NIK: Poczta Polska nie zapewnia właściwej jakości usług. Jest komentarz

Poczta Polska. fot. Wikimedia/Rakoon
Poczta Polska. fot. Wikimedia/Rakoon
Raport NIK zawiera liczne nieścisłości oraz dane, które nie mają oparcia w faktach - wskazuje Poczta Polska, odnosząc się do wyników kontroli NIK. Spółka podała, że złożyła do ustaleń z raportu szereg wyjaśnień i uwag.

W raporcie "Jakość i dostępność powszechnych usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polską SA” w latach 2015-2020, Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że Poczta Polska nie zapewnia właściwej jakości powszechnych usług pocztowych". Nadal występują opóźnienia w dostarczaniu przesyłek i są one coraz droższe, a w niektórych miejscowościach mieszkańcy mają problemy z dostępnością do usług pocztowych - napisano w raporcie. Jak dodano, "działania zmierzające do zmiany tego stanu rzeczy nie są w pełni skuteczne".

Poczta Polska się tłumaczy

W oświadczeniu przesłanym PAP, Poczta Polska podkreśla, że spełniła wszelkie obowiązujące uregulowania prawne w zakresie dostępności do placówek pocztowych na terenie całego kraju. Odnośnie dostępności do placówek pocztowych w ujęciu lokalnym według obecnego stanu prawnego nie obowiązują określone uregulowania. Jeżeli takie uregulowania staną się obowiązujące, Poczta Polska będzie stosownie rozwijała sieć placówek pocztowych, aby spełnić wszelkie nałożone na nią obowiązki - podała spółka.

Dodała, że w kontrolowanym okresie ww. wymogi były spełnione nadmiarowo. Niezależnie od regulacji prawnych w zakresie rozmieszczenia placówek pocztowych zarówno lokalnie, jak i na poziomie centralnym prowadzone były i są działania mające na celu uruchamianie nowych placówek na obszarach, gdzie występuje uzasadnione zapotrzebowanie klientów - wskazała Poczta.

Jak zaznaczyła, w materiale graficznym zamieszczonym w raporcie zaprezentowane dane dot. dostępności do placówek na terenach gmin wiejskich są niezgodne z obowiązującymi przepisami, bowiem na terenach gmin wiejskich dostępność liczona jest w odniesieniu do powierzchni gmin, a w materiale NIK przeliczono ją na liczbę mieszkańców.

Ponadto dane graficzne są niespójne, ponieważ zaprezentowane informacje dot. liczby placówek w kontekście liczby mieszkańców i rodzaju gmin są nieczytelne - nie sumuje się liczba placówek do wskazanej liczby w tytule, np. 4570 placówek gmin miejskich i miejsko-wiejskich rozpisanych na grafice zostało tylko w sumie 2472 placówek - podała spółka.

Według Poczty, w odniesieniu do przykładowych cen wybranych przez NIK należy podkreślić, że wartości procentowe podwyżek zostały niewłaściwe przedstawione, niezgodnie ze stanem rzeczywistym. "W raporcie podano, że list krajowy ekonomiczny wzrósł o 87 proc. w 2019 roku w stosunku do 2015 roku. Porównaniu poddano list nierejestrowany ekonomiczny o masie do 350 g w gabarycie A, tymczasem cena tego listu w 2015 roku wynosiła 1,75 zł, zaś w 2019 roku cena listu o tych samych parametrach wynosiła 2,60 zł, co daje wzrost o 48 proc., a nie wzrost o 87 proc. jak podano w artykule" - wyjaśniła spółka.

Czytaj też:

Polityka cenowa Poczty Polskiej

Dodała, że kształtuje politykę cenową usług pocztowych z uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Składają się na nie m.in. koszt świadczenia usługi, w tym koszty pracy, zmieniająca się sytuacja rynkowa, w tym zmiany zachodzące na rynku pocztowym, zachowania klientów, postępowania konkurencji na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Polityka cenowa usług Poczty Polskiej jest analizowana także pod kątem opinii klientów na temat wartości oferowanych usług i w konsekwencji ulega elastycznie zmianom. Zmiana cen usług pocztowych w latach 2015-2019 wywołana została w szczególności zachowaniem wyżej wymienionych czynników - wskazano.

Ponadto - jak dodała rzecznik prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek - spółka regularnie raportuje do Urzędu Komunikacji Elektronicznej stan dostosowania placówek pocztowych do obsługi osób niepełnosprawnych. Przypomniała, że Poczta Polska świadczy usługi poprzez sieć placówek pocztowych dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych. Kwestia dostosowania placówek pocztowych do obsługi osób niepełnosprawnych, w zakresie wynikającym z przywołanego art. 62 Ustawy Prawo pocztowe, podlega stałemu monitorowaniu, a ewentualnie pojawiające się utrudnienia są eliminowane, przy uwzględnieniu uregulowań prawnych i możliwości finansowych operatora.

Siwek dodała, że Poczta Polska podejmuje działania zapewniające osiąganie wskaźników terminowości doręczania przesyłek w ramach usługi powszechnej w obrocie krajowym, które zostały przez NIK ocenione pozytywnie.

Według Poczty Polskiej, NIK słusznie zauważa w swojej publikacji, że "sytuacja operatora wyznaczonego jest o tyle skomplikowana, że z jednej strony przepisy prawa zobowiązują go do świadczenia usług w sposób, który generuje koszty, jednocześnie jest spółką prawa handlowego, wiąże go więc rachunek ekonomiczny". Dodaje, że obecnie spółka utrzymuje sieć placówek, która w ponad 70 proc. jest nierentowna, natomiast realizując wnioski NIK, które wykraczają poza ramy obecnie obowiązującego prawa, Poczta poniosłaby kolejne koszty, które nie miałyby ani uzasadnienia ekonomicznego, ani prawnego.

Jak zauważyła Poczta Polska, raport NIK dotyczy lat 2015-2020. "Zarząd spółki, działający w obecnym składzie od połowy 2020 roku, podjął liczne działania mające na celu unowocześnianie Poczty i zmiany w jej funkcjonowaniu" - podała spółka.

Jak podkreśliła, na początku tego roku została ogłoszona Strategia Poczty Polskiej na lata 2021-2023, która zakłada znaczące zwiększenie poziomu wydatków inwestycyjnych m.in. na infrastrukturę logistyczną i informatyzację, które przełożą się na poprawę terminowości i jakości świadczonych usług oraz podniesienie konkurencyjność Poczty.

KJ

Czytaj dalej:

Lubię to! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Inne tematy w dziale Polityka