GPS GPS
672
BLOG

Atak wyprzedzający na Rosję

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 21
Za­nim na­stą­pi woj­na ki­ne­tycz­na, trwa wy­ścig zbro­jeń, aktywna jest dy­plo­ma­cja i intensywnie działa pro­pa­gan­da. Wroga się straszy i oszukuje. A przed bitwą wali się w bębny i groźnie krzyczy.

  To je­st na­tu­ral­ne u zwie­rząt te­ry­to­rial­ny­ch, że za­nim wtar­gną na cu­dzy te­ren, oce­nia­ją szan­sę po­wo­dze­nia i je­śli suk­ce­su nie wi­dzą, to się wy­co­fu­ją.

  Pies nie wej­dzie na po­dwór­ko in­ne­go psa, gdy ten szcze­ka i wy­glą­da groź­nie. Wil­czur za­wsze bez pro­ble­mów za­gry­zie ra­tler­ka, ale ra­tle­rek, szcze­ka­jąc i war­cząc, mo­że od­stra­szyć wil­czu­ra, któ­ry oce­ni, że nie opła­ca mu się na­wet ma­ła ra­na.

  A już na pew­no wil­czur się wy­co­fa, gdy po­dwór­ka bę­dą bro­nić trzy ra­tler­ki. A jeszcze bardziej będzie się miarkował, gdy będzie wiedział, że ratlerki są zdolne do wtargnięcia na jego podwórko — bo na przykład, któryś wyda mu się Jack Russell terrierem.

  W Nowej Zelandii tak to robią:


  Gdy na­si eks­per­ci mó­wią o ata­ku wy­prze­dza­ją­cym na Ro­sję, to nie­któ­rzy się obu­rza­ją, że chcą spro­wa­dzić za­gła­dę na Pol­skę. Jed­nak szcze­ka­nie ra­tler­ka ma sens.

  Gdy my mó­wi­my o ata­ku wy­prze­dza­ją­cym, to Ro­sja mu­si nie tyl­ko bu­do­wać po­ten­cjał ofen­syw­ny, ale i de­fen­syw­ny, więc wię­cej ją kosz­tu­je wy­ścig zbro­jeń. My szcze­ka­my, a ona wy­da­je. Więc to ma sens. Szcze­gól­nie gdy jesz­cze kil­ku in­ny­ch człon­ków NA­TO wy­ra­zi chęć przy­łą­cze­nia się do ata­ku wy­prze­dza­ją­ce­go.

  Szcze­ka­nie i war­cze­nie nie je­st ozna­ką nie­uchron­ne­go krwa­we­go star­cia — to zwięk­szenie praw­do­po­do­bień­stwo, że kon­flikt ro­zej­dzie się po ko­ścia­ch.

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

__________________
Strefy tempa 30 <- poprzednia notka
__________________

Tagi: gps65, Rosja, wojna, dyplomacja, propaganda, etologia

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka