Encyklopedia Teatru Polskiego
Encyklopedia Teatru Polskiego
LechGalicki LechGalicki
360
BLOG

Panowie książęta - redaktorzy, bywalcy salonów i kreatorzy rzeczywistości, o co idzie?

LechGalicki LechGalicki Media Obserwuj temat Obserwuj notkę 4

Lech Galicki

   Czy polski dziennikarz ma poczucie misji zawodowej (np. przedstawianie prawdy i tylko prawdy o rzeczywistości społecznej, politycznej itp., dobro Polski, polepszenie jakości życia współrodaków itp., niezależność polityczna w pracy twórczej itp.) pracując obecnie w polskich i nie tylko, wręcz reprezentujących obce interesy,  mediach masowych?
   Czy polski dziennikarz na poziomie lokalnym i ogólnopolskim wykonuje zlecone przez swych zwierzchników zadania twórczo-redakcyjne w sytuacji, gdy wie, iż nie są one zgodne z kodeksem etyki zawodowej - w obawie przed utratą pracy?
   Czy polski dziennikarz jest nakłaniany do tworzenia w swej pracy tzw. warsztatu socjotechnicznego (psychotechnicznego), z którego wytwarzane produkty informacyjne mają oddziaływać na społeczeństwo zgodnie z zamówieniami i presją partii politycznych? Jeżeli tak, czy dotyczy to także publicznych środków masowego przekazu?
   Jeżeli dziennikarze odpowiedzą trzy razy "tak" na wyżej zadane pytania - stwierdzenie, że w Polsce istnieje wolna i niezależna prasa, radio i telewizja jawi się mitem, a polskie społeczeństwo jest poddawane przez zidentyfikowane i nie zidentyfikowane  siły niedozwolonym zabiegom socjotechnicznym i psychotechnicznym, co prowadzi wprost do sterowania zachowaniami ludzkimi(wywoływanie agresji - także autoagresji, bezwolność, apatia, pozbawienie zbiorowego rozumienia  i analizy relacji przyczynowo-skutkowych, utrata przez odbiorców negatywnych, sprzecznych i nieprawdziwych sygnałów informacyjnych poczucia tożsamości narodowej oraz powolna i systematyczna marginalizacja takiej zbiorowości na teatrze rozwijających się państw i społeczeństw demokratycznych).
  Jeżeli dziennikarze odpowiedzą na wyżej zadane pytania trzy razy "nie" - należy domniemywać, iż obecnie polska prasa, radio i telewizja "nie kłamie" na zamówienie. A kto w to wątpi ma do tego prawo. Przede wszystkim nie - prasowe.

                                                                                                             imageFot. z Wszystko co Najważniejsze

  Wczoraj to dzisiaj, tyle że wczoraj". Dobro było i jest. Zło było i jest. W Polsce zaobserwowano niezwykłą liczbę książąt. Bez tzw. dobrego pochodzenia rodowego. Dziwnym trafem mogą bardzo wiele. Należą do grupy bezpardonowo dążącej do określonych celów.
   Traktat o sprawowaniu władzy - „Książę” - autorstwa Niccolo Machiavellego - „wstrętny bryk” jak twierdziło wielu mu współczesnych, to dzieło szatana, samego zaś autora za „nauczyciela tyranów”, „wielkiego manipulatora” uznano - człowieka pozbawionego moralności . Mówiło się, iż osobnik ten był twórcą, czy też nauczycielem hipokryzji. A skoro jak twierdził: „w polityce bezbronni prorocy nic nie znaczą” i „racja nic nie znaczy, gdy nie jest poparta siłą” oraz przede wszystkim: „cel uświęca środki”, to rzeczywiście na podstawie tych faktów można powiedzieć, że sam Nikolo Machiavelli i treść jego dzieł stanowiły wzór dla propagandzistów, teoretyków i praktyków wyrafinowanej współczesnej propagandy, dysponujących nieznanymi Machiavellemu środkami manipulowania ludzkimi zbiorowościami, ich zachowaniami i narzucaniem im określonego odbioru rzeczywistości.
  Historia propagandy nienazwanej, lecz stosowanej przez poszczególnych, doceniających jej przydatność w sprawowaniu władzy hegemonów i gremia rządców liczy sobie wiele tysięcy lat, lecz dopiero w dziewiętnastym wieku propaganda określona, wraz z pojawieniem się w życiu społeczno-politycznym walki wyborczej - łączy się to z erupcją demokracji parlamentarnej - zaczęła się w sposób niebywały rozwijać.

      W języku potocznym propaganda stanowi do tej pory synonim stosowania półprawd, kłamstw, manipulacji i fałszowania rzeczywistości. Od strony profesjonalnej wygląda to nieco inaczej i jak napisał w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku Edward Bernays, uznany w Stanach Zjednoczonych za ojca Public Relations: „(...) Świadoma i naukowa manipulacja nawykami i poglądami szerokich mas jest ważnym elementem społeczeństwa demokratycznego (...)".
Ludzie, o których nigdy nie słyszeliśmy, kierują nami, narzucają schematy myślowe, kształtują gusty i podrzucają, czy też proponują pod niezauważalną presją idee. I jest to w pełni logiczna droga rozwoju społeczeństwa demokracji(...)”.
Niccolo Machiavelli był zwolennikiem ustroju republikańskiego. Żył w latach 1469-1527. Funkcjonował jako czołowy pisarz społeczny i polityczny włoskiego odrodzenia, historyk, prawnik i dyplomata florencki. Ówczesne Włochy stanowiły zbiór miast - państw, których władcy intensywnie i systematycznie toczyli ze sobą boje o utrzymanie wpływów. A było to treścią i w pełnym tego słowa znaczeniu - sensem życia ich oraz popleczników „książąt”. Kiedy w roku 1512 Niccolo Machiavelli, sekretarz Drugiej Kancelarii Signorii w Republice Florenckiej, po 14 latach niezwykle wiernej i oddanej służby traci stanowisko, zaczyna pisanie „Księcia” - dzieła wiekopomnego, dedykowanego Wawrzyńcowi Wspaniałemu, Synowi Piotra De Medici oraz „Rozważań nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza”. Obie te książki stanowią i zawierają kwintesencję poglądów i opartej na doświadczeniu dyplomaty i polityka - pedagogiki Machiavellego. Pisze on także „Historie florenckie”, poematy i komedie np. „Mandragora”. Jednak to „Książę” staje się jego wizytówką tajemniczą i znamienitą dla jednych, a odrażającą i amoralną dla drugich.
     Machiavelli pisze w „Księciu”: „(…) nie jest przeto koniecznym, by książę posiadał wszystkie (...) zalety (...) lecz jest bardzo potrzebnym, aby wydawało się, że je posiada. Śmiem nawet powiedzieć, że, gdy się je ma i stale zachowuje, przynoszą szkodę, gdy zaś wydaje się, że je ma, przynoszą pożytek; powinien więc książę uchodzić za litościwego, dotrzymującego wiary, ludzkiego, religijnego, prawego i być nim w rzeczywistości, lecz umysł musi mieć skłonny do tego, by mógł i umiał działać przeciwnie, gdy zajdzie potrzeba”. Tu zauważam niezwykłe związki istniejące pomiędzy księciem makiawelicznym a działaniami współczesnych polityków, szczególnie pana Donalda Tuska - manekina wykonawczego tzw. realizatorów poleceń niejawnych, „książąt” antypolskich w sferze socjotechniki, psychotechniki, czyli współczesnej propagandy, gdy ta jestwspierana przez władze pro PO publiczne, popierana przez wykształcone klasy, elity i gdy istnieje realny brak możliwości donośnego sprzeciwu wobec jej treści.
      Rozróżnia Niccolo Machiavellego w „Księciu” „dobre i złe posługiwanie się okrucieństwami”. „Dobrze użytymi mogą nazywać się te (jeśli o złem można powiedzieć, że jest dobrem), które popełnia się raz jeden z konieczności, dla ubezpieczenia się, nie powtarza się ich później, a które ponadto przynoszą największy pożytek poddanym”. I dodaje aż zdumienie ogarnia zwykłego człowieka, chociaż biorąc pod wzgląd doktrynę, iż „cel uświęca środki” (także w przypadku propagandy) - trudno zaprzeczyć iż, „(...) krzywdy powinno się wyrządzać wszystkie naraz, aby krócej doznawane, mniej tym samym krzywdziły, natomiast dobrodziejstwa należy świadczyć po troszę, aby lepiej smakowały”. To także elementy wyrafinowanej propagandy.
      Makiawelizm, czy też machiawelizm, to doktryna polityczna zalecająca stosowanie podstępu, przemocy, obłudy w dążeniu do realizacji zamierzeń, cynizm, przewrotność i brak skrupułów w dążeniu do celów uznanych(!) za godziwe, w myśl zasady „cel uświęca środki”. Kto ma prawo do uznawania, że ten czy tamten cel jest godziwy? Nieobiektywnie. W pełni subiektywnie. Ten, kto na realizacji tego celu zyskuje! Kto tworzy sobie prawo do kreowania, propagandowego bytu doktryny, że cel uświęca środki? Kto zawłaszcza media masowe? Tyran!
          Podczas swej kampanii prezydenckiej w roku 1916 Woodrow Wilson w celu pozyskania wyborców chcąc zaspokoić antywojenne nastawienie większości amerykańskiego społeczeństwa, deklarował swój pacyfizm. Gdy został prezydentem USA, zdecydował o rozpoczęciu masowej propagandy, co po okresie sześciu miesięcy doprowadziło prawie do wybuchu histerii wojennej w USA. Ten zabieg propagandowy zgodny w całości z makiawelistyczną doktryną „cel uświęca środki” nazwano „rewolucją w sztuce demokracji”, która polegała na „fabrykowaniu przyzwolenia” i uzasadniano nieodpowiedzialnością społeczeństwa: „dobro społeczne całkowicie umyka opinii publicznej”. To wręcz zaskakujące, ale podobnie jak prezydent kapitalistycznego mocarstwa postępował komunistyczny dyktator Włodzimierz Ilijcz Lenin, według którego partia rewolucyjna powinna wykorzystać bunty ludowe, a następnie popędzić naiwne masy ku świetlanej przyszłości. Warto przypomnieć wspomniane już w tym tekście elitarystyczne podejście do propagandy, Edwarda Bernaysa: „Świadoma i naukowa manipulacja nawykami i poglądami mas jest ważnym elementem społeczeństwa demokratycznego (...)”.Np. „wyrżnąć watahę”, do stanu histerii społecznej oczerniać śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kłamać z pudrem na twarzy...

                                                                                                           image
      Niccolo Machiavelli odważył się wyraźnie i „bez znieczulenia” zobaczyć i pokazać politykę jako grę instrumentów całkowicie pragmatycznych, bez sentymentalizmu, których świadome użycie powinno powodować określone skutki. To jest podstawowy opis maszynerii propagandy. I właśnie dlatego trzeba stwierdzić, że Machiavelli jest ojcem teoretykiem nie tylko nowoczesnej sztuki rządzenia, ale także współczesnych technik: propagandy, informacji, socjotechniki. Jest w ogromnej mierze, także jako symbol- ojcem nowoczesnej propagandy.
      Wszyscy parający się wyżej wymienionymi dziedzinami, również reklamą, powinni mieć świadomość, że posługują się rozumowaniem Machiavellego, czyli posiadając przekonanie o naturze człowieka i naturze społeczeństw, pracują nad doborem środków mających wywołać określone ludzkie zachowania.
   Machiavelli uważał, że istotą człowieka jest tkwiące w nim zło. Pisał: „Założyciele i prawodawcy państw winni zawsze zakładać z góry, że wszyscy ludzie są źli i że niechybnie takimi się okażą, ilekroć będą mieli ku temu sposobność. Jeśli zaś skłonność ludzi do zła pozostaje przez pewien czas nieujawniona, przypisać to należy jakiejś ukrytej przyczynie, której z braku doświadczenia nie udało się poznać; z pewnością odkryje ją jednak czas, który nie na darmo zwany jest ojcem wszelkiej prawdy”. Machiavelli: „(…) ludzie jedynie z konieczności zdolni są do czynienia dobra; jeśli pozostawić im swobodę wyboru i dać sposobność do swawoli, od razu wszędzie zapanują nieporządek i rozpasanie. Dlatego to zwykło się mawiać, że głód i ubóstwo czynią ludzi przedsiębiorczymi i pracowitymi, a prawa czynią ich dobrym (...)".
Pierwszym ministrem propagandy (1928-1945) w III Rzeszy był Joseph Goebbels. Sformułował on zasady propagandy goebbelsowskiej, modyfikowane wielokrotnie, „wyjęte” z doświadczenia rozmaitych totalnych reżimów. Uwielbiał się porównywać, czy też wielce szczęśliwym był, gdy porównywano go do Machiavellego. Diabolicznego. Wykorzystującego wszystkie dostępne środki dla osiągnięcia celu. Upowszechniał on w swej propagandzie przeznaczonej dla niemieckich „nadludzi” świadomość istnienia zła we wszystkich naznaczonych ofiarach niemieckiego faszyzmu. Nie brał tylko pod uwagę tego, iż Niccolo Machiavelli twierdził, iż zło istnieje we wszystkich ludziach bez wyjątku.
     Niektórzy komentatorzy biografii Niccolo Machiavellego twierdzą, że jego życie było wielką porażką. A pochodząca od jego nazwiska nazwa „makiawelizm” w języku potocznym przyznawana jest działaniom pokrętnym, odrażającym, budzącym lęk, złowieszczym. Choć także genialnym.
      Machiavelli pisał w przekazie „propagandowym” swoim współczesnym i odległym w czasie pokoleniom: „sposób, w jaki się żyje, jest tak różny od tego, w jaki się żyć powinno, że kto chcąc czynić tak, jak się czynić powinno, nie czyni tak, jak inni czynią, ten gotuje raczej swój upadek niż przetrwanie”.
      W związku z powyższym zapytam, czy my w obecnej rzeczywistości żyjemy w Polsce w sposób całkowicie różny od tego, w jaki się żyć powinno? Czy upadek nam przeznaczony, czy przetrwanie?
     No, proszę, książęta, władcy, bywalcy salonów... wasz cel jest jaki? I jakie stosujecie środki?
     Czym dla was jest Polska i kim Polacy? Mówcie. Bez znieczulenia.

                                                                                                               LechGalicki
O mnie LechGalicki

Lech Galicki, ur. 29 I 1955, w domu rodzinnym przy ulicy Stanisława Moniuszki 4 (Jasne Błonia) w Szczecinie. Dziennikarz, prozaik, poeta. Pseud.: (gal), Krzysztof Berg, Marcin Wodnicki. Syn Władysława i Stanisławy z domu Przybeckiej. Syn: Marcin. Ukończył studia ekonomiczne na Politechnice Szczecińskiej; studiował również język niemiecki w Goethe Institut w Berlinie. Odbył roczną aplikację dziennikarską w tygodniku „Morze i Ziemia”. Pracował jako dziennikarz w rozmaitych periodykach. Był zastępcą redaktora naczelnego dwutygodnika „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”. Od 1995 współpracuje z PR Szczecin, dla którego przygotowuje reportaże, audycje autorskie, słuchowisko („Grona Grudnia” w ramach „Szczecińskiej Trylogii Grudnia.”), pisze reżyserowane przez redaktor Agatę Foltyn z Polskiego Radia Szczecin słuchowiska poetyckie: Ktoś Inny, Urodziłem się (z udziałem aktorów: Beaty Zygarlickiej, Adama Zycha, Edwarda Żentary) oraz tworzy i czyta na antenie cykliczne felietony. Podróżował do Anglii, Dani, RFN, Belgii; w latach 1988 – 1993 przebywał w Berlinie Zachodnim. Od 1996 prowadzi warsztaty dziennikarskie dla młodzieży polskiej, białoruskiej i ukraińskiej w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Związku Zawodowego Dziennikarzy. W 1994 otrzymał nagrodę specjalną SDP za różnorodną twórczość dziennikarską i literacką. Wyróżniany wielokrotnie przez polskie bractwa i grupy poetyckie. Od 2011 prowadzi w Szczecińskim Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej: Teatr Empatia (nagrodzony za osiągnięcia artystyczne przez Prezydenta miasta Szczecin), pisze scenariusze, reżyseruje spektakle, w których także występuje, podobnie okazjonalnie gra główną rolę w miniserialu filmowym. Jako dziennikarz debiutował w 1971 roku w tygodniku „Na przełaj”. Debiut literacki: Drzewo-Stan (1993). Opublikował następujące książki poetyckie: Drzewo-Stan. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „ Ottonianum”, 1993; Ktoś Inny. Tamże, 1995; Efekt motyla. Szczecin: Wyd. „PoNaD”, 1999. Cisza. Szczecin: Wyd. Promocyjne „Albatros”, 2003, KrzykOkrzyk, Szczecin: Wyd. „PoNaD”, 2004. Lamentacje za jeden uśmiech. Szczecin: Wyd. „PoNaD”, 2005. Tentato. Zapamiętnik znaleziony w chaosie. Szczecin: Wyd. „PoNaD”, 2007. Lawa rozmowy o Polsce. Współautor. Kraków: Solidarni 2010, Arcana, 2012, Antologia Smoleńska 96 wierszy. Współautor, wyd. Solidarni 2010, rok wyd.2015. Proza, reportaże, felietony: Trzask czasu, Czarnków: Interak, 1994; Na oka dnie (wspólnie z Agatą Foltyn) Szczecin: Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”), 1997, Jozajtis, Szczecin, Wyd. „PoNaD”, 1999, Sennik Lunatyka, Szczecin: Wyd. Promocyjne „ Albatros”, 2000, Dum – Dum. Szczecin: Wyd. „PoNaD”, 2000, Dum –Dum 2. Tamże, 2001, Punkt G., Tamże, 2002, Dziękuję za rozmowę. Zszywka czasu. Tamże, 2003. RECENZJE Charakterystyczne dla „metafizycznych” tomów poezji Galickiego jest połączenie wierszy oraz fotografii Marka Poźniaka (w najważniejszym tomie Ktoś Inny są to zdjęcia kostiumów teatralnych Piera Georgia Furlana), stanowiących tyleż dopełniającą się całość, co dwa zupełnie autonomiczne zjawiska artystyczne, jednocześnie próbujące być świadectwem poszukiwania i zatrzymywania przez sztukę prześwitów Wieczności. Marzenia mają moc przełamania własnego zranienia, ocalenia świadomości boleśnie naznaczonej czasem, przemijaniem, śmiercią. Prowadzą do odnajdywania w sobie śladów nieistniejącego już raju i harmonii. Charakterystyczna jest przekładalność zapisu słownego na muzyczny i plastyczny. Reportaże i felietony Galickiego dotyczą zawsze najbliższej rzeczywistości: ułamki rozmów i spotkań w tramwaju, migawki spostrzeżeń, codzienność w jej często przytłaczającym wymiarze. Zapiski zaskakują trafną, skrótową diagnozą sytuacji życiowej bohaterów. Galicki balansuje pomiędzy oczywistością a niezwykłością zjawiska, powszedniością sytuacji, a często poetyckim językiem jej przedstawienia. Oderwanie opisywanych zdarzeń od pierwotnego kontekstu publikacji („Kościół nad Odrą i Bałtykiem”, PR Szczecin) czyni z minireportaży swoistą metaforę, usiłującą odnaleźć w ułamkach codzienności porządkujący je sens. Podobnie dzieje się w felietonach z założenia interwencyjnych (Dum – Dum, Dum – Dum 2): autor poszukuje uogólnienia, czy też analogii pomiędzy tym co jednostkowe a tym, co ogólne, wywiedzione z wiersza, anegdoty, symbolu, przeszłości. Galicki buduje świat swoich mikroopowiadań również z ułamków przeszłości (np. historia Sydonii von Borck w Jozajtisie), a także z doświadczeń autobiograficznych (pamięta dzień swoich urodzin, przeżył doświadczenie wyjścia poza ciało, oraz groźną katastrofę). Piotr Urbański Powyższy artykuł biograficzny pochodzi z Literatury na Pomorzu Zachodnim do końca XX wieku, Przewodnik encyklopedyczny. Szczecin: Wydawnictwo „Kurier – Press”, 2003. Autor noty biograficznej: Piotr Lech Urbański dr hab. Od 1.10.2012 prof. nadzw. w Instytucie Filologii Klasycznej UAM. Poprzednio prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa (2002-2008), Dokonano aktualizacji w spisie książek napisanych po opublikowaniu notatki biograficznej Lecha Galickiego i wydanych. Recenzja książki Lecha Galickiego „Dziękuję za rozmowę. Zszywka czasu”. Wydawnictwo „PoNaD”. Szczecin 2003 autorstwa (E.S) opublikowana w dwumiesięczniku literackim TOPOS [1-2 (74 75) 2004 Rok XII]: Dziękuję za rozmowę to zbiór wywiadów, artykułów prasowych, które szczeciński dziennikarz, ale także poeta i prozaik, drukował w prasie w ostatniej dekadzie. Mimo swej różnorodności, bo obok rozmowy z modelkami znajdziemy np. wywiad z Lechem Wałęsą, z chaotycznego doświadczenia przełomu wieków wyłania się obraz współczesności targanej przez sprzeczne dążenia, poszukującej jednak własnych form osobowości. Legendarne UFO, radiestezja, bioenergoterapia, spirytualizm – zjawiska, które Galicki nie obawia się opisywać, niekiedy wbrew opinii publicznej i środowisk naukowych. Prawie każdy czytelnik znajdzie w tej książce coś dla siebie – wywiady z wybitnymi artystami sąsiadują z wypowiedziami osób duchowych, opinie polityków obok opowieści o zwykłych ludzkich losach. Galicki, mimo iż w znacznej mierze osadzony jest w lokalnym środowisku Pomorza Zachodniego, dąży do ujmowania w swoich tekstach problematyki uniwersalnej i reprezentuje zupełnie inny, niż obecnie rozpowszechniony, typ dziennikarstwa. Liczy się u niego nie pogoń za sensacją, a unieruchomienie strumienia czasu przy pomocy druku. Pisze na zasadzie stop – klatek tworząc skomplikowany, niekiedy wręcz wymykający się spod kontroli obraz naszych czasów. (E.S.).

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura