sne ide­olo­gie pa­cy­fi­zmu są złe.
  • Ob­ni­że­nie kosz­tów bu­do­wy do­mów i miesz­kań. Za­ścia­nek to przede wszyst­kim wła­sno­ść pry­wat­na zie­mi i sto­ją­cy­ch na niej nie­ru­cho­mo­ści. No­wo­cze­sne ide­olo­gie two­rzą­ce wy­śru­bo­wa­ne nor­my pod­wyż­sza­ją­ce kosz­ty bu­do­wy i utrzy­ma­nia wła­sne­go do­mu są złe.

  Te i in­ne spra­wy do­ty­czą­ce na­sze­go tra­dy­cyj­ne­go ży­cia w za­ścian­ko­wej Pol­sce Kon­fe­de­ra­cja ma szcze­gó­ło­wo roz­pi­sa­ne ja­ko pro­po­zy­cje praw­ne, ustro­jo­we i po­li­tycz­ne. Dla­cze­go ty­ch kwe­stii po­li­ty­cy z PO, PiS, PSL czy Le­wi­cy się nie cze­pia­ją, nie kry­ty­ku­ją, nie pod­wa­ża­ją, tyl­ko zmy­śla­ją nie­ist­nie­ją­ce w Kon­fe­de­ra­cji po­stu­la­ty? Dla­cze­go nie po­dej­mu­ją się me­ry­to­rycz­nej de­ba­ty pro­gra­mo­wej, do­ty­czą­cej na­praw­dę opu­bli­ko­wa­ny­ch punk­tów pro­gra­mo­wy­ch, tyl­ko gra­ją na emo­cja­ch, któ­re wy­wo­łu­ją swo­imi zmy­śle­nia­mi? Prze­cież im mniej cel­ne są ich strza­ły, tym bar­dziej Kon­fe­de­ra­cji po­ma­ga­ją, bo lu­dzie bom­bar­do­wa­ni bzdu­ra­mi w koń­cu in­te­re­su­ją się tym, o co do­kład­nie tej Kon­fe­de­ra­cji cho­dzi i ma­ni­pu­la­cje ła­two zro­zu­mie­ją.

  Po­tra­fi­cie wy­tłu­ma­czyć ten fe­no­men strze­la­nia śle­pa­ka­mi do Kon­fe­de­ra­cji, któ­ry skut­ku­je jej cią­głym wzro­stem po­par­cia?

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

___________________

Praca czyni wolnym? <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Kandydaci Konfederacji do Senatu w Warszawie

___________________

Ta­gi: gps65, Konfederacja, Zaścianek, wybory, polityka

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­rian. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Mój ka­nał na YouTu­be: @GrzegorzSwiderski. Mój pro­fil na X: @gps65. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mo­je tek­sty, to pro­szę o prze­lew kwo­ty 1 zł na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: paypal.me/gps1965

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka