GPS GPS
1949
BLOG

Dlaczego Mentzen się upił?

GPS GPS Konfederacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 54
Fil­mi­ki, któ­re krą­żą po sie­ci, z ja­ko­by pi­ja­nym Ment­ze­nem, to fej­ki. By­łem na pi­wie z nim i oso­bi­ście go wi­dzia­łem, jak wie­czo­rem wy­cho­dził z tej im­pre­zy — był cał­ko­wi­cie trzeź­wy, tak jak­by wy­pił gó­ra dwa pi­wa. Sam też wy­pi­łem tyl­ko ty­le, więc mo­gę to do­brze oce­nić. Pa­trząc na więk­szo­ść lu­dzi tam ze­bra­ny­ch, nie są­dzę, by kto­kol­wiek wy­pił wię­cej. Li­cząc tak na oko, że by­ło ja­kieś 1000 osób, a pi­wo kosz­to­wa­ło 10 zł, to or­ga­ni­za­to­rzy nie mie­li wię­cej przy­cho­du niż 20 tys. zło­ty­ch.

  W piątek 26 maja 2023 roku w Warszawie odbyło się piwo z Mentzenem. Po swo­im wy­stą­pie­niu ro­bił zdję­cie z każ­dym uczest­ni­kiem, któ­ry te­go chciał — to trwa­ło jesz­cze bar­dzo dłu­go po za­koń­cze­niu im­pre­zy. Tak dłu­go stał, aż ko­lej­ka chęt­ny­ch się skoń­czy­ła. Moż­na by­ło z nim chwi­lę po­roz­ma­wiać i się zo­rien­to­wać, że je­st w peł­ni spraw­ny i fi­zycz­nie, i umy­sło­wo. Więc je­st co najmniej 1000 osób, któ­re oso­bi­ście do­świad­czy­ły te­go, że me­dia i po­li­ty­cy, gło­szą­cy, że Ment­zen się upił, kła­mią i ma­ni­pu­lu­ją. I po­wtó­rzą to wszyst­kim zna­jo­mym. I do te­go do­daj­my jesz­cze ty­sią­ce na­stęp­ny­ch osób, któ­re bę­dą na spo­tka­nia­ch z Men­tze­nem w wie­lu mia­sta­ch Pol­ski w ko­lej­ny­ch dnia­ch. Po­le­cam – przyjdź­cie i zro­zum­cie to, co mó­wi, a po­tem mu przy­bij­cie pio­nę, po­ga­daj­cie i zrób­cie so­bie zdję­cie.

---------------------------------

20 libertarian w Sejmie! <- poprzednia część serii

następna część serii -> Na kogo głosować? 

---------------------------------

  By zbić ar­gu­men­ta­cje głów­ne­go nur­tu, Ment­zen na­grał ta­ki fil­mik:


  To je­st ewi­dent­ny żart na­wią­zu­ją­cy do te­go fil­mi­ku:


  Więc wy­raź­nie wi­dać, że Men­tzen trol­lu­je i mu się to uda­je. Ta­ki trol­ling, któ­ry je­st bar­dzo czy­tel­ny, w mło­dzie­ży wzbu­dza słusz­nie sza­cu­nek. A idio­ci da­ją się na to na­bie­rać. A ma­ni­pu­la­to­rzy brną w to na swo­ją szko­dę.

  Za­rzu­ty, że ktoś po dwó­ch pi­wa­ch się upił, że to pi­jak, al­ko­ho­lik, że się zbłaź­nił, są po pro­stu głu­pie, bo są nie­praw­dzi­we. Na dłuż­szą me­tę ta­kie oskar­że­nia za­szko­dzą oskar­ża­ją­cym.

  Ment­zen bar­dzo do­brze wy­czuł me­dia i dla­te­go to ro­bi. Wszyst­kie me­dia głów­ne­go nur­tu, w tym Salon24, są wro­gie wol­no­ściow­com, wszyst­kie po­pie­ra­ją par­tie so­cjal­de­mo­kra­tycz­ne, ta­kie jak PiS, PO, SLD, PSL, No­wo­cze­sna, Pol­ska 2050, Ra­zem czy Wio­sna i wszyst­kie ostro zwal­cza­ją par­tie wol­no­ryn­ko­we, li­ber­ta­riań­skie, na­ro­do­we, kon­ser­wa­tyw­ne, ta­kie jak Ru­ch Na­ro­do­wy czy No­wa Na­dzie­ja.

  W ta­kim sta­nie me­diów z wol­no­ścio­wym prze­ka­zem nie da się sze­rzej prze­bić, bo gdy Ment­zen z Bo­sa­kiem ro­bią me­ry­to­rycz­ne pro­gra­my, w któ­ry­ch pre­cy­zyj­nie wska­zu­ją błę­dy rzą­dzą­cy­ch i wy­ja­śnia­ją ide­olo­gicz­ną ge­ne­zę ty­ch błę­dów, to ma­ło kto te­go słu­cha. Żad­ne me­dia głów­ne­go nur­tu, w tym na­wet ni­szo­wy Salon24, nie pro­pa­gu­ją ty­ch pro­gra­mów. A róż­ne kon­tro­wer­sje od ra­zu wy­ła­pu­ją i prze­ina­cza­ją, bo się im wy­da­je, że tym za­szko­dzą.

  A to dzia­ła na od­wrót, szcze­gól­nie na mło­dy­ch lu­dzi. Bo jak do­sta­ną ta­ki jaw­nie zma­ni­pu­lo­wa­ny prze­kaz, że Ment­zen to pi­jak i się upił na par­tyj­nej im­pre­zie, to się tym za­in­te­re­su­ją — zba­da­ją do­kład­nie, bo bę­dą chcie­li się do­wie­dzieć kto to je­st ten Ment­zen. I wte­dy do­trą do ma­te­ria­łów me­ry­to­rycz­ny­ch.

  Na szczę­ście ta­ki­ch mą­dry­ch i do­cie­kli­wy­ch lu­dzi je­st w Pol­sce wy­star­cza­ją­co du­żo, by do­stać 20% w wy­bo­ra­ch i w to ce­lu­je Kon­fe­de­ra­cja. Zgod­nie z nie­daw­ny­mi ba­da­nia­mi so­cjo­lo­gicz­ny­mi ide­owy­ch li­ber­ta­rian je­st w Pol­sce oko­ło 5% (to tro­chę po­nad mi­lion dorosłych Po­la­ków), a kla­sycz­ny­ch li­be­ra­łów oko­ło 20% (to pra­wie pięć mi­lio­nów). To wy­star­czy, by Pol­skę zmie­nić na do­bre, by wresz­cie za­dzia­łał wol­no­ryn­ko­wy ka­pi­ta­li­zm, na­wet je­śli za­mor­dy­stów je­st 80%. No i na ca­łe szczę­ście za­mor­dy­ści wy­mie­ra­ją, mło­dzież je­st co­raz mniej le­wi­co­wa, więc w na­stęp­ny­ch wy­bo­ra­ch pro­por­cje się zmie­nią, aż Kon­fe­de­ra­cja zdo­bę­dzie peł­nie wła­dzy, któ­rą od­da Po­la­kom: Oddamy Wam Polskę!

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Po­le­cam ostat­ni od­ci­nek pro­gra­mu Ment­zen i Bo­sak (to już 17 od­ci­nek se­rii!):

PS2. Notki powiązane:

------------------------------

 Popieram edukację seksualną od przedszkola! <- poprzednia notka

na­stęp­na not­ka -> Czy zapętlanie i indeterminizm są niezbędna dla świadomości?

------------------------------

Tagi: gps65, media, Mentzen, Konfederacja, trolling.

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka