36 obserwujących
1864 notki
1254k odsłony
388 odsłon

Polska państwem rozregulowanym

Wykop Skomentuj27

image

Wydarzenia białostockie o jawnie brunatnym zabarwieniu politycznym jest dla Polski głośnym alarmem ostrzegawczym przed niekontrolowanym wybuchem społecznym na podobieństwo ulatniającego się gazu z rozszczelnionego rurociągu.

Ustrój państwa polskiego został zatwierdzony przez naród w powszechnym referendum konstytucyjnym. Konstytucja jest więc prawem najwyższym i niepodważalnym.

Państwo w którym lekceważy się ów fakt nie jest państwem praworządnym. W Polsce nie są przestrzegane prawa konstytucyjne między innymi takie jak:

Art. 13. 1. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Art. 25 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. 3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. 4. Stosunki między Rzeczpospolitą Polską a Kościołem katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy. 5. Stosunki między Rzeczpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami.

Art. 53. 1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. 2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują. 3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób. 5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób. 6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych. 6. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznan

Art. 57. 1.Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa.

W awanturze białostockiej nadzwyczaj wyraziście obrażono art. art. 25, 53 i 57 Konstytucji bezceremonialną postawą wielu przedstawicieli polskiego kleru katolickiego nie honorującego powyższego prawa z milczącym przyzwoleniem władz państwowych i prezydentem RP na czele - strażnika ustawy zasadniczej.

Punkt pierwszy art. 25 zapewnia: ”Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione”. Zaś art. 53 daje obywatelom pełną swobodę wyboru religii i jej kultywowania, a art. 57 prawo do pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich.

Skoro tak, to jakim prawem ważna część polskiego kleru katolickiego wspiera na niwie światopoglądowo neutralnego państwa przemoc skierowaną przeciwko innym nie podzielającym katolickiego światopoglądu? Tak się niestety w Polsce dzieje kiedy nacjonalistyczne grupy młodzieży bezpardonowo rozbijają brutalnie z użyciem przemocy fizycznej legalne pokojowe demonstracje o niekatolickich światopoglądach. Księża ci jawnie wspierają i pochwalają te nacjonalistyczne burdy?

Dlaczego państwo polskie toleruje owe neofaszystowskie praktyki przemocy wobec pokojowych demonstracji w sprzeczności do art. 13 konstytucji jednoznacznie zakazujący takich działań?

Dlaczego nie otrzymuje polityczno państwowej reprymendy /a może nawet dymisji/ minister oświaty polskiego rządu po takiej kompromitującej wypowiedzi:

„Po wydarzeniach w Białymstoku głos zabrał szef MEN Dariusz Piontkowski. Minister zastanawia się, czy w przyszłości powinny być organizowane Marsze Równości. Dlaczego? Tak to tłumaczył TVN24: - Tego typu marsze, wywoływane przez środowiska próbujące forsować niestandardowe zachowania seksualne, budzą ogromny opó"r.

https://poland.shafaqna.com/PL/AL/1116056

Z jakich pobudek otrzymał i piastuje ministerialne stanowisko w polskim rządzie p. Adam Andruszkiewicz fanatyczny nacjonalista?

Dlaczego państwo polskie nie reaguje na odmowę wykonania przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski prawomocnego wyroku sądowego dotyczącego wydania akt karnych b. księdza pedofila wydalonego za to przestępstwo ze stanu duchownego?

Takich pytań jest więcej.

Rząd co prawda bada naruszenia prawa przez skrajne nacjonalistyczne ugrupowania ale bardzo powolnie i przewlekle, że nie widać praktycznego skutku tych działań.

Taka sytuacja w państwie jest właśnie symptomem jego rozlegulowania mogące być dwojakim wytłumaczeniem. Albo państwo jest beznadziejnie słabe i niezdolne przeciwstawić się tej politycznej patologii, albo zakulisowo sprzyja nacjonalistyczno-katolickiej aktywności mocno faszyzującym środowiskom politycznym w Polsce.

Co jest bardziej prawdopodobne niech odgadnie sam czytelnik. 

Wykop Skomentuj27
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo