GPS GPS
444
BLOG

Reset Konstytucyjny

GPS GPS Konfederacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 27
Oto apel Sztabu Konfederacji. Proszę to udostępnić wszystkim znajomym.

Grzegorz GPS Świderski
T.me/KanalBlogeraGPS
X.com/GPS65

___________________

Hybrydowa wojna cywilizacyjna z islamem <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Czy roboty zastąpią piłkarzy?

___________________

Po de­ka­dzie nisz­cze­nia przez PiS oraz PO są­dow­nic­twa na­stał kry­zys kon­sty­tu­cyj­ny!

Do­szli­śmy do sy­tu­acji, w któ­rej są­dy po­wszech­ne nie uzna­ją orze­czeń Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, izby Są­du Naj­wyż­sze­go wy­da­ją sprzecz­ne wy­ro­ki w tej sa­mej spra­wie, Mar­sza­łek Sej­mu wpły­wa na skład orze­ka­ją­cy w są­da­ch po­wszech­ny­ch, a Pre­zy­dent pró­bu­je zro­bić z afe­rzy­stów mę­czen­ni­ków w wal­ce o de­mo­kra­cje. To wszyst­ko przez upo­li­tycz­nia­nie są­dów oraz de­for­my wy­mia­ru spra­wie­dli­wo­ści, któ­ry­ch do­ko­ny­wa­no w ostat­niej de­ka­dzie.

Par­tyj­ny kon­flikt po­mię­dzy PiS-em a Plat­for­mą prze­nió­sł się na grunt naj­waż­niej­szy­ch or­ga­nów kon­sty­tu­cyj­ny­ch pań­stwa. Spór ten wy­wo­łał naj­pierw pęk­nię­cie w sys­te­mie są­dow­nic­twa, a obec­nie eska­lu­je na in­ne or­ga­ny pań­stwa, w tym Sejm RP. Sę­dzio­wie w za­leż­no­ści od swo­jej opcji po­li­tycz­nej nie uzna­ją nie­któ­ry­ch izb Są­du Naj­wyż­sze­go, nie uzna­ją orze­czeń Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go (tak­że ty­ch, któ­re zo­sta­ły wy­da­ne przez skład po­zba­wio­ny tzw. sę­dziów du­ble­rów), lub bio­rą je pod uwa­gę w spo­sób wy­biór­czy, za­leż­ny od par­tyj­ne­go in­te­re­su.

Obec­ny skład Sej­mu rów­nież bu­dzi kon­tro­wer­sje. Mar­sza­łek Sej­mu Szy­mon Ho­łow­nia wy­ga­sił man­da­ty po­słów Wą­si­ka oraz Ka­miń­skie­go, któ­rzy zo­sta­li w le­gal­ny spo­sób uła­ska­wie­ni przez Pre­zy­den­ta An­drze­ja Du­dę, co po­twier­dził w trzech wy­ro­ka­ch Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny. Oczy­wi­ście uwa­ża­my, że Wą­sik i Ka­miń­ski po­win­ni po­nie­ść peł­ną od­po­wie­dzial­no­ść za swo­je ma­tac­twa i fał­szo­wa­nie do­ku­men­tów w cza­sie pro­ce­do­wa­nia tzw. afe­ry grun­to­wej. Pre­zy­dent jed­nak ma kon­sty­tu­cyj­ne pra­wo do uła­ska­wie­nia ich, rów­nież przed upra­wo­moc­nie­niem się wy­ro­ku. Re­spek­to­wa­nie te­go pra­wa, po­mi­mo nie­chę­ci do czy­nu, na­zy­wać mo­że­my pra­wo­rząd­no­ścią. Tym­cza­sem kie­ru­ją­cy się in­te­re­sem po­li­tycz­nym obec­ne­go rzą­du skład sę­dziow­ski po­zwo­lił na po­now­ne roz­pa­trze­nie spra­wy Wą­si­ka i Ka­miń­skie­go, w wy­ni­ku cze­go Sąd Okrę­go­wy orze­kł o ich wi­nie. Na jed­nej z kon­fe­ren­cji pra­so­wej Szy­mon Ho­łow­nia chwa­lił się na­wet, że oso­bi­ście in­ter­we­nio­wał w Są­dzie Naj­wyż­szym, pro­sząc o „usta­le­nie skła­du orze­ka­nia, któ­ry nie bu­dzi wąt­pli­wo­ści”. W wy­ni­ku te­go skom­pli­ko­wa­ne­go spo­ru Sąd Naj­wyż­szy wy­dał dwa sprzecz­ne ze so­bą wy­ro­ki w spra­wie man­da­tów po­sel­ski­ch Wą­si­ka i Ka­miń­skie­go. Je­den wy­da­ła Izba Kon­tro­li Nad­zwy­czaj­nej i Spraw Pu­blicz­ny­ch, dru­gi zaś Izba Pra­cy i Ubez­pie­czeń Spo­łecz­ny­ch. Ten skom­pli­ko­wa­ny pro­blem praw­ny sta­rał się wy­ja­śnić Sła­wo­mir Ment­zen w ostat­nim od­cin­ku swo­je­go pod­ca­stu „Ment­zen gril­lu­je”, do któ­re­go wy­słu­cha­nia za­chę­ca­my:Znaj­du­je­my się za­tem w sy­tu­acji, w któ­rej nie ist­nie­je in­sty­tu­cja ma­ją­ca au­to­ry­tet spo­łe­czeń­stwa, po­li­ty­ków i in­ny­ch or­ga­nów pań­stwo­wy­ch, któ­ra mo­gła­by orzec, czy Wą­sik i Ka­miń­ski wciąż peł­nią man­da­ty po­sel­skie. To sta­wia le­gal­no­ść prac Sej­mu pod po­waż­nym zna­kiem za­py­ta­nia. Co wię­cej, obec­ny stan praw­ny je­st róż­ny dla każ­de­go z ty­ch po­słów z osob­na. Nie wie­my więc, czy upraw­nio­ny­ch do prac w Sej­mie je­st 460, 459 czy 458 po­słów. Po­nad­to, je­śli Pań­stwo­wa Ko­mi­sja Wy­bor­cza uru­cho­mi pro­ce­du­rę uzu­peł­nia­nia man­da­tu, mo­że­my mieć na­wet 461 po­słów. Ten cha­os nie mie­ści się w gło­wie i gro­zi dłu­go­trwa­łym pa­ra­li­żem le­gi­sla­cyj­nym, a przy­po­mnij­my, że jesz­cze nie uchwa­lo­no usta­wy bu­dże­to­wej na bie­żą­cy rok.

Wes­przyj pra­ce le­gi­sla­cyj­ne Kon­fe­de­ra­cji!

Kon­fe­de­ra­cja pro­po­nu­je re­set kon­sty­tu­cyj­ny


Za­wi­ło­ść pro­ble­mu spra­wia, że nie da się sku­tecz­nie oce­nić, kto w ca­łym tym spo­rze ma ra­cję. Je­st to zresz­tą już bez­ce­lo­we, gdyż obie stro­ny spo­ru idą na ca­ło­ść. Rząd cen­tro­le­wi­cy (PO-PSL-PL2050-Le­wi­ca) zde­cy­do­wał się na uży­cie nie­le­gal­ny­ch środ­ków do kon­ty­nu­owa­nia swo­jej wal­ki po­li­tycz­nej. Z ko­lei PiS uznał dwó­ch oszu­stów ze swo­jej par­tii za mę­czen­ni­ków i „więź­niów po­li­tycz­ny­ch”, co je­st uwła­cza­ją­ce dla pol­ski­ch opo­zy­cjo­ni­stów z okre­su PRL. Obu stro­nom te­go spo­ru cho­dzi o dal­szą po­la­ry­za­cję i umac­nia­nie swo­je­go elek­to­ra­tu na po­zy­cji „to my ma­my ra­cję”.

Wszyst­ko to dzie­je się w co­raz groź­niej­szej dla Pol­ski sy­tu­acji mię­dzy­na­ro­do­wej. Na wscho­dzie wciąż trwa woj­na mię­dzy Ro­sją, a Ukra­iną. Roz­po­czę­ły się tak­że pra­ce nad no­wy­mi trak­ta­ta­mi unij­ny­mi ma­ją­cy­mi na ce­lu utwo­rze­nie su­per­pań­stwa unij­ne­go. We­wnętrz­ny kon­flikt kom­pro­mi­tu­je na­sze pań­stwo na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej i go­dzi w na­sze bez­pie­czeń­stwo.

Dla­te­go dziś wi­ce­mar­sza­łek Krzysz­tof Bo­sak we­zwał wszyst­kie si­ły po­li­tycz­ne do re­se­tu kon­sty­tu­cyj­ne­go, któ­re­go ce­lem je­st wy­czysz­cze­nie wszyst­ki­ch spo­rów do­ty­czą­cy­ch pra­wo­rząd­no­ści w Pol­sce w tro­sce o przy­szło­ść na­szej oj­czy­zny. Cho­dzi o przy­wró­ce­nie jed­no­ści pań­stwa oraz pew­no­ści pra­wa.

„Ape­lu­ję o to, że­by róż­ne si­ły po­li­tycz­ne, wszyst­kie obec­ne w par­la­men­cie, usia­dły do roz­mo­wy i mi­mo wza­jem­nej nie­chę­ci, czy mo­że na­wet nie­na­wi­ści, za­czę­ły dys­ku­to­wać o tym, że­by w spo­sób pra­wo­rząd­ny, a wiec uchwa­la­jąc usta­wy pod­pi­sa­ne na­stęp­nie przez pre­zy­den­ta i zgod­ne z kon­sty­tu­cją, a tak­że ewen­tu­al­nie dys­ku­tu­jąc o po­praw­ka­ch do kon­sty­tu­cji i rów­nież uchwa­la­jąc je w spo­sób waż­ny, wy­pro­wa­dzić sys­tem są­dow­ni­czy i in­ne ele­men­ty sys­te­mu na­czel­ny­ch or­ga­nów pa­stwa z te­go kon­flik­tu, tak że­by ta gan­gre­na, po­le­ga­ją­ca na pęk­nię­ciu sys­te­mu praw­ne­go i ustro­jo­we­go na dwie ga­łę­zie, z któ­rym ma­my do czy­nie­nia w tej chwi­li, nie roz­prze­strze­nia­ła się na ko­lej­ne ob­sza­ry. Ape­lu­ję do wszyst­ki­ch si­ły po­li­tycz­ny­ch o to, że­by usia­dły do nor­mal­nej roz­mo­wy ze so­bą o tym, jak przy­wró­cić jed­no­ść pań­stwa, po to że­by by­ło one rząd­ne i pra­wo­rząd­ne.” Krzysz­tof Bo­sak

Kon­fe­de­ra­cja w przy­szłym ty­go­dniu przed­sta­wi kon­kret­ne pro­po­zy­cje, jak ta­ki re­set kon­sty­tu­cyj­ny mógł­by wy­glą­dać i ocze­ku­je­my od obu stron spo­ru praw­no-ustro­jo­we­go usto­sun­ko­wa­nia się do ni­ch. Mu­si­my wresz­cie wyj­ść z te­go ba­ła­ga­nu i na­praw­dę przy­wró­cić pra­wo­rząd­no­ść w Pol­sce.
Po­zdra­wia­my
Sztab Kon­fe­de­ra­cji

P.S. Ze wzglę­du na na­szą nie­złom­ną po­sta­wę, je­ste­śmy wciąż cen­zu­ro­wa­ni w me­dia­ch głów­ne­go nur­tu oraz w me­dia­ch spo­łecz­no­ścio­wy­ch. Dla­te­go bę­dzie­my bar­dzo Pań­stwu wdzięcz­ni za po­da­nie te­go ape­lu swo­im bli­skim i przy­ja­cio­łom.

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka