Pupilla Libertatis
Jestem sarmatolibertarianinem. Myślę, politykuję, rozważam, polemizuję, szukam, prowokuję, dyskutuję, dociekam, analizuję, filozofuję.
155 obserwujących
1930 notek
2437k odsłon
  1462   14

Walka z klimatem na Marsie

Mo­im zda­niem zmia­ny kli­ma­tycz­ne są oczy­wi­ste i bar­dzo po­rząd­nie na­uko­wo wy­ka­za­ne. Wpływ czło­wie­ka na kli­mat też je­st bar­dzo do­brze na­uko­wo roz­pra­co­wa­ny, ale ten wpływ je­st mi­ni­mal­ny i ludz­ko­ść nie je­st w sta­nie po­wstrzy­mać zmian kli­ma­tu. Je­dy­ne co moż­na ro­bić, to przy­go­to­wy­wać się na ewen­tu­al­ne ka­ta­stro­fy, któ­ry­ch na­uka nie je­st w sta­nie prze­wi­dzieć.

  Te spo­dzie­wa­ne ka­ta­stro­fy to fu­tu­ro­lo­gia, a nie na­uka. Więc kom­plet­nie nie ma sen­su wy­da­wać try­lio­ny do­la­rów na wal­kę z kli­ma­tem, któ­ra je­st z gó­ry prze­gra­na, ale le­piej zo­sta­wić to wol­ne­mu ryn­ko­wi i lu­dzie so­bie sa­mi w do­wol­nej ska­li sfi­nan­su­ją róż­ne za­bez­pie­cze­nia przed ka­ta­stro­fa­mi.

  Wy­star­czy choć­by to, że na­ukow­cy wresz­cie wy­my­ślą zim­ną fu­zję i już więk­szo­ść ka­ta­strof nie bę­dzie nam groź­na – bo bę­dą ta­nie kli­ma­ty­za­to­ry, by prze­żyć w tro­pi­ka­ch i ta­nie ba­zy w oce­ana­ch i mo­rza­ch pod wo­dą produkujące tlen w środku. Wy­star­czy, że uda się zbu­do­wać ba­zę na Księ­ży­cu, a po­tem na Mar­sie i po wszel­ki­ch pro­ble­ma­ch kli­ma­tycz­ny­ch. Bo to bę­dzie zna­czy­ło, że du­żo ta­niej i ła­twiej da się wy­bu­do­wać po­dob­ne ba­zy w re­jo­na­ch go­rą­cy­ch przy rów­ni­ku, któ­re sta­ną się nie­moż­li­we do ży­cia, czy pod wo­dą, al­bo na An­tark­ty­dzie. Je­śli da się na Mar­sie, to tym bar­dziej w naj­bar­dziej nie­do­stęp­ny­ch miej­sca­ch na Zie­mi. Tyl­ko trze­ba te try­lio­ny wy­rzu­ca­ne na wal­kę z kli­ma­tem zo­sta­wić lu­dziom i nie­ch do­bro­wol­nie fi­nan­su­ją wy­pra­wy w ko­smos i roz­wój tech­no­lo­gii. Już są pla­ny baz w ko­smo­sie i one zo­sta­ną zre­ali­zo­wa­ne du­żo szyb­ciej, niż na­stą­pią ta­kie ka­ta­stro­fy, któ­re unie­moż­li­wią miesz­ka­nie w nie­któ­ry­ch miej­sca­ch na Zie­mi.

  Wszel­ki po­stęp roz­wo­ju tech­no­lo­gii ro­śnie wy­kład­ni­czo – to je­st na­uko­wo po­twier­dzo­ne. Mniej wię­cej za ćwierć wie­ku na­stą­pi tech­no­lo­gicz­na oso­bli­wo­ść, co po­zwo­li ty­siąc­om lu­dzi za­miesz­kać na Mar­sie. A na Zie­mi ca­ły czas, na­wet przy naj­gor­szej zmia­nie, kli­mat bę­dzie i tak za­wsze bar­dziej przy­ja­zny dla ży­cia, niż kli­mat na Mar­sie. Po prze­kro­cze­niu oso­bli­wo­ści ludz­ko­ść bę­dzie w sta­nie ter­ra­for­mo­wać Mar­sa, to tym bar­dziej da się to na Zie­mi ro­bić. Więc naj­le­piej na mak­sa in­we­sto­wać w roz­wój tech­no­lo­gii. Ta obec­na po­li­tycz­na wal­ka ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi dzia­ła na od­wrót – wstrzy­mu­je po­stęp tech­no­lo­gicz­ny. A tech­no­lo­gii nie po­trze­ba roz­wi­jać glo­bal­nie – jej roz­wo­jo­wi naj­le­piej słu­ży wol­ny ry­nek.

  Ana­lo­gia z pro­gno­za­mi, że Lon­dyn ugrzęź­nie w koń­skim łaj­nie, je­st tu ide­al­na. Wszel­kie dzi­siej­sze pro­gno­zy co to ży­cia na Zie­mi po ocie­ple­niu do­ty­czą te­go, że przy­szłe tech­no­lo­gie bę­dą po­dob­ne do dzi­siej­szy­ch, ewen­tu­al­nie ilo­ścio­wo bar­dziej roz­wi­nię­te. A to je­st błąd, bo wy­star­czy zmia­na ja­ko­ścio­wa i wszel­kie pro­gno­zy szlag tra­fi. Więc trze­ba dą­żyć do ty­ch ja­ko­ścio­wy­ch prze­ło­mów, a nie li­czyć, ile mo­że­my dwu­tlen­ku wę­gla ab­sor­bo­wać dzi­siej­szy­mi spo­so­ba­mi.

  Nie je­st praw­dą, że ludz­ko­ść nie ma cza­su. Ma­my bar­dzo du­żo cza­su, bo po­waż­ne ka­ta­stro­ficz­ne zmia­ny kli­ma­tycz­ne, to set­ki, czy ty­sią­ce lat, a oso­bli­wo­ść tech­no­lo­gicz­na bę­dzie już za 25 lat.

  A po­za tym są­dzę, że Fe­de­ra­cję Ro­syj­ską na­le­ży znisz­czyć.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/gps65

PS. Notki powiązane

------------------------------

Historia i praktyka demokracji płynnej <- poprzednia notka

następna notka -> Ukraina rajem podatkowym!!!

------------------------------

Tagi: gps65, globalne ocieplenie, zmiany klimatyczne, osobliwość, technologie, klimat, nauka, polityka

Lubię to! Skomentuj98 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości