GPS GPS
1670
BLOG

Katastrofalne ocieplenie

GPS GPS Ekologia Obserwuj temat Obserwuj notkę 101

       Problem globalnego ocieplenia można podzielić na trzy osobne tezy, które stawiają naukowcy:

  • [T1] Globalny klimat ociepla się ostatnio w tempie niespotykanym dotąd w historii Ziemi.
  • [T2] Działalność człowieka ma dominujący wpływ na to tempo ocieplenia.
  • [T3] Jeśli nie wstrzymamy tego ocieplenia o półtora stopnia Celsjusza, to nastąpi szereg katastrof, które doprowadzą do zagłady ludzkości.

       Gdy ludzie dyskutują o globalnym ociepleniu, to głównie uzasadniają tezy [T1] i [T2]. Jest na ten temat setki naukowych raportów. Naukowcy się spierają co do tych dwóch kwestii. Z tezą [T1] zgadzają się prawie wszyscy, choć są nieliczni naukowcy, którzy temu przeczą. Przy tej tezie główny spór toczy się o to, co jest przyczyną ocieplenia - czy emisja gazów cieplarniach, czy kwestie kosmiczne związane z aktywnością słoneczną i konfiguracją cykli orbitalnych. Są też spory o to czy rzeczywiście tempo wzrostu jest wyjątkowe. Teza [T2] jest też solidnie naukowo uzasadniana, choć ma więcej oponentów niż teza [T1].

       Ale nigdzie nie znalazłem naukowego uzasadnienia tezy [T3]. A tymczasem ta teza jest najważniejsza, ona jest kluczowa, bo tylko gdy ona jest prawdziwa należy z ociepleniem walczyć. Udowodnienie tez [T1] i [T2] nie uzasadnia walki z ociepleniem, nie uzasadnia wydawania kolosalnych kwot na to by ocieplenie powstrzymać. No bo jeśli ocieplenie żadnych poważnych katastrof nie wywoła, to niech będzie cieplej.

       Są naukowcy, którzy tak twierdzą: „Nie musimy też martwić się o katastrofy środowiskowe, nawet jeśli obecny trend naturalnego ocieplenia trwa. W ciągu ostatnich 3000 lat Ziemia była znacznie cieplejsza bez katastrofalnych skutków. Cieplejsza pogoda wydłuża pory roku i ogólnie poprawia warunki do zamieszkania w chłodniejszych regionach. Ponieważ węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny są wykorzystywane do karmienia i wyciągania z ubóstwa ogromnej liczby ludzi na całym świecie, więcej CO2 zostanie uwolnionych do atmosfery. Pomoże to utrzymać i poprawić zdrowie, długowieczność, dobrobyt i produktywność wszystkich ludzi." 

       Jeśli ktoś zna naukowe potwierdzenie tezy [T3] to bardzo proszę o wskazanie mi takich opracowań. Tylko proszę o systematyczność, a nie zawalenie mnie odnośnikami do setek artykułów w Sieci. Poproszę o te naukowe dowody w takiej formie: rodzaj katastrofy, miejsce i czas wystąpienia, liczba ludzi, która wyginie, odnośnik do naukowego opracowania tłumaczącego dlaczego do tej katastrofy dojdzie. Na przykład: cyklony zaczną występować na Bałtyku za kilkanaście lat, co spowoduje śmierć wszystkich Litwinów, Estończyków i Łotyszy - i tu link do naukowego uzasadnienia, że to będzie się działo na skutek podwyższenia się globalnej temperatury o półtora stopnia. Albo: Sahara powiększy się dwukrotnie w ciągu najbliższych kilku lat, co spowoduje wyginięcie stu milionów Nigeryjczyków – i tu link do naukowego uzasadnienia, że to będzie się działo na skutek podwyższenia się globalnej temperatury o półtora stopnia.

       Oczywiście w Sieci widzę dużo tekstów o różnych katastrofach wywołanych ociepleniem. Ale wszystko to są dziennikarskie bajeczki, bez odnośników do jakichkolwiek badań. Więc proszę mi takich artykułów nie wskazywać, bo je znam. I również nie potrzebuję odnośników do raportów uzasadniających tezy [T1] i [T2] bo takie też znam.  

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:  

Być lepszym <- poprzednia notka

następna notka -> Życzenia

Tagi: gps65, globalne ocieplenie, zmiany klimatyczne, katastrofy

GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości