GPS GPS
604
BLOG

Paleolibertarianie na listach Konfederacji

GPS GPS Konfederacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 4
Zbli­ża­ją się wy­bo­ry par­la­men­tar­ne w Pol­sce. Naj­praw­do­po­dob­niej ich ter­min zo­sta­nie ogło­szo­ny 15 sierp­nia i bę­dzie to 15 paź­dzier­ni­ka 2023. Par­tie po­li­tycz­ne już ukła­da­ją swo­je li­sty wy­bor­cze i ogła­sza­ją oso­by, któ­re na ni­ch umiesz­cza­ją. Ro­bi to też Kon­fe­de­ra­cja. Zna­my już pierw­szy­ch trzech li­de­rów z wie­lu li­st. Kon­fe­de­ra­cja to sys­te­ma­tycz­nie ogła­sza.

  W związ­ku z tym mam apel do wszyst­ki­ch osób, któ­re znaj­dą się na li­sta­ch wy­bor­czy­ch Kon­fe­de­ra­cji. Pro­szę Was, by­ście za­de­kla­ro­wa­li się, że po­pie­ra­cie po­niż­szy ma­ni­fe­st po­li­tycz­ny. Bę­dę się sta­rał in­for­mo­wać o wszyst­ki­ch ta­ki­ch oso­ba­ch, któ­re uzna­ją, że są pa­le­oli­ber­ta­ria­na­mi. Bę­dę Was po­pie­rać, pro­pa­go­wać, wspie­rać, in­for­mo­wać o Was.

  Ni­niej­szym ogła­szam się sa­mo­zwań­czym ko­or­dy­na­to­rem pa­le­oli­ber­ta­rian w Kon­fe­de­ra­cji. Zgła­szaj­cie się do mnie, in­for­muj­cie o so­bie. Pisz­cie al­bo tu pod tą not­ką, al­bo do mnie pry­wat­nie na Te­le­gram: https://t.me/gps65, al­bo na Fa­ce­bo­oku: https://www.facebook.com/groups/paleolibertarianie al­bo na Twit­te­rze: https://twitter.com/gps65

  Mam na­dzie­ję, że ty­dzień przed wy­bo­ra­mi bę­dę miał spo­rzą­dzą peł­ną li­stę wszyst­ki­ch pa­le­oli­ber­ta­rian znaj­du­ją­cy­ch się na li­sta­ch Kon­fe­de­ra­cji – i każ­dy, kto po­pie­ra na­szą ide­olo­gię, bę­dzie mó­gł zna­leźć na swo­jej li­ście od­po­wied­nie­go kan­dy­da­ta, na któ­re­go bez opo­rów od­da głos. Li­czę, że dzię­ki tej ak­cji znaj­dzie się w Sej­mie co naj­mniej dwu­dzie­stu pa­le­oli­ber­ta­rian: 20 libertarian w Sejmie!

___________________

Na kogo głosować? <- poprzednia część serii

następna część serii -> Zaściankowość Konfederacji

___________________

Ma­ni­fe­st ide­owy pol­ski­ch pa­le­oli­ber­ta­rian star­tu­ją­cy­ch z li­st Kon­fe­de­ra­cji

  My, pa­le­oli­ber­ta­ria­nie [1], wy­wo­dzi­my na­sze wol­no­ścio­we za­sa­dy z na­szej cy­wi­li­za­cji [2]. Nie two­rzy­my żad­nej no­wej ide­olo­gii — czer­pie­my z na­szy­ch sta­ry­ch tra­dy­cji. Tym się róż­ni­my od zwy­kły­ch li­ber­ta­rian. Wspól­nie uzna­je­my za fun­da­ment po­li­tycz­ny do­bre­go spo­łe­czeń­stwa za­sa­dy sa­mo­po­sia­da­nia i nie­agre­sji [3], ale my, pa­le­oli­ber­ta­ria­nie, nie trak­tu­je­my ich ja­ko ja­kieś do­gma­ty czy ak­sjo­ma­ty. My je wy­wo­dzi­my z chrze­ści­jań­stwa [4].

  My, pa­le­oli­ber­ta­ria­nie, je­ste­śmy kon­ser­wa­ty­sta­mi [5] i na­ro­dow­ca­mi [6]. Sza­nu­je­my na­szy­ch przod­ków i cy­wi­li­za­cję, któ­rą stwo­rzy­li. Nie chce­my nic zmie­niać, tyl­ko chce­my przy­wró­cić to, co by­ło, z pominięciem niewolnictwa. Nie chce­my bu­do­wać no­we­go świa­ta i two­rzyć no­we­go czło­wie­ka. My wie­rzy­my w to, co sta­re i spraw­dzo­ne. Nie ak­cep­tu­je­my re­wo­lu­cji — uzna­je­my ewo­lu­cję.

  My, pa­le­oli­ber­ta­ria­nie, naj­bar­dziej w na­szy­ch tra­dy­cja­ch ce­ni­my pol­ską Zło­tą Wol­no­ść. Ta na­sza Au­rea Li­ber­tas to wol­no­ść i spo­łecz­na i oby­cza­jo­wa, i po­li­tycz­na i in­dy­wi­du­al­na. Ta wol­no­ść to mo­bil­no­ść [7], to moż­no­ść swo­bod­ne­go prze­miesz­cza­nia się w prze­strze­ni — bez sztucz­ny­ch biu­ro­kra­tycz­ny­ch ogra­ni­czeń, bez obo­wiąz­ku po­sia­da­nia ja­kichś do­ku­men­tów, pasz­por­tów, praw jaz­dy [8], pa­ten­tów że­glar­ski­ch czy li­cen­cji pi­lo­ta. Tę zło­tą wol­no­ść ma­my dzię­ki cy­wi­li­za­cji. Tę wol­no­ść tra­ci­my wraz z jej upad­kiem.

  My, pa­le­oli­ber­ta­ria­nie, je­ste­śmy wol­no­ściow­ca­mi [9], któ­rzy uwa­ża­ją, że naj­lep­szym, wzo­ro­wym, ide­al­nym pań­stwem li­ber­ta­riań­skim je­st Wa­ty­kan [10].

  My, pa­le­oli­ber­ta­ria­nie, sprze­ci­wia­my się obec­ne­mu pań­stwu [11], któ­re znie­wa­la Pol­skę. To je­st pań­stwo złe, ob­ce, de­struk­cyj­ne, zło­dziej­skie — to oku­pant, któ­ry nisz­czy na­sze oby­cza­je i na­sze za­sa­dy. Ten oku­pant na­rzu­ca nam bzdur­ne gra­ni­ce, cła, po­dat­ki, skład­ki, idio­tycz­ne pra­wa, głu­pie in­sty­tu­cje. Ten oku­pant bu­rzy na­szą cy­wi­li­za­cję. To so­cjal­de­mo­kra­tycz­ne pań­stwo je­st do cał­ko­wi­tej li­kwi­da­cji. Nie­mniej to nie ozna­cza li­kwi­da­cji wszyst­ki­ch pań­stwo­wy­ch in­sty­tu­cji, or­ga­ni­za­cji czy firm — one zo­sta­ną po pro­stu spry­wa­ty­zo­wa­ne, czy­li w isto­cie zde­mo­no­po­li­zo­wa­ne.

  My, pa­le­oli­ber­ta­ria­nie, po­pie­ra­my wol­ny ry­nek [12] i swo­bo­dę go­spo­dar­czą. Po­pie­ra­my ka­pi­ta­li­zm i wła­sno­ść pry­wat­ną. Sprze­ci­wia­my się wszel­kim usta­wo­wym mo­no­po­lom, w szcze­gól­no­ści mo­no­po­lo­wi wa­lu­to­we­mu [13], któ­ry współ­cze­śnie je­st wy­jąt­ko­wo de­struk­cyj­ny. W każ­dej dzie­dzi­nie po­win­na być wol­na kon­ku­ren­cja – i w edu­ka­cji, i w służ­bie zdro­wia, i w ubez­pie­cze­nia­ch spo­łecz­ny­ch, i w sys­te­mie fi­nan­so­wym, i w kwe­stia­ch za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa.

  My, pa­le­oli­ber­ta­ria­nie, glo­ry­fi­ku­je­my ta­kie war­to­ści jak to­le­ran­cja i plu­ra­li­zm. Dla­te­go po­pie­ra­my nie­pod­le­gło­ść [14] i au­to­no­mię wszel­ki­ch do­bro­wol­ny­ch ludz­ki­ch or­ga­ni­za­cji, a sprze­ci­wia­my się or­ga­ni­za­cjom przy­mu­so­wym, ta­kim, ja­ki­mi są współ­cze­sne pań­stwa. Dziś już bar­dzo do­bit­nie wie­my, że nie­wol­nic­two je­st nie­opła­cal­ne ekonomicznie.

  My, pa­le­oli­ber­ta­ria­nie, uwa­ża­my, że spra­wie­dli­wo­ść to ko­niecz­no­ść od­da­nia każ­de­mu te­go, co mu się na­le­ży. Dla­te­go uwa­ża­my, że prze­stęp­stwem mo­że być tyl­ko i wy­łącz­nie czyn, w któ­rym je­st ja­kaś ofia­ra [15], a spra­wie­dli­wo­ść wy­ma­ga, by na­pra­wia­jąc ten czyn w pierw­szej ko­lej­no­ści za­dość­uczy­nić po­szko­do­wa­nym [16].

  My, pa­le­oli­ber­ta­ria­nie, je­ste­śmy zwo­len­ni­ka­mi ka­ry śmier­ci [17], prze­ciw­ni­ka­mi abor­cji [18] i eu­ta­na­zji [19], po­pie­ra­my tra­dy­cyj­ne mał­żeń­stwa [20] i czę­sto je­ste­śmy mo­nar­chi­sta­mi [21].

  My, pa­le­oli­ber­ta­ria­nie, chce­my wol­nej Pol­ski. Je­ste­śmy pa­trio­ta­mi [22]. Chce­my, by Pol­ska by­ła wol­na od wszel­ki­ch zaborczych pań­stw, któ­re nam, wol­nym lu­dziom, tyl­ko na­rzu­ca­ją swo­je bzdur­ne pra­wa. Na­szy­mi od­wiecz­ny­mi, cy­wi­li­za­cyj­ny­mi, tra­dy­cyj­ny­mi i świę­ty­mi pra­wa­mi są pra­wa do wol­no­ści oso­bi­stej, wła­sno­ści pry­wat­nej i swo­bo­dy go­spo­dar­czej. Bę­dzie­my dą­żyć do od­zy­ska­nia ty­ch praw, któ­re utra­ci­li­śmy. Bę­dzie­my dą­żyć do roz­pra­sza­nia apa­ra­tów prze­mo­cy [23]!

___________________

Pederaści nad Wisłą <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Na rzecznym szlaku. Co wydarzyło się potem zwala z nóg!

___________________

Ta­gi: gps65, polityka, libertarianizm, Konfederacja, wybory

___________________

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka