60 obserwujących
304 notki
316k odsłon
  2620   2

Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy - zakaz dyskryminacji nieszczepionych

27 stycznia Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (organ doradczy) uchwaliło rezolucję Nr 2361 poświęconą szczepionkom przeciw Covid-19. Wybrałam najciekawsze fragmenty rezolucji:

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

(...)

4 Aby szczepionki były skuteczne, kluczowe znaczenie będzie miało ich pomyślne rozmieszczenie i wystarczająca absorpcja. Jednak szybkość, z jaką opracowywane są szczepionki, może stanowić trudne do zwalczenia wyzwanie w budowaniu do nich zaufania.

(...)

7 Naukowcy wykonali niezwykłą pracę w rekordowym czasie. Teraz muszą działać rządy. Zgromadzenie popiera wizję Sekretarza Generalnego ONZ, zgodnie z którą szczepionka Covid-19 musi być globalnym dobrem publicznym. Szczepienia muszą być dostępne dla każdego i wszędzie. Zgromadzenie wzywa zatem państwa członkowskie i Unię Europejską do:

7.1 w odniesieniu do opracowywania szczepionek Covid-19:

7.1.1 aby zapewnić wysoką jakość badań, które są rzetelne i prowadzone w sposób etyczny, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie (ETS nr 164, Konwencja z Oviedo) oraz Protokołu dodatkowego dotyczącego badań biomedycznych (CETS nr. 195), które stopniowo obejmują dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące;

7.1.2 zapewnić, że organy regulacyjne odpowiedzialne za ocenę i autoryzację szczepionek przeciwko Covid-19 będą niezależne i chronione przed naciskiem politycznym;

7.1.3 zapewnić przestrzeganie odpowiednich minimalnych standardów bezpieczeństwa, skuteczności i jakości szczepionek;

7.1.4 wdrożyć skuteczne systemy monitorowania szczepionek i ich bezpieczeństwa po ich wprowadzeniu do ogółu społeczeństwa, również w celu monitorowania ich długoterminowych skutków;

7.1.5 wdrożyć niezależne programy odszkodowań za szczepienia, aby zapewnić odszkodowanie za nieuzasadnione szkody i szkody wynikające ze szczepień;

7.1.6 zwrócić szczególną uwagę na możliwość wykorzystywania informacji poufnych przez dyrektorów farmaceutycznych lub firmy farmaceutyczne, które nadmiernie wzbogacają się kosztem publicznym, wdrażając zalecenia zawarte w rezolucji 2071 (2015) w sprawie zdrowia publicznego i interesów przemysłu farmaceutycznego: jak zagwarantować prymat interesów zdrowia publicznego?

7.1.7 przezwyciężyć bariery i ograniczenia wynikające z patentów i praw własności intelektualnej, aby zapewnić szeroką produkcję i dystrybucję szczepionek we wszystkich krajach i wśród wszystkich obywateli;

7.2 w odniesieniu do przydziału szczepionek Covid-19:

7.2.1 zapewnić poszanowanie zasady równego dostępu do opieki zdrowotnej, określonej w art. 3 Konwencji z Oviedo w krajowych planach przydziału szczepionek, gwarantując, że szczepionki Covid-19 są dostępne dla populacji niezależnie od płci, rasy, religii, lub status społeczno-ekonomiczny, zdolność do płacenia, lokalizacja i inne czynniki, które często przyczyniają się do nierówności w populacji;

(...)

7.2.5 powstrzymać się od gromadzenia zapasów szczepionek Covid-19, co osłabia zdolność innych krajów do pozyskiwania szczepionek dla ich populacji, zapewniać, że gromadzenie zapasów nie przekłada się na wzrost cen szczepionek dla tych, którzy nie mogą gromadzić zapasów, przeprowadzić audyt i należytą staranność w celu zapewnienia szybkiego rozpowszechnianie szczepionek po minimalnych kosztach;

(...)

7.2.7 zapewnić, że szczepionki Covid-19, których bezpieczeństwo i skuteczność zostały ustalone, będą dostępne dla wszystkich, którzy będą ich potrzebować w przyszłości, poprzez odwoływanie się, w razie potrzeby, do obowiązkowych licencji w zamian za opłacenie tantiem;

7.3 w odniesieniu do zapewnienia wysokiego "spożycia" szczepionek:

7.3.1 dopilnować, aby obywatele zostali poinformowani, że szczepienie NIE jest obowiązkowe i że nikt nie jest politycznie, społecznie lub w inny sposób naciskany, aby się zaszczepić, jeśli nie chce,

7.3.2 dopilnować, aby nikt nie był dyskryminowany z powodu braku szczepienia, z powodu możliwego zagrożenia zdrowia lub braku chęci szczepienia;

7.3.3 podjąć wczesne skuteczne środki w celu przeciwdziałania dezinformacjji i wahaniom w odniesieniu do szczepionek Covid-19;

7.3.4 rozpowszechniać przejrzyste informacje o bezpieczeństwie i możliwych skutkach ubocznych szczepionek, współpracując z platformami mediów społecznościowych i regulując je, aby zapobiec rozpowszechnianiu dezinformacji;

7.3.5 przekazywać w przejrzysty sposób treść umów z producentami szczepionek i udostępniać je publicznie do kontroli parlamentarnej i publicznej;


(...)

7.4 w odniesieniu do szczepienia dzieci Covid-19:

7.4.1 zapewnić równowagę między szybkim rozwojem szczepień dla dzieci a należytym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i skuteczności oraz zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa i skuteczności wszystkich szczepionek udostępnianych dzieciom, z naciskiem na dobro dziecka, zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka;

7.4.2 zapewnić wysokiej jakości badania, z należytą starannością o odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z międzynarodowymi normami prawnymi i wytycznymi, w tym sprawiedliwy podział korzyści i ryzyka u badanych dzieci;

7.4.3 zapewnić, że życzenia dzieci są należycie uwzględniane, stosownie do ich wieku i dojrzałości; jeżeli nie można uzyskać zgody dziecka, dopilnować, aby zgoda została wyrażona w innych formach i była oparta na wiarygodnych i odpowiednich do wieku informacji;

7.4.4 wspierać UNICEF w jego wysiłkach na rzecz dostarczania szczepionek od producentów, którzy mają umowy z COVAX Facility, tym, którzy najbardziej ich potrzebują;

7.5 w odniesieniu do zapewnienia monitorowania długoterminowych skutków szczepionek COVID-19 i ich bezpieczeństwa:

7.5.1 zapewnić międzynarodową współpracę w celu szybkiego wykrywania i wyjaśniania wszelkich sygnałów dotyczących bezpieczeństwa za pomocą globalnej wymiany danych w czasie rzeczywistym na temat zdarzeń niepożądanych po szczepieniu (AEFI);

7.5.2 używać świadectw szczepień wyłącznie w celu monitorowania skuteczności szczepionek, potencjalnych skutków ubocznych i zdarzeń niepożądanych;

7.5.3 wyeliminować wszelkie luki w komunikacji między lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi organami zdrowia publicznego zajmującymi się danymi AEFI i przezwyciężyć słabości istniejących sieci danych dotyczących zdrowia;

7.5.4 przybliżyć nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii do systemów opieki zdrowotnej;

(...)

8 Odnosząc się do rezolucji 2337 (2020) w sprawie demokracji w obliczu pandemii Covid-19, Zgromadzenie potwierdza, że ​​parlamenty jako podstawowe instytucje demokracji muszą nadal odgrywać potrójną rolę reprezentacji, prawodawstwa i nadzoru w okolicznościach pandemii. W związku z tym Zgromadzenie wzywa parlamenty do wykonywania tych uprawnień, w stosownych przypadkach, również w odniesieniu do opracowywania, przydziału i dystrybucji szczepionek Covid-19. .

---------------------------------

W Rezolucji zwraca uwagę zakaz obowiązku szczepień, zakaz jakichkolwiek nacisków w tej mierze oraz zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji wobec osób niezaszczepionych.

W tym kontekście polecam też ciekawy tekst:

https://www.ekspedyt.org/2021/02/02/szczepionkowy-apartheid-stop-szantazom/

 

Appendix.
Debata na sesji Zgromadzenia poprzedzona była sprawozdaniem Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju (sprawozdawca: Jennifer De Temmerman).

Warto przytoczyć fragment sprawozdania, uzasadniający zakaz dyskryminacji osób nieszczepionych. Cytuję:

    4.3  Potrzeba podejścia opartego na prawach człowieka

    59 Krajowe przygotowania i strategie zapewniające wysoki poziom przyjmowania szczepionek muszą opierać się na pełnym poszanowaniu praw człowieka. Prawo do ochrony zdrowia jest podstawowym prawem człowieka i ma zasadnicze znaczenie dla naszego zrozumienia godnego życia. Artykuł 12 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych uznaje, że każdy ma prawo do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia fizycznego i psychicznego (12.1). Państwa są zobowiązane do podjęcia niezbędnych kroków w celu osiągnięcia pełnej realizacji tego prawa poprzez zapobieganie, leczenie i kontrolę chorób epidemicznych, endemicznych, zawodowych i innych (12.2c). W związku z tym na naszych państwach członkowskich spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie dobrego zdrowia publicznego i wysokiego zakresu szczepień szczepionkami Covid-19.

    60 Środki nie mogą jednak naruszać prawa i wolności jednostki do autonomii cielesnej i świadomej zgody, gwarantowanej przez artykuły 2 i 5 Konwencji z Oviedo. Konwencja chroni godność i tożsamość wszystkich istot ludzkich oraz gwarantuje każdemu, bez dyskryminacji, poszanowanie ich integralności oraz innych praw i podstawowych wolności w zakresie stosowania biologii i medycyny. Artykuł 2 stanowi, że interes i dobro istoty ludzkiej przeważają nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki. Ponadto art. 5 stanowi, że interwencja w dziedzinie zdrowia może być przeprowadzona wyłącznie po wyrażeniu przez osobę zainteresowaną dobrowolnej i świadomej zgody. W przypadku wahania dotyczącego szczepionek oznacza to, że szczepienia nie mogą być wymuszane na osobie.

    61 Jest zatem jasne, że w normalnych okolicznościach nie można na nikogo narzucić przymusu. Jednak niektórzy podnieśli kwestię, czy szczepionki powinny być obowiązkowe, na przykład jako warunek pracy lub opieki nad osobami starszymi i osobami, które są w grupie wysokiego ryzyka ciężkiej choroby lub śmierci z powodu Covid-19. To znowu może być ingerencją w artykuły 8 i 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (ETS nr 5) dotyczące prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz poszanowania, odpowiednio, wolności myśli, sumienia i wyznania. Nie są to prawa bezwzględne, a ingerencja może w niektórych przypadkach być uzasadniona w celu ochrony zdrowia indywidualnego lub publicznego. Art. 26 Konwencji z Oviedo przewiduje ewentualne wyjątki od wykonywania praw i przepisów ochronnych, gdy celem jest ochrona zbiorowych interesów, do których należy ochrona zdrowia publicznego. Jednak każde takie ograniczenie musi być określone przez prawo i być konieczne w demokratycznym społeczeństwie w celu ochrony wchodzących w grę zbiorowych interesów. Warunki te należy interpretować w świetle kryteriów ustanowionych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, w szczególności kryteriów konieczności i proporcjonalności.

    62 Ale w żadnym wypadku nie zalecałabym, aby te szczepionki były obowiązkowe - z tego prostego powodu, że nie wykazano, aby obowiązkowe szczepienia działały. W kontekście historycznym takie regulacje były kojarzone z uciskiem rządów wobec systematycznie marginalizowanych populacji.  Ponieważ zaufanie do szczepionek jest silnie powiązane z zaufaniem do rządu, wprowadzenie obowiązkowych szczepionek Covid-19 może potencjalnie przynieść efekt przeciwny do zamierzonego. Zamiast tego państwa członkowskie powinny opracować strategie budowania zaufania do szczepionek poprzez przejrzystą komunikację i inne demokratyczne środki.

    https://pace.coe.int/en/files/28925/htmlLubię to! Skomentuj10 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości