0 obserwujących
2 notki
671 odsłon
466 odsłon

Nauczyciele - aspekty nie tylko moralne?

Wykop Skomentuj1

Witam,


W toku wydarzeń trwającego strajku nauczycieli nie mogłem się oprzeć pewnym refleksjom w różnych aspektach związanych z tym wydarzeniem.  O moralnym poziomie i postępującej deprecjacji pozycji nauczyciela nie ma co dyskutować, bo jest ona faktem niczym krzywa wykładnicza na wykresie. Mam tylko nadzieję, że zatrzyma się ona w bezpiecznej odległości przed asymptotą pionową ...   O tym (moralnym) aspekcie wielu już pisało, więc pominę ten temat.

Skupić się chciałem nad aspektem formalno-prawnym, który jakoś nie przebija się do dyskusji publicznej. Niestety nie znalazłem nigdzie żadnej analizy prawnej sporządzonej przez szacownych Koryfeuszy Prawa, tak licznie wypowiadających się na tematy konstytucyjne (ale nie w tym przypadku).  I tak "z braku laku" sam sięgnąłem do obowiązującej Konstytucji RP https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm tak chętnie przez przez niektórych przywoływanej, Ustawy Karta Nauczyciela (podobnie hołubionej) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000967 oraz Ustawy o rozpatrywaniu sporów zbiorowych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910550236/U/D19910236Lj.pdf. Dokumenty te - jak mi się wydaje, powinny odnosić się bezpośrednio do meritum sprawy.

Szczególną moją uwagę zwróciły zapisy:

1. Konstytucja RP Art. 31

a. Par.2: 

"Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje."

b. Par. 3:

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw (wytłuszczenie autora).

2. Konstytucja RP Art. 59 Par. 3:

Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie.

3. Konstytucja RP Art. 70 :

a. Par.1

"Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa."

b. Par.4 

"Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. ..."


3. Ustawa Karta Nauczyciela:

Rozdział 2 Obowiązki nauczycieli:
...

Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (wytłuszczenie autora);

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju (wytłuszczenie autora);

......

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka  (wytłuszczenie autora);

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów (wytłuszczenie autora).


4. Ustawa o rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych

Rozdział 3 Mediacja i Arbitraż

Art.16.1.  Podmiot  prowadzący  spór  zbiorowy  w interesie  pracowników może, nie korzystając z prawa przewidzianego wart.15,  podjąć próbę rozwiązania sporu przez poddanie go rozstrzygnięciu kolegium arbitrażu społecznego.

2.Spór zakładowy rozpoznaje kolegium arbitrażu społecznego przy sądzie wojewódzkim w którym utworzony jest sąd pracy i ubezpieczeń społecznych. Spór wielozakładowy rozpoznaje Kolegium Arbitrażu Społecznego przy Sądzie Najwyższym.

...

6.Orzeczenie kolegium zapada większością głosów. Jeżeli żadna ze stron przed poddaniem sporu rozstrzygnięciu kolegium nie postanowi inaczej, orzeczenie to wiąże strony

Rozdział 4 Strajk:

   Art. 17 Par. 3.Przy  podejmowaniu  decyzji  o ogłoszeniu strajku podmiot reprezentujący interesy pracowników powinien wziąć pod uwagę współmierność żądań do strat związanych ze strajkiem. (wytłuszczenie autora)   

Art.18.Udział w strajku jest dobrowolny.


Zaczynając więc "ab ovo" - należy zadać pytanie: Czy strajk nauczycieli jest w świetle obowiązujących uwarunkowań prawnych legalny?

Już na poziomie zapisów Konstytucji dochodzi do kolizji 2 praw: pracowniczego - prawa do strajku oraz obywatelskiego - prawa i obowiązku nauki do 18 roku życia wraz zakazem ograniczania w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw jakim jest zarówno prawo do strajku, jak i prawo do edukacji. Ta druga regulacja wsparta jest jeszcze zobowiązaniem organów Państwa aby zapewniały obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia.Starając się znaleźć rozwiązanie tej kolizji należy zastanowić się nad aspektami sprawy:

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo