5 obserwujących
244 notki
41k odsłon
  79   0

Humanizacja usług społecznych

Wykorzystanie innowacji technologicznych dla subsydiarnego wsparcia solidarności wymaga przyjęcia narodowej strategii humanizacji usług społecznych.

Przedsiębiorczość dla pracy

Trwający od ponad pół wieku proces cyfrowej modernizacji gospodarowania, nazywany w ekonomii przechodzeniem z gospodarki opartej na kapitale do gospodarki opartej na wiedzy, wchodzi obecnie w efekcie Rewolucji sztucznej inteligencji, w fazę rozstrzygnięć cywilizacyjnych. W siedmiu tekstach pod wspólnym tytułem „Rewolucja gospodarcza” przedstawiałem konieczność pogłębienia refleksji ekonomicznej a następnie inicjatywy ustrojowej, dwóch nowych sektorów gospodarczych: pierwszego „Sektora dobroczynności” i piątego „Sektora redystrybucji”, jako warunku koniecznego dla integracji solidarności i subsydiarności w kulturze gospodarowania.

image

Rys. 1. Przesłanki i postulat strategii rewolucji gospodarczej. Opracowanie własne.

Esencjonalne zestawienie przesłanek przemian technologicznych dla takiego wyzwania narodowych strategii rozwoju przedstawiam na rysunku 1. Gdzie postulowane przez mnie za księdzem Czesławem Bartnikiem wprowadzenie do katalogu cnót kardynalnych postawy pracodzielności, jest ukazane jako reakcja na wprowadzane przez czwartą rewolucję technologiczną (Rewolucję sztucznej inteligencji) zmniejszanie skali rynku pracy.

Aby ułatwić powszechne i sprawiedliwe wykorzystanie innowacji technologicznych powstających przedsiębiorstwach komercyjnych rolnictwa, przemysłu i usług dla zrównoważonego rozwoju wspólnot, przydatne będzie ułatwianie transmisji pomiędzy przedsiębiorczością komercyjną opartą na indywidualizmie a przedsiębiorczością społeczną opartą na humanizmie [1]. W tym wprowadzenie do obrotu gospodarczego instytucji przedsiębiorstwa społecznego, jako formy współdziałania gospodarczego skupionego nie tak jak w przedsiębiorstwach komercyjnych na powiększaniu pożytków właścicieli, ale na powiększaniu wartości istotnych dla wspólnot wartości.


Przedsiębiorstwo społeczne

Istotą dynamiki rozwoju gospodarczego jest umiejętność skupiania zasobów dla upowszechnienia pomysłu na zaspakajanie potrzeb. Ponieważ we właściwych dla cywilizacji opartej na rozproszeniu własności warunkach rywalizacji gospodarczej nigdy nie mamy pewności czy nasze rozpoznanie potrzeb i przyjęty sposób ich zaspokojenia zakończy się sukcesem, dlatego dla podkreślenia osobowej odpowiedzialności w podmiocie przed – się – bierającym te zasoby instytucję tę określany terminem przedsiębiorstwo.

Oznacza to, że powszechne w nauczaniu ekonomii wskazywanie na zysk, wynikający z zestawienie osiągniętych przychodów z poniesionymi kosztami, jako na główny cel działalności przedsiębiorstwa, jest uproszczeniem właściwym dla dominującego obecnie w refleksji ekonomicznej uznawania zaspokajania pragnień za podstawową motywację podejmowania trudu organizowania aktywności gospodarczej. Gdyby refleksja ekonomiczna uznawała, zgodnie z kulturowym sensem podejmowania trudu pracy, za podstawową motywację aktywności gospodarczej zaspokajanie potrzeb, jako główny cel działalności przedsiębiorstwa trzeba by wskazać jego przetrwanie [2].

Dla rekomendowanego kierunku przemian infrastruktury gospodarczej kluczowym jest zestawienie kategorii zysku uzyskiwanego dzięki dobremu rozpoznaniu potrzeb i efektywnemu zarządzaniu w przedsiębiorstwie komercyjnym, z kategorią premii podobnie uzyskiwanej dzięki dobremu rozpoznaniu potrzeb i efektywnemu zarządzaniu w przedsiębiorstwie społecznym [3]. Zestawienie wskazujące na zgodność racjonalności działania obu rodzajów podmiotowości gospodarczej [4].

image

Rys. 2. Cykle rozwojowe przedsiębiorstw społecznej gospodarki rynkowej. Opracowanie własne.

Uznanie „trwania” jako centralnego punktu odniesienia (misji) cyklu rozwoju przedsiębiorstwa (rys. 2) pozwala na porównawcze zestawienie ośmiu kategorii właściwych dla działalności dwóch typów przedsiębiorstw obecnych w praktyce społecznej gospodarki rynkowej. Przedsiębiorstwa komercyjnego, w którym zarządzający maksymalizują cenę którą może uzyskać jego właściciel (akcjonariusz) na rynku kapitałowym oraz przedsiębiorstwa społecznego, w którym zarządzający maksymalizują wskaźniki efektów w realizowanych projektach.

image

Rys. 3. Podobieństwa oceny efektów przedsiębiorstw przesłankami dynamiki rozwoju kompetencyjnego w SGR. Opracowanie własne.

Przedstawione podobieństwo potwierdzają odpowiedniość wykorzystywania w zarządzaniu przedsiębiorstwami społecznymi innowacji technologicznych powstających w bardziej dynamicznie rozwijającym się obszarze przedsiębiorczości komercyjnej. Co będzie miało coraz większe znaczenie wobec wzrostu udziału w gospodarce przedsiębiorstw oferujących sieciowe dostarczanie usług społecznych.


Było, nie minęło

Kilkanaście lat temu uczestniczyłem krótko jako społeczny doradca Związku Powiatów Polskich i Związku Miast Polskich w pracach rządowego zespołu przygotowującego założenia strategii modernizacji ustroju usług społecznych [5]. Szybko się jednak z tej pracy wycofałem po stwierdzeniu, że jej faktycznym celem jest próba wykorzystywania pojęć ekonomii do angażowania społecznych emocji przy realizacji programów państwowej administracji.

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale