Jan Bodakowski Jan Bodakowski
1542
BLOG

Ministerstwo Kultury odpowiedziało na pytania Najwyższego Czasu

Jan Bodakowski Jan Bodakowski Polityka Obserwuj notkę 8

 

Jan Bodakowski

Ministerstwo Kultury odpowiedziało na pytania Najwyższego Czasu w sprawie Muzeum Historii Żydów

 

Tygodnik Najwyższy Czas zwrócił się do władz Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o podanie informacje na temat:

- Wysokości kosztów jakie zostały poniesione na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich. Z instytucji publicznych, państwowych, samorządowych, pozarządowych, krajowych i zagranicznych.

- Źródeł finansowania Muzeum w kolejnych latach, z podaniem wysokości transferów z poszczególnych źródeł, w kolejnych latach.

- Ilości osób zatrudnionych w Muzeum i kosztów związanych z ich zatrudnienie.

- Wartości przekazanego Muzeum majątku – zabytków i działki.

- Informacji do kogo należy Muzeum i jego majątek.

 

Jako jedyne na prośbę Najwyższego Czasu odpowiedziało Centrum Informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Informacji udostępnionej przez Ministerstwo można przeczytać, że:

 

Wydatki na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach Programu Wieloletniej Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich 2007-2009 wyniosły w:

2007 - 846.914,85 zł

2008 - 2.777.630,56 zł

2009 - 5.574.793,23 zł

 

Wydatki na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach Programu Wieloletniej Kontynuacji budowy Muzeum Historii Żydów Polskich 2010-2013 wyniosły:

2010 - 25.771.710,68 zł

2011 - 26.194.787,39 zł

2012 - 25.951.126,68 zł

2013 - 1.173.884,13 zł

 

Razem wydatki budowę Muzeum Historii Żydów Polskich wyniosły od 2007 do 2013 roku: 88.290.847,52 zł.

 

Wysokość środków przyznanych Muzeum Historii Żydów Polskich z budżetu państwa część 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w latach 2006-2014:

 

1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą

2006 wykonanie - 500.000 zł

2007 wykonanie – 1.000.000 zł

2008 wykonanie – 1.000.000 zł

2009 wykonanie – 1.213.000 zł

2010 wykonanie – 1.300.000 zł

2011 wykonanie – 1.340.000 zł

2012 wykonanie – 6.305.000 zł

2013 wykonanie – 6.800.000 zł

plan na 2014 – 5.000.000 zł

 

2) dotacja celowa na wydatki bieżące

2006 wykonanie – 0 zł

2007 wykonanie – 65 000 zł

2008 wykonanie – 0 zł

2009 wykonanie – 0 zł

2010 wykonanie – 0 zł

2011 wykonanie – 0 zł

2012 wykonanie – 50.000 zł

2013 wykonanie – 400.000 zł

plan na 2014 - 0 zł

 

3) dotacja celowa na wydatki majątkowe

2006 wykonanie - 0 zł

2007 wykonanie - 0 zł

2008 wykonanie - 80.000 zł

2009 wykonanie – 0 zł

2010 wykonanie – 0 zł

2011 wykonanie – 0 zł

2012 wykonanie – 686.000 zł

2013 wykonanie – 2.600.000 zł

plan na 2014 – 0 zł

 

4) ogółem

2006 wykonanie – 500.000 zł

2007 wykonanie – 1.065.000 zł

2008 wykonanie – 1.080.000 zł

2009 wykonanie – 1.213.000 zł

2010 wykonanie – 1.300.000 zł

2011 wykonanie – 1.340.000 zł

2012 wykonanie – 7.041.000 zł

2013 wykonanie – 9.800.000 zł

plan na 2014 – 5.000.000 zł

 

Ponadto w Ustawie budżetowej na 2014 rok została utworzona rezerwa celowa pod nazwą Muzeum Historii Żydów Polskich (pozycja 75) w wysokości 2.500.000. zł, która zostanie uruchomiona Instytucji w trakcie roku, po złożeniu odpowiednich wniosków.

 

Dodatkowo w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Muzeum przyznano środki na realizację projektu pn. "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" z Budżetu Środków Europejskich Okres realizacji projektu od 4.09.2013 do 30.04.2016. Wartość dofinansowania: 12.385.100 zł

 

Zgodnie z planem finansowym Muzeum Historii Żydów Polskich na 2014 liczba etatów wynosi 120. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników etatowych wynosi rocznie 7.700.000 zł. Wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło) wynosi 1.000.000 zł.

Zgodnie z aktami notarialnymi działka i budynek Muzeum Historii Żydów Polskich stanowią po połowie własność Miasta Stołecznego Warszawa i Skarbu Państwa (Ministerstwo Kultury nie zarządza majątkiem skarbu państwa). Została zawarta umowa o ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości na 99 lata na rzecz instytucji kultury Muzeum Historii Żydów Polskich.

 

Z dniem 2 stycznia 2014 r. Muzeum zostało wpisane jako instytucja współprowadzona przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Stołecznego Warszawy do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez MKiDN.

 

Jan Bodakowski

tekst na ten temat pierwotnie ukazał się w tygodniku „Najwyższy Czas”

 

Brzydki. Biedny. Niedoceniony. Nielubiany.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka