PKN ORLEN zakończył emisję zielonych obligacji

PKN ORLEN wyemitował zielone euroobligacje. Fot. PAP
PKN ORLEN wyemitował zielone euroobligacje. Fot. PAP
Wyemitowano 5 tysięcy obligacji o łącznej wartości 500 mln euro. Popyt na nie był sześciokrotnie wyższy niż wartość emisji.

Pierwsza w historii koncernu i Polski benchmarkowa emisja 7-letnich zielonych euroobligacji spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów. W ramach budowy księgi popytu złożono 234 zapisy na łączną kwotę blisko 3 mld euro. Koncern podzielił 5 tysięcy euroobligacji pomiędzy 182 inwestorów z 26 krajów.

- Duży sukces pierwszej emisji zielonych euroobligacji to potwierdzenie, że stanowią one bardzo atrakcyjną opcję inwestycyjną, zarówno dla krajowych, jak i międzynarodowych inwestorów. Wynika to zarówno z silnych fundamentów finansowych koncernu, jak i kompleksowego podejścia do zagadnień ESG, zaprezentowanego przez nas podczas procesu przygotowań do emisji – mówi prezes PKN ORLEN Daniel Obajtek.

Środki z emisji zielonych euroobligacji zostaną przeznaczone na inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem Grupy ORLEN, zwłaszcza w odnawialne źródła energii oraz infrastrukturę ładowania aut elektrycznych. – Ich realizacja wzmocni naszą pozycję konkurencyjną i pozwoli osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 roku – mówi prezes Obajtek.


Zainteresowanie obligacjami polskiego koncernu było tak duże, że pierwszy 1 mld euro zapisów udało się zebrać w niespełna półtorej godziny od rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu. Wyjątkowo wysokie zainteresowanie zielonymi euroobligacjami Koncernu przełożyło się również na bardzo atrakcyjny poziom cenowy oferowanych obligacji. W trakcie procesu zbierania zapisów PKN ORLEN dwukrotnie obniżał warunki cenowe oferowanych papierów, z pierwotnego poziomu 160-165 punktów bazowych, poprzez 135-140 punktów bazowych, dochodząc finalnie do poziomu 125 punktów bazowych ponad Mid-Swap. Zaoferowana w ramach emisji zielonych euroobligacji cena jest jednocześnie najniższą w historii koncernu.

Emisja ma międzynarodowy charakter i w większości zostanie objęta przez zagranicznych inwestorów. Największy udział mają inwestorzy z krajów Europy Środkowej (Niemcy, Austria i Szwajcaria) – 44% oraz z Polski – 23%. W emisji uczestniczyło wiele międzynarodowych funduszy typu asset management, w tym duże grono tych najbardziej zielonych. Aż 62% obligacji trafiło do funduszy skoncentrowanych na inwestycjach w zielone aktywa (tzw. green investors).

Zielone euroobligacje PKN ORLEN zostaną wyemitowane w ramach utworzonego 13 maja tego roku programu emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN) o łącznej wartości do 5 mld euro. Będzie to pierwsza benchmarkowa emisja zielonych euroobligacji uplasowana przez spółkę z Polski. Środki pozyskane w ramach emisji posłużą na sfinansowanie realizowanych przez Grupę ORLEN zielonych projektów w zakresie budowy i akwizycji nowych mocy produkcyjnych OZE, dalszego rozwoju sieci szybkich ładowarek aut elektrycznych oraz infrastruktury tankowania autobusów i samochodów wodorowych, a także rozwój instalacji do recyklingu odpadów.

Będzie to również pierwsza polska emisja zielonych euroobligacji zrealizowana przez firmę spoza sektora finansowego, która uzyskała certyfikat Climate Bonds Initiative (CBI), świadczący o zastosowaniu najlepszych rynkowych standardów w zakresie integralności klimatycznej, transparentności oraz wykorzystania środków pochodzących z emisji. Certyfikat CBI potwierdza, że projekty zrealizowane ze środków pochodzących z emisji pozytywnie kontrybuują do osiągnięcia celów zapisanych w Porozumieniu Paryskim w zakresie ograniczenia globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C oraz osiągnięcia zero emisyjności najpóźniej do roku 2050.

Green Finance Framework

PKN ORLEN, aby zapewnić sobie możliwość wyemitowania zielonych euroobligacji opracował i opublikował na swojej stronie internetowej zasady zielonego i zrównoważonego finansowania, czyli tzw. Green Finance Framework. W dokumencie tym określone zostały cele zielonego finansowania oraz rodzaje inwestycji, na które będą przeznaczane środki z emisji euroobligacji, tj. rozwój odnawialnych źródeł energii, czysty transport i przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska, w tym recykling. Realizacja tych celów zarówno w zakresie wydatkowania środków z emisji, jak i ich wpływu na środowisko będzie poddawana cyklicznej, minimum raz w roku, weryfikacji przez audytora Grupy ORLEN oraz raportowana przez PKN ORLEN, aż do momentu wykupu zielonych obligacji.

Przygotowany przez PKN ORLEN Green Finance Framework został również poddany weryfikacji przez Vigeo Eiris, spółkę zależną Moody’s Corporation, oceniającą działalność emitentów w obszarze ESG. Na tej podstawie Vigeo Eiris wydało dla PKN ORLEN niezależną opinię, która potwierdza zgodność zasad Green Finance Framework przygotowanych przez spółkę z międzynarodowymi standardami w tym obszarze (Green Bond Principles i Climate Transition Finance Handbook).

Euroobligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank lub Clearstream Banking. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W przygotowaniu transakcji udział wzięli BNP Paribas, ING Bank N.V., Bank Pekao S.A. oraz UniCredit Bank AG jako Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący księgę popytu, a także CaixaBank S.A. i SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH jako Współprowadzący księgę popytu. Doradcami prawnymi w transakcji byli White & Case LLP i White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k. oraz Allen & Overy LLP I Allen & Overy, A. Pędzich sp. k. Auditorem emitenta był Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Wcześniej PKN ORLEN dwukrotnie wyemitował na rynku polskim obligacje zrównoważonego rozwoju z oprocentowaniem opartym o poziom ratingu ESG.

W ramach realizacji strategii neutralności emisyjnej spółki do 2050 r. PKN ORLEN zadeklarował do 2030 r. redukcję emisji CO2 o 20% z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Zgodnie z założeniami, inwestycje realizowane w ramach strategii neutralności emisyjnej będą współfinansowane m. in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i obligacje zielone emitowane przez PKN ORLEN na europejskim rynku.


Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka