GPS GPS
243
BLOG

Żeby nie było nic

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 0
Europejski komunizm zagraża nam coraz bardziej. Gotują nas powoli jak żabę, ale już czuć, że się ciepło robi. Za kilka lat zacznie wrzeć. Macie jeszcze czas by się opamiętać i przestać głosować na tych komuchów z PiS, PO, Lewicy czy Trzeciej Drogi.

  Ko­piu­ję ko­lej­ne ar­ty­ku­ły z ga­zet­ki two­rzo­nej przez Bez­par­tyj­ny­ch Sa­mo­rzą­do­wy­ch, sto­wa­rzy­sze­nie Stop Kor­kom i Ma­zo­wiec­ką Wspól­no­tę Sa­mo­rzą­do­wą. Tu je­st do­stęp­na ca­ła ga­zet­ka:

  Wszystkim lewackim pomysłom na miasto, temu nowemu komunizmowi, sprzeciwia się moja matka Gra­ży­na Ja­dwi­ga Świ­der­ska, która je­st kan­dy­dat­ką No­wej Na­dziei w te­go­rocz­ny­ch wy­bo­ra­ch sa­mo­rzą­do­wy­ch do Ra­dy War­sza­wy w okrę­gu nu­mer 8 (Ur­sy­nów, Wi­la­nów, Wło­chy) na li­ście ogólnopolskiego Ko­mi­te­tu Wy­bor­ców Kon­fe­de­ra­cji i Bez­par­tyj­nych Samorządowców — lista numer 2. Tu kilka jej postulatów:

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

__________________
Myślozbrodnie <- poprzednia notka
następna notka -> Jesteśmy rozgrywani
__________________

Tagi: gps65, wybory, samorząd, polityka

Zwę­że­nie Gró­jec­kiej: Ra­dy­kal­nie spa­da licz­ba zwo­len­ni­ków

  Zwę­że­nie Gró­jec­kiej to je­den z bar­dziej kon­tro­wer­syj­ny­ch po­my­słów ostat­ni­ch lat. Ba­da­nia rok do ro­ku po­ka­zu­ją spa­dek po­par­cia dla te­go po­my­słu. Ja­ka je­st przy­czy­na tak ra­dy­kal­nej zmia­ny opi­nii na­szy­ch miesz­kań­ców? Po pierw­sze, do miesz­kań­ców do­tar­ła ar­gu­men­ta­cja, że do­pó­ki nie zo­sta­ną zbu­do­wa­ne Ale­je Je­ro­zo­lim­skie na od­cin­ku Niem­ce­wi­cza do pla­cu Za­wi­szy, to ten po­my­sł je­st szko­dli­wy i, de­li­kat­nie mó­wiąc, nie­mą­dry. Po dru­gie, za Gró­jec­ką od­po­wia­da Za­rząd Dróg Miej­ski­ch, czy­li ta sa­ma in­sty­tu­cja, któ­ra od­po­wia­da za wpro­wa­dze­nie w na­szej dziel­ni­cy Ste­fy Płat­ne­go Par­ko­wa­nia, któ­ra nie tyl­ko w oce­nie miesz­kań­ców, ale rów­nież rad­ny­ch i za­rzą­du dziel­ni­cy, je­st zor­ga­ni­zo­wa­na fa­tal­nie.

  Ob­ser­wu­je­my sta­now­czy od­wrót od po­my­słów dro­go­wy­ch, któ­re okre­ślam ja­ko „pro­gre­syw­ne mia­sto”, lan­so­wa­ne przez ak­ty­wi­stów miej­ski­ch, któ­rzy ma­ją de­cy­du­ją­cy wpływ na ZDM i wła­dze mia­sta. In­ne frag­men­ty ba­dań, prze­pro­wa­dzo­ny­ch tak na Ocho­cie, jak i w in­ny­ch re­jo­na­ch War­sza­wy, po­twier­dza­ją, że opi­nia pu­blicz­na, mi­mo wie­lu ma­ni­pu­la­cji, ma do­ść zwę­ża­nia ulic, Stef Płat­ne­go Par­ko­wa­nia, kon­tra ru­chu i wie­lu in­ny­ch „ulep­szeń” dys­kry­mi­nu­ją­cy­ch kie­row­ców. Ba­da­nia prze­pro­wa­dzi­ła na zle­ce­nie Urzę­du Dziel­ni­cy Ocho­ta pra­cow­nia ABR SE­STA w dnia­ch 27.10 – 7.11.2022 tech­ni­ką CA­PI (Com­pu­ter As­si­sted Per­so­nal In­te­rvie­wing) wy­wiad kwe­stio­na­riu­szo­wy bez­po­śred­ni z uży­ciem ta­ble­tu. Pró­ba: N=511 (tyl­ko miesz­kań­cy Ocho­ty); w pię­ciu punk­ta­ch na te­re­nie dziel­ni­cy.

Grze­go­rz Za­dwor­ny

Sku­ter za­mia­st słup­ka? Je­ste­śmy na TAK!

  Na war­szaw­ski­ch uli­ca­ch słup­ki mno­żą się jak kró­li­ki, szpe­cąc kra­jo­braz oraz stwa­rza­jąc po­waż­ne za­gro­że­nie dla osób star­szy­ch i nie­peł­no­spraw­ny­ch. Osłup­ko­wa­ny chod­nik utrud­nia prze­jazd wóz­kiem in­wa­lidz­kim, mo­że być też praw­dzi­wą pu­łap­ką dla nie­wi­do­my­ch. Ar­gu­ment za słup­ko­wa­niem ob­sza­rów w po­bli­żu skrzy­żo­wań i przej­ść dla pie­szy­ch je­st za­wsze ten sam – unie­moż­li­wić par­ko­wa­nie sa­mo­cho­dów w ty­ch miej­sca­ch, gdzie po­stój je­st za­bro­nio­ny, gdyż za­sła­nia wi­docz­no­ść.

  W Lon­dy­nie po­ra­dzo­no so­bie z nie­pra­wi­dło­wo par­ku­ją­cy­mi au­ta­mi, wy­zna­cza­jąc przed skrzy­żo­wa­nia­mi i przej­ścia­mi dla pie­szy­ch miej­sca po­sto­jo­we dla mo­to­cy­kli, sku­te­rów, hu­laj­nóg i ro­we­rów. To za­ra­zem zna­ko­mi­ty spo­sób na ogra­ni­cze­nie ru­chu aut w cen­trum – każ­dy sku­ter, mo­to­ro­wer czy mo­to­cy­kl to je­den sa­mo­chód mniej na lon­dyń­ski­ch dro­ga­ch, to mniej kor­ków. Czas, by zro­zu­mia­ły to wła­dze War­sza­wy, któ­re już dwa la­ta te­mu mia­ły udo­stęp­nić wszyst­kie bu­spa­sy dla jed­no­śla­dów, co do dziś nie zo­sta­ło zre­ali­zo­wa­ne – naj­pew­niej po ata­ku ze stro­ny miej­ski­ch ak­ty­wi­stów.

Ka­rol Mó­raw­ski

Że­by nie by­ło nic!!!

  Wła­dze mia­sta przy­go­to­wu­ją Stu­dium Uwa­run­ko­wań i Kie­run­ków Za­go­spo­da­ro­wa­nia Prze­strzen­ne­go War­sza­wy. To naj­waż­niej­szy do­ku­ment de­cy­du­ją­cy o kie­run­ka­ch roz­wo­ju na­sze­go mia­sta. Na pod­sta­wie te­go do­ku­men­tu bę­dą w przy­szło­ści two­rzo­ne i zmie­nia­ne miej­sco­we pla­ny za­go­spo­da­ro­wa­nia, a w kon­se­kwen­cji wy­da­wa­ne po­zwo­le­nia na bu­do­wę, prze­bu­do­wę i mo­der­ni­za­cję wszyst­ki­ch obiek­tów i urzą­dzeń pu­blicz­ny­ch znaj­du­ją­cy­ch się w na­szym mie­ście.

  W pro­jek­cie te­go do­ku­men­tu czy­ta­my: „W stu­dium za­kła­da się, że kształ­to­wa­nie po­da­ży miej­sc par­kin­go­wy­ch bę­dzie re­ali­zo­wa­ne po­przez wła­ści­we okre­śle­nie wskaź­ni­ków par­kin­go­wy­ch dla po­szcze­gól­ny­ch funk­cji, jed­no­cze­śnie na­le­ży dą­żyć do ogra­ni­cza­nia ilo­ści ogól­no­do­stęp­ny­ch miej­sc po­sto­jo­wy­ch w dro­ga­ch pu­blicz­ny­ch na ob­sza­rze po­ło­żo­nym we­wnątrz ob­wod­ni­cy śród­miej­skiej. W re­jo­na­ch, gdzie zbyt du­ża ich do­stęp­no­ść mo­że spo­wo­do­wać prze­cią­że­nie ukła­du dro­go­we­go, a jed­no­cze­śnie za­pew­nio­na je­st ob­słu­ga ko­mu­ni­ka­cyj­na za po­mo­cą wy­so­ko wy­daj­ne­go trans­por­tu zbio­ro­we­go, na­le­ży dą­żyć do ogra­ni­cza­nia licz­by miej­sc par­kin­go­wy­ch w no­wo re­ali­zo­wa­ny­ch in­we­sty­cja­ch bu­dow­la­ny­ch.”

  Tak więc w pla­na­ch je­st uza­leż­nie­nie bu­do­wy miej­sc par­kin­go­wy­ch od atrak­cyj­no­ści i do­stęp­no­ści ko­mu­ni­ka­cji zbio­ro­wej. To już nie je­st szy­ka­no­wa­nie sa­mo­cho­dów, ale ich eli­mi­na­cja w na­szym mie­ście. Je­śli ko­ło two­je­go miej­sca za­miesz­ka­nia je­st przy­sta­nek au­to­bu­su, tram­wa­ju czy me­tra — ma­sz nie mieć sa­mo­cho­du. To nie je­st żart — to je­st fakt. Po­ra te­mu się prze­ciw­sta­wić, bo bę­dzie za póź­no.

Grze­go­rz Wy­soc­ki
Za­stęp­ca Bur­mi­strza Dziel­ni­cy Ocho­ta,
Ma­zo­wiec­ka Wspól­no­ta Sa­mo­rzą­do­wa

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka