Popularny bank w ogromnych tarapatach. Bankierzy mówią nawet o upadku

Getin Noble Bank niewypłacalny? (źródło: Flickr / WrS.tm.pl)
Getin Noble Bank niewypłacalny? (źródło: Flickr / WrS.tm.pl)
W komunikacie Getin Noble Banku poinformowano, że Grant Thornton Polska, będący audytorem spółki, odmówił wydania opinii do raportu rocznego banku. GNB złożył do KNF nowy plan naprawy. Akcje spółki po równoważeniu na początku sesji otworzyły się będą ponad 20 procent na minusie.

— Według stanu na 31 marca współczynnik kapitału podstawowego Tier I wynosi 0,14% w ujęciu jednostkowym i 0,51% w ujęciu skonsolidowanym, natomiast wskaźnik dźwigni wynosi 0,09% w ujęciu jednostkowym i 0,34% w ujęciu skonsolidowanym — podano w komunikacie Getin Noble Banku. Współczynniki adekwatności kapitałowej Getin Noble Banku kształtują się poniżej wymogów regulacyjnych. Spółka poinformowała w komunikacie o wystąpieniu "przesłanki zagrożenia upadłością Banku".

Czy Getin Noble Bank upadnie?

— Kapitał na 31 marca uwzględnia m.in. negatywną wycenę portfela obligacji skarbowych, których wycena spadła w stosunku do września ub.r. o 0,4 mld zł. Negatywny efekt będzie się amortyzował wraz ze zbliżaniem się do terminu wykupu – pisze w swojej prezentacji wynikowej Getin Noble Bank.

Negatywny wpływ na współczynniki mają również rezerwy zawiązane na ryzyko prawne kredytów frankowych.

— Łączna wartość utworzonych rezerw na ryzyko prawne kredytów walutowych 1 295 mln zł (16% wartości całego portfela kredytów w CHF — podaje Getin Noble Bank.

— Utworzenie tak znaczących rezerw na koniec minionego roku to efekt odzwierciedlenia ostatnich negatywnych trendów w zakresie orzecznictwa sądowego dotyczącego kredytów indeksowanych do walut obcych — powiedział prezes banku Artur Klimczak cytowany przez PAP.

Przedstawiciele banku poinformowali, że luka kapitałowa, w zależności od tego, czy dotyczy to wskaźnika podstawowego czy całkowitego wymogu zawiera się w przedziale 1,4-2,2 mld zł, jednak by osiągnąć współczynnik wypłacalności zgodny z wszystkim wymogami luka ta wynosi 4,5 mld zł.

Audytor spółki odmówił wydania opinii

Firma Grant Thornton Polska, będąca biegłym rewidentem, odmówiła wydania opinii do rocznego sprawozdania finansowego banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy banku za rok obrotowy 2021.

— W uzasadnieniu odmowy biegły rewident wskazał, iż pomimo uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania odnośnie ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności, na które składają się w szczególności obszary i czynniki ryzyka wpływające na przyszłą sytuację finansową banku związane z:

  • niespełnianiem minimalnych wymogów kapitałowych,
  • ryzykiem prawnym związanym z kredytami indeksowanymi do CHF oraz
  • niepewnością co do możliwości pełnego wykorzystania w przyszłości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

nie jest możliwe sformułowanie opinii na temat badanych sprawozdań ze względu na potencjalne wzajemne oddziaływanie tych niepewności i ich możliwy skumulowany wpływ na to sprawozdania finansowe — podaje Getin Noble Bank w komunikacie.

Getin Noble Bank zakłada dalsze funkcjonowanie

— Zarząd banku wskazuje, iż będąc świadomym istniejących niepewności związanych z obszarami wskazanymi przez biegłego rewidenta, sporządził sprawozdania finansowe w najlepszej wierze, zakładając kontynuowanie działalności na podstawie planów i założeń związanych z już prowadzonymi oraz planowanymi na przyszłość procesami i działaniami restrukturyzacyjnymi. Założenie kontynuacji działalności dokonane zostało również w oparciu o analizy wszelkich aspektów działania banku oraz jego bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej — dodaje spółka w ESPI. 

Spółka poinformowała też, że w kwietniu złożony został do KNF nowy plan naprawy zawierający pakiet działań zmierzających do odbudowy wskaźników kapitałowych banku do 2027 roku. Pod koniec grudnia ubiegłego roku Komisja Nadzoru Finansowego wezwała Getin Noble Bank do przedstawienia w ciągu 4 miesięcy nowego planu naprawy banku i zdecydowała o ustanowieniu w Getinie kuratora, którym został Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Dodatkowa rezerwa na ryzyko prawne kredytów we frankach

Bank poinformował, że zdecydowano o dotworzeniu rezerwy na ryzyko prawne kredytów CHF w wysokości 882,4 mln zł. Obniżyło to wyniki za ostatni kwartał 2021 roku. Według wyliczeń PAP Biznes, w ostatnim kwartale 2021 roku strata netto Getinu wyniosła 995,6 mln zł. W całym ubiegłym roku strata netto grupy wyniosła 1,07 mld zł, podczas gdy rok wcześniej strata była na poziomie 559,4 mln zł. W pierwszym kwartale grupa miała 18,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

Getin Noble Bank liczy na pozytywny efekt podwyżek stóp procentowych

Getin Noble Bank szacuje, że pozytywny wpływ obserwowanych od zeszłego roku podwyżek stopy referencyjnej wyniesie od 620 mln zł do 740 mln zł w perspektywie 12 miesięcy.

— Wzrost stóp procentowych otwiera nam przestrzeń do tego, by zyski banku były znaczące (...) Jeśli się zmieni sytuacja na rynku, to będziemy się rozglądali za możliwościami dokapitalizowania z zewnątrz — oznajmił prezes Klimczak.

Notowania Getin Noble Banku nie otworzyły się wraz z początkiem piątkowego handlu na GPW. Następnie spadały o ponad 25 procent.


RB


Zobacz: 

Rosyjscy artyści sprzeciwiają się wojnie, a potem tracą pracę

Morawiecki wystosował żądanie wobec Orbana. Chodzi o Ukrainę i rosyjską inwazję

Polska przekazała Ukrainie czołgi T-72. Ich liczba jest imponująca

Lubię to! Skomentuj17 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka